Медия без
политическа реклама

Втората пенсия ще се плаща по три начина

Пожизнена пенсия ще получават само хората, които са се осигурявали редовно над средния осигурителен доход

12 Ноем. 2019
Илияна Кирилова
Социалният министър Бисер Петков представи днес предложенията за регламентиране на фазата на изплащане на работната група, която ги подготвя от 2 години.

Три вида пенсионни продукти ще предлагат дружествата във втория стълб на пенсионната система. Осигурените няма да имат избор между тях, защото видът на плащането ще зависи от натрупаното в индивидуалната партида. Това стана ясно днес при представянето на промените в кодекса за социално осигуряване, които трябва да регламентират фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване - т.нар. втора пенсия. Както е известно, тя трябва да започне да се изплаща по-масово от есента на 2021 г. за жените и от 2024 г. за мъжете.

Хората с най-големи постъпления ще имат право на пожизнена пенсия от частните фондове. Тя ще се отпуска, ако натрупаното в партидата позволява месечният размер на пенсията да е не по-малко от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на пенсионирането. Това са хората, които са се осигурявали редовно на суми, които са над средния осигурителен доход за страната, обясни социалният министър Бисер Петков. Този праг е намален спрямо предходната концепция в стремеж да дадем възможност на повече хора да получават пожизнена пенсия от втория стълб, допълни той.

Пожизнената пенсия ще може да се изплаща по още два начина. Пенсионерът може да посочи гарантиран период на изплащане, което ще позволи пенсията да се наследява при смъртта му. Възможен е и комбиниран вариант - разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, след което да се преминава към пожизнена пенсия.

Осигурените, на които не достигат средства за пожизнена пенсия, но имат повече от три минимални пенсии в партидите си, ще получават разсрочено плащане. Те сами ще избират с каква периодичност да им се изплащат сумите, но и тук сроковете зависят от размера на натрупаните средства - месечното плащане трябва да е в диапазона между 15 и 100% от минималната пенсия.

За хората, които имат по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, сумата ще се изплаща еднократно.

Право на наследяване ще има и при разсроченото плащане. В този случай наследниците му ще имат право да изберат еднократно или разсрочено да получат остатъка от средствата на починалия пенсионер.

Пенсионните дружества ще гарантират минимален размер на пожизнената пенсия и разсроченото плащане. Той не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски за съответното осигурено лице. И двете плащания ще се актуализират поне веднъж годишно, в зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, съответно на фонда за разсрочени плащания, като гарантираният им размер не се променя. Допълнителната пожизнена пенсия за старост ще се актуализира с не по-малко от 50 на сто от разликата между реализираната доходност и техническия лихвен процент, с който е изчислена. Актуализацията на разсроченото плащане пък ще е с не по-малко от 50% от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания.

За разлика от основната пенсия втората пенсия ще се изплаща при навършване на определена възраст и няма да е обвързана с конкретно условие за осигурителен стаж. Осигурените в универсален пенсионен фонд ще придобиват право на допълнителна пожизнена пенсия, когато навършат възрастта за пенсиониране по общия ред в трета категория труд.

За фазата на изплащането, работната група предлага обособяване на два нови фонда. Фондът, от който ще се изплащат пожизнени пенсии, ще се формира от прехвърлените средства от индивидуалната партида на осигурените, от прехвърлени средства от резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии и от дохода от инвестирането им. С други думи, когато човек избере пожизнена пенсия, индивидуалната му партида се закрива, а парите му се вливат в този фонд. По-различно са устроени условията на фонда, който ще изплаща парите на хората, които имат право на разсрочено плащане. Той ще се пълни по същия начин като другия, но в него ще се водят аналитични сметки за лицата, чиито средства са прехвърлени, в които ще се водят записи за прехвърлените и изплатени средства. Така въпреки вливането на парите в общия фонд, индивидуалните партиди на тези хора ще продължат да съществуват.

Въпреки че от пенсионно-осигурителните дружества признаха, че разсроченото плащане е много популярно сред хората, то на практика не съществува като избор за тези, които са се осигурявали върху най-висок доход. Нашето желание е пожизнената пенсия да е основният продукт, коментира Бисер Петков.

Още по темата