Медия без
политическа реклама

Общи условия, Декларация за поверителност, Политика за бисквитките

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.SEGABG.COM

 

"СЕГА" ЕАД, с адрес на регистрация бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 169, ЕИК: BG 831770996, МОЛ Мария Минкова, тел: 02 42 82 300, [email protected], e дружество, предлагащо услуги в областта на издателската дейност.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "СЕГА" ЕАД (наричано по-долу за краткост „СЕГА”) и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава www.segabg.com или използва официалните приложения разработени от и за "СЕГА" ЕАД.

 

I. ОБЩИ ПОНЯТИЯ

1. „СЕГА” е еднолично акционерно дружество (ЕАД), с търговска фирма „ Сега" ЕАД, което в рамките на своята търговска дейност, предоставя услуги чрез Уебсайт достъпен на Интернет страница, чрез URL https://www.segabg.com

2. „Потребител" е всяко физическо лице, ползващо услуги чрез уебсайта на www.segabg.com, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и когато действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

3. „Уебсайт или сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, което съдържа файлове, софтуер, текст, картина, звук, изображение, както и всякакви други материали и ресурси.

4. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт https://www.segabg.com.

5. „Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

6. „Специални категории лични данни“ – Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

7. „Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Лични данни или набор от Лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

8. „IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

9. С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на СТРАНИЦАТА, Потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. „СЕГА“ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. При използване Услугите на „СЕГА“, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

 

III. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

10. Потребителят има право на достъп в режим онлайн до уебсайта на „СЕГА“, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на „СЕГА“ - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;


 

 IV. ПРАВА НА „СЕГА“ ЕАД

11. „СЕГА“ има право да иска от Потребителя:

(1.) да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия;

(2.) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

(3.) да уведомява незабавно „СЕГА“ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта;

(4.) да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват уебсайта;

(5.) да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

 

V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

12. (1) „СЕГА“ се задължава да спазва нормативните актове, които регламентират защитата на предоставените от Потребителя Лични данни и информация. „СЕГА“ обработва и съхранява предоставената информация с грижата на добър търговец, като спазва принципа на пропорционалност на събираните и обработвани данни, само за целите на сключване и изпълнение на договорите чрез Интернет страницата. Търговецът няма право да я предоставя на трети лица за рекламни и маркетингови цели.  Той има право да предостави на трети лица, Лични данни и информация на Потребителя само с оглед изпълнение на задълженията по настоящия договор.

(2) „СЕГА“ ще предоставя на компетентните държавни органи Лични данни и информация на Потребителя,, само в случаите, предвидени в нормативните актове, с оглед предотвратяване на престъпления, осуетяване на административни нарушения или други неправомерни действия. Търговецът може да използва личните данни и информация на Потребителя, при ангажиране на неговата договорна и извъндоговорна отговорност, включително и чрез предоставянето им на трети лица, за реализиране на неговите права.

(3)  „СЕГА“ ще използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за спазването на настоящите Общи условия.
 

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА

13. „СЕГА“ не носи отговорност в следните случаи:

(1) при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги;

(2) при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя, в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват Услугите;

(3) за неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;

(4) при претенции от трети лица срещу Потребителя, свързани с ползването на Услугите.
 

VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

14. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

(2) При възникнали спорове Потребителите могат да се свържат със „СЕГА“ на телефон 02 42-82-300 автоматична централа 42-82+вътр. номер и да изпращат жалби и оплаквания на следния е-mail адрес [email protected];

(3) Служител на „СЕГА“ ще се свърже с Потребителя в срок не по-дълъг от 5 (пет) дни, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

15. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, информация, за които е достъпна на адрес https://www.kzp.bg/pomiritelna-deynost и https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

16. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България. Като спрямо този договор и всички произтичащи от него права и задължения за страните се прилага българското законодателство.

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17. (1) „СЕГА“ има право да променя и актуализира едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки, технологията и дизайна на предоставяните Услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Интернет сайта без предварително уведомление до Потребителя.

(2) Промяната и актулизацията на Общите условия имат незабавно действие, освен ако „СЕГА“ не е посочил друго.

18. Няма забрани, свързани с износа на Продукти предлагани в интернет сайта и не съществуват други ограничения, наложени от националното законодателство.

19. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в СТРАНИЦАТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „СЕГА“ ЕАД

„СЕГА“ ЕАД (Ние, СЕГА) отдава голямо значение на сигурността и защитата на личните данни и в тази връзка се задължава да спазва законодателството в тази област. Целта на настоящото изявление е да ви информира какви лични данни събираме за вас, с каква цел, на кого ги предаваме, за какъв срок ги обработваме и какви са Вашите права във връзка с това.

