facebook
twitter

Горещи новини

Румен Радев наложи вето върху финансирането на партиите от бизнеса

С приетите промени политическите формации стават зависими, създава се нова обилна хранителна среда за корупция и се подменя конституционният модел, без да е променян основният закон, пише в мотивите си президентът
898
Илияна Кирилова

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане отделни текстове от § 2 и 3 от Закона за изменение на Закона за държавния бюджет за 2019 г., с които се въвежда финансиране на политическите партии с дарения от юридически лица и еднолични търговци, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В съобщението пише още, че държавният глава: "приветства гражданската позиция, заявена на национален референдум от над 2.5 млн. български граждани, за ограничаване размера на финансовата субсидия за партиите. Промените обаче, с които парламентът разреши финансирането на партиите от юридически лица и еднолични търговци, уронват конституционните устои на българската демокрация. Подменя се конституционният модел на политическата система, без да е извършена промяна в Конституцията.

С приетите промени партиите стават зависими от бизнеса, който ще финансира тяхното съществуване. Така вместо да изпълняват конституционната си роля да формират политическата воля на народа, партиите закономерно се обвързват с печалбата на стопански субекти, част от която ще се връща при тях като дарения. Демократичното управление е под въпрос, когато партиите и кандидатите носят отговорност не пред гражданите, а пред своите дарители.

Финансирането на партиите от юридически лица и еднолични търговци създава нова обилна хранителна среда за корупция. Връщаме се към практики, които под натиска на Европа отпаднаха преди 10 години. Официализирането на зависимостта на политическите партии от корпоративни интереси отдалечава страната ни от демократичните европейски държави.

Създават се предпоставки даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочват към партиите във властта, защото те разпределят публичните средства и определят победителите в обществените поръчки и концесиите. Останалите, и особено малките партии, ще бъдат изтласкани в периферията на политическия живот.

Според президента, дълг на гражданското общество в една демократична държава е да противодейства на реалната заплаха за сливане между партия и държава, което Конституцията забранява."

 

Ето и мотивите на Румен Радев:

 

"Мотиви за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г, приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2019 г.

Уважаеми народни представители,

Като държавен глава не мога да остана безучастен към промените в Закона за политическите партии и в Изборния кодекс, направени с приетия Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (ЗИ ЗДБ). Чрез тях се подменя политическата система на България като демократична парламентарна република. Конституционните основи, очертани в чл. 1, чл. 4 и чл. 11, съдържат гаранции за свободно и безпрепятствено изразяване на политическата воля на гражданите. Те изискват прозрачно и отговорно финансиране, което да подпомага целостта на политическия процес и да осигурява равни условия за политическите партии и кандидати. Разпоредбите на § 2, т. 2, 3 и 9 и § 3, т. 1, 2, 3, т. 4, б. „а“ и т. 6 от ЗИ ЗДБ нарушават тази конституционна концепция и са посегателство срещу демократичните устои на българската държава.

Народният суверенитет, прокламиран в чл. 1, ал. 2 от Конституцията, е основополагащ принцип за държавното устройство на България като република с парламентарно управление. Това значение на народния суверенитет, съгласно който цялата държавна власт произтича от народа, е потвърждавано неотклонно в практиката на Конституционния съд - Решение № 5 от 2001 г., Решение № 11 от 2009 г., Решение № 4 от 2010 г. и др. Във връзка с принципа на народния суверенитет Конституцията в чл. 11, ал. 3 дефинира същността и предназначението на политическите партии като посредник при практическото осъществяване на народовластието.

Конституционната роля на политическите партии повелява те да не служат на други интереси, а на интересите на народа - суверен. С § 2, т. 2, б. „а“ и т. 3 от ЗИ ЗДБ, които предвиждат финансиране на партиите от юридически лица и еднолични търговци, това конституционно изискване не е изпълнено. Волята, която формират търговските дружества и едноличните търговци, е насочена към тяхната дейност с цел печалба. Затова и тяхната воля да даряват партиите не може да се основава на убеждения, а ще е детерминирана от икономическите им интереси. Неслучайно чл. 11, ал. 3 от Конституцията изрично посочва само гражданите като субекти, чиято воля формират и изразяват политическите партии. В този смисъл възможността юридически лица и еднолични търговци да правят дарения в полза на политически партии трудно може да намери опора в Конституцията.

