Медия без
политическа реклама

Работодателят трябва да осигури оборудването при работа от дома

Как се прави преминаването от работа в офис към работа от разстояние? Кой може да прави предложението за промяната? 

К.Щ., София

----------------

Кодексът на труда (КТ) разписва специални правила за работата от разстояние. Изрично е определено, че това е "форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя".

Наблегнато е и че работата от разстояние има доброволен характер.

Условията и редът при тази форма се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор. В индивидуалния се договарят конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването й.

Важно е да се знае, че работодателят може да предложи на работника или служителя, с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор, да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Отказът на работника и служителя не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

Самият работник или служител може, от своя страна, също да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние.

КТ определя, че с индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят и смесени режими на работа и условията и редът за тяхното прилагане. Възможно е да се определят и условия за обратния процес - за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя.

Като цяло конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването ѝ се определят в индивидуалния трудов договор.

С индивидуален или колективен договор, както и с вътрешни актове на работодателя, могат да се приемат правила, чрез които да се определят редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние. Пак с тях може да се определят съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

КТ определя и правилата за работното място. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си, или в избраното от него друго помещение извън предприятието, определено пространство за работно място. Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор. 

Работодателят осигурява за своя сметка необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му. Пак той дава програмно (софтуер) осигуряване, техническа профилактика и поддържане, както и устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност.

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.

Пак в този договор се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави. 

Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?