Quantcast

Медия без
политическа реклама

От 1 юни значително се разширява достъпът до социални помощи

Размерът на подпомагането за някои категории се увеличава повече от два пъти

БГНЕС
Лазар Лазаров

Много повече хора ще имат право на социални помощи от 1 юни, когато влизат в сила нови правила за достъп до системата на социалното подпомагане. Кабинетът днес прие промени в правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, с които значително се разширява достъпът до помощи, включително и чрез неотговарящи на ситуацията у нас облекчения. Като цяло философията се сменя с насърчителни мерки вместо с ограничителни, а сумите се завишават, тъй като за пръв път ще зависят от линията на бедност (504 лв. за тази година), а не от гарантирания минимален доход (75 лв.). Бюджет все още няма, но министерството твърди, че парите са осигурени.

В резултат на промените още тази година броят на подпомаганите ще се увеличи от 35 000 на над 45 800 души средно на месец, каза социалният министър Лазар Лазаров след днешното заседание на Министерския съвет. От 1 юни хората ще могат да подават заявления за социално подпомагане във всяка дирекция „Социално подпомагане“ в страната. Документи ще могат да се подават и по електронен път. Агенцията за социално подпомагане е готова да прилага новите регламенти.

Наред с увеличението на праговете за достъп и на самите помощи, влизат в сила и още няколко важни промени, чието въздействие върху системата е доста спорно. Предвижда се срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“ преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата, смята Лазаров. В същото време това на практика е отнемане на стимула да се търси работа, преди да се стига до помощи - нещо необяснимо за ситуацията на пазара на труда, където има рекордно ниска безработица и огромен глад за кадри.

По същия начин се намалява и времето, в което безработните на помощи са длъжни да полагат общественополезен труд. Сега той е 14 дни по 4 часа дневно, а от 1 юни става 40 часа месечно. По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързата им интеграция на пазара на труда, твърди социалният министър.

Промени има и в изискванията към имотното състояние на кандидатите за помощи. От 5 на 2 години се намалява периодът, в който хората не трябва да са прехвърляли срещу заплащане или дарявали свой имот, за да имат право на подпомагане. Облекчават се и ограничителните условия за допускане на социално подпомагане в зависимост от притежаваните имоти.

Наред с тези облекчения, промените включват в системата и цели групи в уязвимо положение, които досега бяха извън нея. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“. Така за пръв път младежите без родители ще имат някаква подкрепа на прага на независимия живот, когато загубят мястото си в домовете (при навършване на 18-годишна възраст).

Дава се и право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор - целта на тази подкрепа е да се избегне т.нар. "капан на безработицата", при който започването на работа на практика се оказва по-неизгодно за човека от помощите (заради данъци, осигуровки, прекратени плащания).

Една важна промяна ще окаже влияние и върху една популярна мярка при бедствия и аварии - да се отпускат еднократни помощи за покриване на инцидентно възникнали нужди. Тези помощи досега бяха 375 лв., а от 1 юни се увеличават значително на трикратния размер на границата на бедността, или 1512 лв. за тази година. Еднократните помощи се ползват и в други случаи - например получаваха ги и украинците, които потърсиха временна закрила в България след началото на войната. Тяхното приложение обаче е съсредоточено основно към пострадали при бедствия и аварии, с което само се стимулира лошата застрахователна култура у нас.

 

ДОСТЪП

Основата за достъп до помощи няма да бъде 504 лв., колкото е линията на бедност за 2023 г., а 30% от нея, т.е. 151,20 лв. Право на месечна помощ ще имат лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход, изчислен от тази база. Праговете за достъп стават от 151,20 до 249,48 лв. на човек, като при някои категории увеличението е повече от двойно. Размерът на помощта е разликата между тези прагове и реалния доход на семейството. Например максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 години ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, стойността й ще се повиши от 99 лв. на 181,44 лв.

 

Всичко за новите правила:

В системата за социално подпомагане, закотвена за дъното с невероятно ниския гарантиран минимален доход у нас от 75 лв. месечно, предстоят революционни промени.

 

Още по темата