Преди изменението с § 2 от ЗИ ЗДБ на чл. 23 от Закона за политическите партии позволени дарения в полза на партиите бяха само такива от физически лица, и то - с определен максимален размер. С § 2, т. 2, 3 и 9 от ЗИ ЗДБ не се предвиждат максимални размери за даренията независимо дали са направени от физически или юридически лица. Даренията от търговски дружества и еднолични търговци несъмнено са акумулирани от стопанска дейност, което легализира финансирането на партиите със средства от такава дейност. Така политическите партии, вместо да изпълняват конституционно отредената им роля да работят за управление на държавата според волята на народа, закономерно се обвързват с печалбата на определени търговци, част от която ще се връща обратно под формата на дарения. По този начин се подменя интересът, в името на който политическите партии осъществяват дейността си. Накърнени са конституционните основи на българската политическа система. На фона на приетите правила за финансиране на политическите партии чл. 1, ал. 2 от Конституцията, който прогласява, че цялата власт произтича от народа, стои изтикан в ъгъла и звучи само като наивен лозунг.

Претворената в закона концепция на „широко отворени врати“ за дарения не е съчетана с достатъчно механизми за прозрачност и контрол, които да пресекат зависимостите между политическите партии и техните дарители. Това несъмнено създава нова обилна хранителна среда за корупция. Неясно е как с приетия закон българският парламент отговаря на европейските изисквания на Препоръка Rec (2003)4 на Комитета на министрите (Съвет на Европа) относно общите правила срещу корупцията при финансирането на политическите партии и предизборните кампании. В Препоръката се посочва, че държавата трябва да осигури подкрепа за политическите партии на базата на обективни, справедливи и разумни критерии (чл. 1). По отношение на даренията следва да съществуват мерки, насочени към ограничаване или забрана на даренията от юридически лица, които предоставят стоки или услуги за която и да е публична администрация (чл. 5, б. „б“). Препоръчва се и забрана за юридически лица, контролирани от държавата, или за други обществени органи, да извършват дарения за политически партии (чл. 5, б. „в“). Сходни са и ограниченията по отношение на европейските политически партии, предвидени с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации. В тази връзка искам да подчертая, че принадлежността към европейското семейство на демократични държави се доказва не с декларации, а с реални действия и правила, каквито няма в приетия закон.

Политическият плурализъм по чл. 11 от Конституцията е сред основните принципи, върху които е изграден конституционният модел на българската държава (Решение № 7 от 1996 г., Решение № 3 от 2003 г., Решение № 3 от 2004 г., Решение № 8 от 2005 г., Решение № 14 от 2013 г. и др.). Плурализмът, а и задължението на държавата по чл. 4, ал. 2 от Конституцията, изисква да има законова възможност различни партии да посредничат в изразяването на идеите от целия спектър на обществото. Това изискване не може да се изпълни чрез даването на превес на финансиране от нелимитирани дарения. Тези дарения няма да бъдат насочени пропорционално към всички партии, а само към тези, за които дарителите са преценили. Очаквано е даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочат към политическите партии във властта, тъй като те участват във формирането и провеждането на държавната политика, както и в разпределението на публичните ресурси. Създава се опасност на практика да бъде преодоляна конституционната забрана на чл. 11, ал. 2 нито една политическа партия да не се утвърждава като държавна. Сливането на партия и държава ще доведе до подмяна на конституционния модел на държавното устройство и управление, без да е извършена промяна в Конституцията.

Съгласно § 3, т. 1, 2, 3, т. 4, б. „а“ и т. 6 от ЗИ ЗДБ, с които се променя Изборният кодекс, юридически лица и еднолични търговци могат да финансират партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в избори. И тук отпада ограничението до 10 000 лева за дарения от физически лица и свързаната с това административнонаказателна отговорност. Ограниченията във финансирането на партиите имат призната полезност и тя е да не се допуска превръщането на икономическата власт в политическа и партийна власт. И тъй като политическите партии са основен участник в изборния процес, правилата за тяхното финансиране са важен регулатор и гарант за честни избори, а чрез тях - за вярното формиране и изразяване на волята на народа - суверен.

Липсват гаранции за публичност на направените от юридически лица дарения за предизборните кампании, тъй като на вписване в единния публичен регистър подлежат само имената на дарителите. Финансирането на партиите и намаляването на възможностите за корупция в изборния процес трябва да бъде част от цялостна рамка за почтеност, каквато приетите изменения не са. За да допринасят за провеждането на честни избори, партиите трябва да действат почтено, като формират политическата воля адекватно на действителните мнения и идеи у народа без зависимости от икономически или друг характер. На обществото се дължат и гаранции, че някои политически субекти няма да имат нечестна преднина във финансирането на участието им в избори.