Дружеството събира, обработва и защитава лични данни, събирани в процеса по осъществяване на:

• За изпълнение на сключените граждански договори и поети ангажименти за предоставяне на различни услуги;

• в процеса на дейността ни, свързана със свободата на словото и провеждана в обществен интерес, свързана с издаването на електрония вестник «СЕГА»;

• за подобряване на услугите, предоставяни на нашия сайт и персонифициране на съдържанието;

Служителите на Дружеството, които обработват лични данни, преминават обучение и поемат ангажимент за поверителност и за неразкриване на информация, съдържаща лични данни. Те спазват следните принципи при обработка на лични данни:

• Законосъобразност и добросъвестност;

• Обработка за точно определени и законни цели;

• Коригиране и заличаване на личните данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

• Личните данни се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които се обработват;

• Спазване на журналистическата етика и морал при използване на лични данни за целите на журналистиката и в обществен интерес.

 

І. Данни за администратора и координати за връзка с него:

"Сега" ЕАД е дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. България № 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831770996, Интернет страница www.segabg.bg, електронен адрес: [email protected] и телефон за контакт: 02 42-82-300.

 

ІІ. Данни за връзка с Длъжностното лице за защита на личните данни:

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 и с цел точното спазване на неговите разпоредби, дружеството ни определи длъжностно лице за защита на личните данни. За контакт с тел. 02 42 83 337 и имейл: [email protected]

 

ІІІ. Категории лични данни, които обработваме:

В процеса на своята дейност, Ние обработваме следните категории Ваши лични данни:

• Данни за идентификация като три имена, в определени случаи ЕГН и адрес;

• Данни за контакт с Вас – ел. поща, адрес и телефон;

• ІР адрес;
 

ІV. Цели на обработването:

СЕГА обработва Вашите лични данни за връзка с вас, за изпълнение на поетите от нас ангажименти и задължения по сключените граждански договори, в случай на нужда за реализиране на правата ни по съдебен ред във връзка с поети, но неизпълнени от вас задължения и ангажименти, както и за счетоводни цели. Във връзка с издавания от нас вестник, обработваме данните ви за целите на свободата на словото, като се съобразяваме с морала и журналистическата етика. Освен горепосоченото, ние обработваме данните ви и за следните цели:

• Персонализираме вашето преживяване на сайта и за да отговорим на индивидуалните ви нужди;

• Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;

• Да подобрим нашия уеб сайт;

Подробна информация за използваните на сайта ни „бисквитки“ можете да намерите в Полититката ни за бисквитки.

 

V. Основания за обработване на личните данни:

Дружеството обработва личните Ви данни на основание:

  • Изпълнение на дейност в обществен интерес;

  • Сключени граждански договори за предоставяне на услуги;

  • В изпълнение на закона;

  • В определени случаи на основание свободно дадено Ваше ясно и конкретно съгласие, за което ще бъдете уведомени своевременно.;

  • За осъществяване на легитимните ни интереси. Такива са подобряване на качеството на предоставените услуги и подобряване на Вашето преживяване на сайта, за изпълнение на сключени договори с трети страни, както и в случай на нужда за реализиране на правата ни по съдебен ред.


 

VІ. Получатели на данни:

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме Вашите лични данни към външни страни. Това не включва доверени трети страни, наши обработващи на данни, включително такива, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност и да не я използзват за други цели.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

 

VІІ. Срок за съхранение на данните:

Обработваните лични данни се съхраняват, докато предоставяме заявената от Вас услуга или сключеният с Вас договор осъществява своето действие, с оглед реализирането на целите, за които са събрани, както и в изпълнение на разпоредбите в закона и за изпълнение на задълженията ни в областта на свободата на словото и печата. Лични данни, събрани във връзка със сключването и изпълнението на различни договори се съхраняват за срок от пет години след прекратяване на действието на договора, а при останали неуредени отношения, до тяхното уреждане или до изтичането на давностния срок, съгласно Закона за задълженията и договорите. Личните данни, съдържащи се в различни счетоводни документи или необходими за доказване на основание при данъчни проверки се съхраняват в сроковете съгласно Закона за счетоводството.

В определени случаи, в изпълнение на законови разпоредби, при обработване на данни на основание обществен интерес, както и за целите на художественото изобразяване и за журналистически цели, е възможно данните да бъдат съхранявани за архивни, исторически, научни или статистически цели.

 

VІІІ. Вашите права:

С оглед на факта, че Ние обработваме Ваши лични данни, Вие имате следните права:

• право на информация и достъп до обработваните Ваши лични данни, което означава че Вие имате право да знаете какви данни, за какви цели и на какво основание се обаботват от нас, както и на кого ги предоставяме, как ги съхраняваме и за какъв срок;

• право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни. Това означава, че при установена неточност, вие може да поискате да коригираме или допълним обработваните данни;

• право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

•  право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.

• право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

• право на оттегляне на съгласието, което сте дали за обработване на лични данни.

• право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;

• право на жалба - в случай че решите, че Вашите права и свободи са нарушени може да подадете писмена жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

• право на защита по съдебен ред, в случай че Вашите права са били нарушени.

