Медия без
политическа реклама

Репресираните ще получават пенсия с по-малко от 12 г. стаж

Сглобката внесе спорни промени в Кодекса за социално осигуряване

01 Февр. 2024ОбновенаДИЛЯНА ДИМИТРОВА
Илияна Димитрова
Делян Пеевски първи е сложил името си под спорния законопроект.

След като миналата година направиха възможно пенсия у нас да се получава срещу по-малко от 15 години действителен стаж, ДПС предлагат още по-голяма отстъпка от условията за пенсиониране. На практика сега ще стане възможно за една много малка категория хора да получават пенсия за осигурителен стаж и възраст с 10 и даже по-малко години реален труд. Това произлиза от промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Делян Пеевски, Бойко Борисов, Атанас Атанасов, Кирил Петков, Деница Сачева и още петима депутати от ДПС.

С промените се дава право на репресираните да откупуват до 3 години осигурителен стаж, който ще им се признава за пенсиониране по особения случай на чл. 68, ал. 3 от Кодекса - тя е за хората без достатъчно осигурителен стаж. По нея човек може да се пенсионира само с 15 години действителен осигурителен стаж, но чак когато навърши 67-годишна възраст. Тъй като става дума за много малък стаж, това е единственият случай, в който при пенсиониране се изисква действителен, а не осигурителен стаж. Затова и тези хора не могат като останалите да откупуват до 5 години недостигащ стаж. Сега обаче това ще бъде позволено на няколко категории по закона за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица. Така те ще могат да се пенсионират при 12 години действителен стаж и доплащане на осигуровки за до 3 години недостигащ стаж.

Предлаганата промяна се отнася до три категории репресирани:

- осъдени по наказателни дела с изключение на осъдените от Народния съд 1944 - 1945 г., освен ако са реабилитирани по съдебен ред, деянията им са амнистирани или присъдите им са отменени по реда на надзора, или ако са осъдени от Трети тринадесетчленен състав на Народния съд по наказателно дело № 3/1945 г.;

- незаконно задържани в поделенията на Министерството на вътрешните работи и други места;

- въдворявани в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места, както и принудително трудово мобилизирани.

Действителният стаж пък от миналата година включва и недействителен стаж, след като по предложение на ДПС в него влязоха периодите на казармата и периодите на репресия (какво влиза в осигурителния и в действителния стаж - вижте по-надолу в текста). Казармата през комунизма беше 2 г., оттам и изводът, че и 10 години вече ще стигат за пенсия. Всъщност, според конкретния случай, реално изработените години ще могат да са даже по-малко.

 

МОТИВИТЕ

Оценката на вносителите е, че по този начин ще могат да се пенсионират средногодишно по около 200 души. Между 150-200 ca репресираните, на които не им достига осигурителен стаж до 3 и по-малко години, посочват те. Пенсиите за толкова малък стаж са под минималната - 444,58 лв. в момента, т.е. тежестта за бюджета ще е незначителна. "Тези хора са се борили за демокрация и са попаднали под ударите на тоталитарната държава. След затвора реализацията им на трудовия пазар е била затруднена, което е в основата на проблема за недостигащия им стаж, от което следва, че те трябва да бъдат подкрепени от демократична държава, каквато е нашата", изтъкват депутатите.

Вносителите посочват още, че "силно се надяват" народните представители да не оспорват ползата от тази законодателна инициатива и "не само няма да побързат да отхвърлят предложения проект, но с допълнителни препоръки и предложения ще помогнат за създаване на работещ правен режим в интерес на осигурените лица". В мотивите с главни букви и удивителна е подчертано, че държавното обществено осигуряване е основано на солидарност и равнопоставеност, а всъщност при откупуването на стаж е налице неравнопоставеност - едни могат да откупуват стаж, а други не могат.

 

ПРОБЛЕМИ

Всъщност промените на свой ред създават неравнопоставеност, като разрешават откупуването на стаж в тази категория само за репресирани - останалите около 10-12 хиляди българи, които се пенсионират по чл. 68, ал. 3, все така няма да имат право да си доплащат за недостигащи години. Смисълът на това ограничение не е да противопоставя една категория на друга, а да определи минималните изисквания за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тези минимални изисквания обаче за втори път в рамките на около година се нагаждат спрямо нуждите на конкретна категория, вместо за нея да се предвиди специален вид пенсия, която така ще може да бъде и в по-висок размер от сегашния минимален. Добавянето на казармата миналата година също създаде неравнопоставеност - майчинството не се признава за действителен стаж. ДПС осъзнаха това и впоследствие опитаха да включат и него в действителния стаж, но не събраха подкрепа за такава промяна.

 

Какво е осигурителен стаж

За осигурителен стаж се зачита времето, през което хората са работили, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение. За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст; на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година; периодите, в които се получава обезщетение за безработица; времето, през което човек не е работил поради незаконно недопускане или отстраняване от работа или незаконно уволнение; времето, през което са полагани грижи за лице с определена чужда помощ; периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст.

 

Какво е действителен стаж

Действителен стаж е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (когато репресираните са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане; както и времето, през което лицата, навършили 16 години не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани), както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

 

Как се откупува стаж

У нас има две възможности за откупуване на стаж. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж.

Месечната сума за внасяне е равна на процента, определен за фонд "Пенсии" за родените преди 1 януари 1960 г., върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, т.е. 19,8% върху 933 лв. Това прави 184,73 лв. на месец или около 2217 лв. за една година.

Още по темата