Уважаеми народни представители,

Въпросите за финансирането на политическите партии са изключително сериозни. Те засягат базисни структури на демократичното общество и се отразяват на функционирането на държавата ни. Затова Ви призовавам да подходите към тях със съзнание и отговорност за запазване на България като демократична държава, както повелява Конституцията.

Предвид изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 2, т. 2, 3 и 9, както и § 3, т. 1, 2, 3, т. 4, б. „а“ и т. 6 от Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2019 г."

21

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Тротинетките - удоволствие за гражданите, главоблъсканица за чиновника
ГЕРБ обеща да не слага политик начело на военното разузнаване

06.09.2019

Людмил Илиев

1533 9
ДПС иска отмяна на законите на Валери Симеонов за шума

13.09.2019

865 11

Коментари

Диагностик

Правилно! Трябва да подкрепя БСП, неговата майка. 

Solace

Кое не е вярно в мотивите, та скачаш неподготвен? 

труфалдин

БСП - БКП , майката на цялата палитра партии в бг. Проблемът е, че копията са слаби.

SSlavov

С приетите промени партиите стават зависими от бизнеса

 

Да инициира  промени / на  кръгла , квадратна  маса , софра ,седянка , попрелка  и т.д. / , с които т.н. партии да станат зависими от избирателите

Хулиган

Всичко би било много добре, ако не беше това шикалкавене за референдума - държавният глава: "приветства гражданската позиция, заявена на национален референдум от над 2.5 млн. български граждани, за ограничаване размера на финансовата субсидия за партиите."

Даже мързеливите разбраха, че това си беше активно мероприятие, поръчано от Боко, изпълнено от Слави под бащиния надзор на Доган.

Qui bono?,както се казва.

А всъщност проблемът не е в субсидиите, а що за стока са партиите.

Или, изобщо партии ли са това?

Или сдружения по интереси на групи от муфтаджии?

Но смее ли някой да зададе този въпрос...

http://www.drago.info/index.php/2017/10/30/depolit...

 

Интервал

Коалицията ГРЕБ/ДПС е непобедима, непреодолима и непоклатима. Тоя военен к'ви си ги въобразява? Само мъти водата и създава усещане за корупция.

paragraph39

/:/ Румен Радев наложи вето върху финансирането на партиите от бизнеса

..........................................................................................................................

БРАВО на президента Румен Радев за това му вето върху този закон!

При това, НЕ става въпрос само за финансиране/на партиите/ "от бизнеса"!

Става въпрос за финансиране от лица с МНОГО пари/вкл. "изпрани" и чуждодържавни!/!

От сума време повтарям:

Моята категорична позиция по въпроса и проблема /при това, РАЗЛИЧНА от тази на "Атака" и Сидеров!/ е:

1.Партиите да се издържат финансово САМО с ПАРИ ОТ ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ+ПАРИ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС/еднакъв по размер за всичкти партии- определен със закон/.

2. Пълна ЗАБРАНА на всякакви други парични и др. материални дарения за партии извън такива от държавата- т.е. никакви дарения от частни или държавни дарители/наши и чужди,, "спомоществуватели", фондации, НПО-та и прочие!

3. Забрана за всякаква стопанска и търговска дейност на партиите/вкл. отдаване под наем/, с изсключение на такава, за задоволяване на конкретни вътрешни нужди на партиите, свързани с определени в закона/ЗПП/ функции на партиите!

ТЧК

===

Отделно:  Бойко Борисов: "На който не му стигат парите, има право по най-прозрачен начин да посочи дарителите"

Хубуу, ама ако няма желаещи да са дарители на този някой, какви дарители да посочи той?! И посочването задължава ли ги да дарят?! А?!

Освен това, Дарители могат да са само Богатите/вкл. дарители на партии/! Бедните и Небогатите НЯМАТ "излишни пари" за даряване/вкл. на партии!/! Нали?!

Което значи, че в НЕнародната/след 1989 г./ "демократична" Република България НЯМА да има успешно функциониращи партии на Бедните и Небогатите- за радост на Богатите! Нали?!

Тъй, де, ама пък Демокрация Е, БЕ в НЕнародната/след 1989 г./ "демократична" Република България! Нали?!

Е, "ЧЕСТИТО!" на спечелилите/"служебно"/ партии на Богатите- от десетократното намаляне на държавната субсидия за партии, или отпадането ѝ!

