Медия без
политическа реклама

ВАС пусна демонтажа на паметника на съветската армия

Възпиращото разпореждане на административния съд е обезсилено

09 Апр. 2024
Върховните магистрати оставят без разглеждане искането, с което се оспорват действия на длъжностни лица от Областна управа-София по демонтиране и нарязване и на бронзовите фигури на комунистическия монумент в Княжеската градина.
Илияна Димитрова
Върховните магистрати оставят без разглеждане искането, с което се оспорват действия на длъжностни лица от Областна управа-София по демонтиране и нарязване и на бронзовите фигури на комунистическия монумент в Княжеската градина.

Върховният административен съд (ВАС) обезсили разпореждане на Административния съд в София, с което по жалба на сдружение "Изправи се.БГ" и група физически лица е наредено да се преустанови демонтирането на паметника на съветската армия в столицата, съобщиха на официалната си страница от ВАС. Делото е образувано по частна жалба от Областна администрация на София. Ответник е "Изправи се.БГ", представлявано от Мая Манолова, Войслав Тодоров, Виктор Йочев и Георги Кадиев.

Върховните магистрати оставят без разглеждане искането, с което се оспорват действия на длъжностни лица от Областна управа-София по демонтиране и нарязване и на бронзовите фигури на комунистическия монумент в Княжеската градина. Касационният състав на ВАС приема, че разпореждането на първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като "Изправи се.БГ" и физическите лица нямат правен интерес от обжалването.

"За да е налице правен интерес, е необходимо този интерес да е пряк, личен и непосредствен. Прекият интерес предполага със самата отмяна на оспорения акт, в случая с прекратяването на действията да се предотврати настъпването на щета в правната сфера на засегнатия. Интересът трябва да е личен, което предпоставя, че физическите и юридически лица имат право на жалба само в защита на свои субективни права, свободи и законни интереси. Правният интерес трябва да е непосредствен, т.е. съответния акт или действие да засяга правната сфера на подалия искането, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за искателя или създава права на трето лице, които го увреждат", посочват още от ВАС.

В случая, действията по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на ПСА не засягат пряко и непосредствено правната сфера на искателите физически лица и не накърняват пряко и непосредствено техни субективни права и интереси, поради което искането им е следвало да бъде оставено без разглеждане поради липса на правен интерес, поясняват още от съда.

По делото е налице още една предпоставка за оставяне на искането за прекратяване на демонтажа без разглеждане поради липса на правен интерес. Административният съд не е съобразил в хода на установяване на предпоставките за прекратяване на неоснователните действия и при постановяване на обжалваното разпореждане от 19.12.2023 г., че "видно от приложените към молба на искателите от 18.12.2023 г. доказателства, преди постановяването на обжалваното разпореждане на АССГ е налице постановен административен акт – Разпореждане вх.№08-00-219 от 14.12.2023г. за прилагане на принудителна административна мярка от Закона за културното наследство (ЗКН) по чл.192 ал. 1 т. 2 б "а" и "б" на главния инспектор на "Главна дирекция инспекторат по опазване на културното наследство".

С него е наредено на Областна администрация – Област София, незабавно спиране на действията по демонтажа на паметника, възложени от Областна администрация - Област София до изясняване на законосъобразните обстоятелства във връзка с изискванията по ЗКН. Със същото разпореждане е разпоредено на Областна администрация-Област София незабавно да разпореди на изпълнителя на демонтажните работи да спре всички дейности, извършвани на обекта.

"Съгласно разпоредбата на чл.192 ал.3 от ЗКН принудителните административни мерки подлежат на предварително изпълнение, следователно преди постановяване на обжалваното разпореждане с наложената по силата на Разпореждане №08-00-21 от 14.12.2023 г. ПАМ е постигнат целеният от искателите краен резултат, а именно спиране на всички дейности по демонтаж на ПСА, с оглед на което не е налице правен интерес от страна на молителите и искането им е следвало да бъде оставено без разглеждане", пишат от ВАС.

Предвид изложеното, като е приел за допустимо искане на лица без пряк и непосредствен правен интерес и е разгледал спора по реда на чл. 250 АПК по същество, съдът е постановил недопустимо разпореждане, което следва да бъде обезсилено. Вместо него, подаденото от "Изправи се.БГ." искане следва да се остави без разглеждане като недопустимо, а производството по адм. дело №11891/2023 г. по описа на Административен съд София-град да бъде прекратено.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?