Медия без
политическа реклама

Сериалът "Приятели" влиза в матурите

Сложни житейски дилеми ще решават зрелостниците, които се явят на изпита по философия

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Новите матури изглеждат по-интересни. А дали са по-лесни ще кажат през май сегашните дванайсетокласници.

В края на тази учебна година завършва първият випуск, чиито знания и умения ще бъдат оценявани по новите учебни програми, въведени след приемането на училищния закон през 2016 г. Както и досега, за да получат диплома за средно образование, всички зрелостници трябва да положат успешно два задължителни изпита. Първият е по български език и литература, а вторият - по един от изучаваните профилиращи предмети или за придобиване на професионална квалификация. За разлика от досега, когато тройка се връзваше с 23 точки, занапред ще са нужни поне 30% верни отговори. Наскоро МОН представи примерни задачи за матурите през 2022 г. по всеки учебен предмет. Представяме част от новостите по някои от основните учебни предмети.

 

Български език и литература (общообразователна подготовка)

Задължителната матура по БЕЛ пак включва 41 задачи, както и досега, сред които 22 с избираем отговор, 16 - с кратък свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст. Максималният брой точки ще е 100 т.

Първите въпроси отново ще проверяват доколко зрелостниците са усвоили правописните, граматически, лексикални и пунктуационни правила - в думи като "живопистци", "галерий", "едновремено" и др.

Уменията за съпоставяне на интерпретации на посочени теми в художествени творби ще бъдат проверени с въпроси от типа на: "В коя творба се открива природната стихия като знак за трагичната участ на човека?".

Като примерна задача е представено например изискването в текст от 4-5 изречения учениците да съпоставят интерпретациите на темата за любовта във "Во стаичката пръска аромат" на П. П. Славейков и "Аз искам да те помня все така" на Димчо Дебелянов.

Както и досега, зрелостниците ще имат два текста, по които след това ще им бъдат зададени определени въпроси с цел да се провери умението им да извличат, анализират, синтезират и оценяват информация от различни в жанрово и стилово отношение текстове от различните социокултурни сфери с оглед на конкретна комуникативна задача. Младежите ще трябва да запишат два аргумента в подкрепа на дадено твърдение от един от текстовете, за да се види доколко могат да оценяват идеи, тези и аргументи.

Новото в изпита е, че някои от литературните задачи може да се формулират и върху невключени в учебните програми (откъси от) художествени текстове, като зрелостниците ще разполагат с тях.

Финалът на матурата отново е обичайното есе или интерпретативно съчинение по зададена тема - например съчинение на тема "Езикът на природата в "При Рилския манастир" и "Спи езерото", или есе по житейски проблем на тема "Човекът господар на природата".

 

Български език и литература (профилирана)

Допълнителната матура по БЕЛ може да се положи (по желание), ако между XI и XII клас предметът е изучаван за придобиване на профилирана подготовка. В този случай и изпитът ще включва учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет, т. е. ще е една идея по-сложна.

Тук всички литературни задачи ще са върху невключени в учебните програми текстове. На учениците например може да се паднат откъси от "Хляб и зрелища" на Христо Смирненски и "Фермата на животните" на Джордж Оруел, в които да открият кой мотив в единия текст е интерпретиран патетично, а в другия - сатирично (за неравенството, за лидерството, за силата на словото или за бунта на масите).

Друга задача може да бъде да формулират един проблем, интерпретиран и в двата текста, или пък да обяснят защо Оруел определя произведението си като приказна история. В този изпит съчинението или есето би могло да бъде на тема "Господарят и Робът", като освен на дадените откъси текстът може да се основава и на други произведения, съотнесени към темата.

 

Математика

Матурата по математика ще е от 23 задачи - 20 с избираем отговор и три с разширен свободен отговор. От зрелостниците ще се иска да решават неравенства от вида (ax+b):(сх+d) е по-голямо или равно на нула, да намират елементи и обем на прав конус, да преобразуват тригонометрични изрази с помощта на изучените формули, да решават показателни и логаритмични уравнения в основен вид и свеждащи се до квадратни уравнения, както и уравнения от по-висока степен чрез полагане, да намират средноаритметичното от корените на три уравнения и т. н.