 

При желание от Ваша страна да осъществите някои от горепосочените права, произтичащи от Регламент (EC) 2016/679 за защита на личните данни, моля, да ни уведомите писмено на адреса ни или по имейл [email protected]. След получаване на уведомлението, ние ще се свържем с Вас, за да задвижим процедурата по удовлетворяване на правото Ви.

 

ІХ. Събиране на информация:

Информацията, която събираме и обработваме, получаваме от Вас.

Използваме ли бисквитки? Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт. Подробности около политиката ни за бисквитките може да намерите в Политиката за бисквитки на сайта ни.

 

Х. Мерки за сигурността на личните данни:

Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Обучаваме нашите служители и същите са поели ангажимент за поверителност и за защита на данните. Само служители, които пряко са заети с изпълнение на ангажимент имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда и достъпа до тях е с потребителско име и парола.

 

ХІ. Промени в Политиката за поверителност:

Нашата Политика за поверителност може да бъде променена при нужда, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в нея чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ (“COOKIES”):


Ние, използваме Cookies, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга. Данните, съхранявани от Cookies, които уебсайтът използва, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността ви. „Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания и изпращат информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie). Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна (third-party cookie), но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. В определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies посредством наше Cookies съобщение.

 

Cookies, които използваме на уебсайта:

В зависимост от функцията и целта, за която се ползват, обикновено Cookies, които уебсайтът използва, се разделят на следните категории:

 

Задължителни Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които представляват заявка за услуги. Тези Cookies са задължителни за ползването на нашия уебсайт.

 

Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт, за да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомняне на вашите предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

 

Cookies за аналитичност и ефективност ни позволяват да установим броя на потребителите и да събираме информация как се използва уебсайтът (например кои страници най-често използва даден потребител и дали получава съобщения за грешка на някоя страница). Това ни помага да подобрим работата на нашия уебсайт, като например да осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

 

Cookies за рекламиране и таргетиране регистрират вашето посещение в нашия уебсайт, страниците, които посещавате и връзките, които следвате. Ще използваме тази информация, за да ви показваме реклами, които са съобразени с вас и вашите интереси. Те също се използват за ограничаване броя на показванията на дадена реклама и помагат да измерим ефективността на рекламните кампании. За целта ние може да споделим тази информация с трети страни (рекламодатели). За да използваме тези Cookies, ни е необходимо вашето съгласие. Вие можете да управлявате предпочитанията си по отношение на Cookies за рекламиране или таргетиране по всяко време посредством настройките на вашия браузър (вж. по-долу). Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

 

Cookies за социални медии ви позволяват да споделяте вашата активност на уебсайта в социални мрежи, като Facebook и Twitter. Тези Cookies не са под наш контрол. За да се запознаете с Cookies на тези социални медии, трябва да разгледате техните политики за бисквитките.

Други видове Cookies, които може да бъдат използвани на по-късен етап.

Ще ви информираме чрез актуализиране на нашите политики, в случай че използваме и други видове Cookies.

 

Моля да имате предвид, че използваме услугите на трети страни, за да научим как използвате нашия уебсайт, с цел да оптимизираме работата ви и да ви показваме рекламно съдържание извън нашия уебсайт. Тези трети страни (включително например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като анализ на интернет трафика) може също да използват cookies, върху които ние нямаме контрол. Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на Cookies по всяко време. За да направите това, моля вижте условията по-долу:

Ако искате да изтриете Cookies, които се съхраняват на вашето устройство и да конфигурирате браузъра си да отказва Cookies, можете да го направите от настройките за предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани с Cookies, се намират в следните менюта: "Options", "Tools" или "Preferences" на браузъра, който използвате за достъп до интернет. В зависимост от браузъра, Cookies могат да се деактивират по различен начин. За повече информация, можете да посетите уебсайта на вашия браузър, както и www.youronlinechoices.com/bg/.

 

Cookies използвани за статистически цели и мониторинг на интернет трафика Google Analytics
Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне уебсайта да анализира как го ползвате. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на сървъри в САЩ]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт. Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners. С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Cookies използвани за директен маркетинг Google DFP Platform. С цел да получавате рекламно и маркетинг съдържание, съобразено с вашите предпочитания, нашият уебсайт използва технологията DoubleClick for Publishers (DFP), предоставена от Google. Информацията, събрана от съответното cookie за ползването от вас на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхраняване от Google [на сървъри в САЩ]. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на  https://policies.google.com/privacy/partners.

 

Web Beacons: С цел анализ на вашето поведение на нашия уебсайт, използваме web beacons на трети страни (наричани още clear gifs) от Google LLC, намиращ се на 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google").
Web beacons събират само ограничена информация, включваща номер на сookie, час и дата на преглед на страницата и описание на страницата, на която се намира дадения web beacon. Тези web beacons не носят никаква лична информация. Ние ще съхраняваме тези данни за кратък период, от не повече от 6 месеца.

 

За повече информация относно Сookies, може да посетете  www.allaboutcookies.org  или вижте www.youronlinechoices.eu който съдържа повече информация, свързана с реклама според предпочитанията и онлайн поверителността.

Последвайте ни и в google news бутон