Останалите най-демократично "да духат супата..."!

КАЗАХ

 

Интервал

paragraph39, мисля, че създадоха опростена версия на узаконената форма на корупция, наречена лобизъм. В банкянската версия даже няма нужда да се посочва за какво се плаща и на кого се плаща.

Доси

Ох майка, пак ги изплющяха по гербавите уши... 

и пак жално скимтят... 

 

Чудесен ден за България! 

пощаджията

Готино...

Диагностицирания пак е рипнал пръв на амбразурата.

Очакват се следващите ловки поплювковци

 

paragraph39

ИНТЕРВАЛ,

/:/ paragraph39, мисля, че създадоха опростена версия на узаконената форма на корупция, наречена лобизъм.

.........................................................................................................................

Много повече от "лобизъм" е!

Това е провеждане на "демократичен" "конкурс за Обществена поръчка за управление на държавата", в който "конкурс" единственият критерий за спечелването му е Цената- печели този, който може да предложи НАЙ-висока цена/т.е., който има най-много пари- най-богатият/! А предварително се знае/ по дефиниция!/, че Бедните и Небогатите НЕ са богати- и, следователно, макар и да са Мнозинство Бедните и Небогатите, те НЕ могат да спечелят този "конкурс" и, съответно, НЯМА да управляват никога държавата!!! Което е и целта!

Демокрацията е от Богатите, заради Богатите и в полза на Богатите/които, при това, са Малцинство!/!

Тъй, де, Демокрация Е, БЕ!!!

Диагностик

Нека партиите да се издържат основно от членски внос. Ще стане ясно, че в България няма необходимост от 136 партии.

Например БСП за България включва:

Българска социалистическа партия
Комунистическа партия на България
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“
Нова зора
Екогласност
Политически клуб „Тракия“

и още 20-25 други партии, с които има споразумения.

 

пощаджията

А ГЕРП включва Боко /вече без Цоко/, Гочоолу, Дочоолу и един суджук 

BadBadBoy
Поредната тъпня на шапкара зеленочорапковец
OldTen

А индивида нищо не казва има ли нещо против социално слаби хора да спонсорират партии или други мероприятия без те да знаят, ама как да каже, като и него така го спонсорираха.

fierсe
снимка на fierсe

барем да беше прочел какво връща президента!

ама що да четеш, той чукча писатель, не читатель!😁😁😁

ArcheoBG

Барем ти да беше прочел как беше финансирана кампанята на Радев от безработни, а не да се изказваш неподготвен. Единя дарител  няма да го забравя, как се издътжал  от хазарт. 😁 Кво да се прави?! Това е електората  на БСП.

Диагностик

НС отмени машинното гласуване на първо четене. След 3 дни ще гласуват повторно.

rorik

Ммм даа, като идеш да се жалваш на администрацията тя те пита какво да направим за вас. 

Та по този повод , викам който иска да гласува да иде да си плати, например  къде 50 кинта . 

Който иска машинка  да си плати къде 150 ,  ... и т.н.  

Така де  , по желание на клиента.

Investigator
Нашият (Вашият) президент не четели поне вестници?! КОЯ е тази (онази) държава, в която бизнесът не участва в политиката ?! Тоя президент, или е неук, или нещо много по-лошо.
paragraph39

RORIK,

/:/Ммм даа, като идеш да се жалваш на администрацията тя те пита какво да направим за вас. 

Та по този повод , викам който иска да гласува да иде да си плати, например  къде 50 кинта ...

........................................................................................................................

Това важи, най-вече, за българските Граждани-емигранти, които НЕ участват, с Данък "Доходи" в България, в Издръжката на държавата България! Нали?!

При това, те се оплакват, че Избирателните секции за български Избори в Чужбина били далеч от входните врати на домовете им там- и така им се отнемало ли, ограничавало ли, конституционното им право да Гласуват и на български Избори! Което, разбира се, е пълна Лъжа и Манипулация- защото могат да дойдат в България и да гласуват СВОБОДНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ и без проблеми! Нали?! Тъпо! Все едно да се твърди, че се отнемат или ограничават правата  на Гражданите от провинцията и НЕокръжните градове, които Граждани са страна по дела пред окръжен или върховен Съд, понеже такъв Съд има само в окръжните градове и в София! ПФУ!

А, да, искат и електронно гласуване- но НЕ искат да плащат Данък "Доходи" в българския държавен бюджет- с пари от който се плаща и за организацията и провеждането на елекронното гласуване!!!

 

 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×