При матурата по математика, изучавана за профилирана подготовка, нещата стават доста по-сложни - младежите ще имат 18 задачи, но от тях ще се иска да могат да намират скаларно произведение на вектори, зададени чрез координатите им, да пресмятат математическо очакване на случайна величина с дадено разпределение, да знаят и намират нула (корен) на полином, да изследват дробно-линейна функция и др.

 

История

Изпитът по история, който може да се положи, ако ученикът не го е изучавал като профилиращ в XI и XII клас, ще включва теми както от съвременната световна история (поява и същност на тоталитарните модели, Втора световна война, Студената война, изграждане на обединена Европа), така и от историята на България - политическото ѝ развитие, институциите, обществото, културата, религиите и т. н.

Учениците трябва да могат да извличат и интерпретират информация от писмени документи, карти, изображения, схеми, диаграми. И още - те трябва да могат да проявяват критично отношение при работа с различни исторически източници, да оценяват идеи и действия на личности в историята - например да разкажат в 3-4 изречения приноса на Любен Каравелов за развитието на българското националноосвободително движение, да посочат две нарушения на демократичните норми, заложени в Конституцията от 1971 г., и т.н. Задачата за създаване на текст би могла да бъде: "Каква е ролята на Търновската конституция за изграждане на модерната българска държавност?".

Изпитът по история за профилирана подготовка е върху по-широка тематика, включително изкуство и култура - от приноса на Леонардо да Винчи за европейската култура до ролята на телевизията във всекидневния живот, илюстрирана в случая със снимка на актьорите от сериала "Приятели", зазяпани в телевизора. Сред въпросите има например кой период от българската история съвпада с епохата на италианския Ренесанс или кое събитие, свързано с културните процеси сред българите, е най-близко до появата на френския абсолютизъм.

 

География

За матурата по география (общообразователна подготовка) учениците трябва да познават държавното устройство и управление в България, да обясняват особеностите на природните компоненти и връзките между тях (примерен въпрос: за коя форма на релефа се отнася следното описание: "Земна маса, която се придвижва плавно по наклонена повърхност. Обикновено се активизира от обилни валежи или интензивно снеготопене"), да разпознават и използват елементи на географската карта и глобуса, да локализират определени държави, отбелязани на празна географска карта, да предложат изход от ситуация, илюстрирана в картосхемата за температурите на Земята през 2100 г. по прогнози на НАСА и др.

За по-сложната, профилирана матура по география, от учениците ще се изисква да изразяват аргументирано мнение по важни международни проблеми и конфликти - например постигането на нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г., заложено в т. нар. "европейска зелена сделка". Сред примерните задачи е да прогнозират влиянието на високите технологии върху световното икономическо развитие, да проучват различни източници на географска и икономическа информация, да коментират проблемен въпрос - като например какво е значението и бъдещето на ядрената (атомната) енергетика в света и др. И още - да групират районите в България по размера на преките чуждестранни инвестиции в тях по дадена таблица, да посочат кое производство на химическата промишленост в България бележи най-голям относителен ръст за периода 2010-2016 г. - пак по представена таблица, да отговорят кой процес е характерен за рурбанизацията и др.

 

Философия

Пред сложни казуси ще бъдат изправени дванайсетокласниците, които се явят на матура по философия. Като например следния - за човек, чието дете страда от рядка и тежка болест. То може да бъде спасено, ако спешно му се направи сложна и скъпа операция. Бащата няма достатъчно пари, няма от кого да вземе назаем и няма време да организира благотворителна кампания. Родителят на болното дете добре знае, че да се краде е неморално и кражбата е зло. Въпреки това обмисля да извърши кражба.

Зрелостниците трябва да разсъждават пред каква дилема е изправен бащата, какви са възможните постъпки в ситуацията, на какви философски и етически теории се основават алтернативите, какви са предимствата и недостатъците на алтернативните постъпки, както и как биха постъпили, ако те бяха на мястото на бащата.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?