Медия без
политическа реклама

Втора дата за матура ще има при карантина, болница и смърт на близък

Тази възможност ще важи за учениците от 4, 7 и 10 клас

Илияна Димитрова

Втора дата за явяване на изпит ще има не само за учениците от 7 клас, както анонсира скоро просветният министър, но и за тези от 4 и 10 клас. Тази възможност ще може да се прилага в три случая - при престой в болница, карантина или смърт в семейството. Това предвиждат предложените от МОН промени в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование.

"През годините изпитът след 7 клас се е превърнал в изключително важен за децата, а системата реално е изключила възможността те да имат истински сериозен проблем, който да не им позволи да се явят на него", коментира министър Галин Цоков. По думите му това е несправедливо - до момента единствената възможност за тези деца е да участват с резултати от олимпиади и състезания вместо с резултати от НВО, но не всички от тях се включват в тези изяви, освен това е важно да се даде такава възможност и на учениците в 4 и 10 клас. "Промените ще влязат в сила още от идващата учебна година (2023/24 - бел. ред.) и така на практика за първи път ще дадем тази равнопоставеност на децата", подчерта проф. Цоков.

Промените предвиждат втори шанс да се дава в три случая - ако учениците са имали престой в болница, карантина или смърт в семейството. (Т.е. в тези хипотези не влизат леките случаи на настинки и вирусни заболявания, за които децата - например с висока температура - също се нуждаят от престой у дома. При въпросните казуси обаче е по-трудно да се изключат евентуалните случаи на злоупотреби, вероятно и затова са изключени от тази възможност). Тези ученици ще бъдат допускани на изпита, на който не са се явили - по български език и литература, по математика или и на двата. Условието е техните родители да подадат заявление до съответния началник на регионалното управление по образованието в 2-дневен срок след провеждането на изпита, на който не са могли да се явят. Те трябва да приложат копия на документи от болничното заведение, от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, или копие на смъртен акт, като се представят и оригиналите им за сверяване. В 3-дневен срок началникът на регионалното управление на образованието ще трябва да уведоми просветния министър за подадените заявления за явяване на нова дата. В 10-дневен срок пък министърът на образованието със заповед следва да определи нова дата за съответния изпит, както и график на дейностите за неговата организация, провеждане и оценяване. Той ще има право да определи втора дата и за училище, населено място, община или област, в които изпитите не са се провели поради природни бедствия. 

Учениците, явили се на нова дата на съответния изпит, ще кандидатстват на свободните места в училищата в съответните текущи етапи от класирането, с изключение на втория етап на класиране за прием на ученици в осми клас. В случай че са приключили всички етапи на класиране, те ще може да се приемат над утвърдения план-прием, ако балът им е по-голям или равен на минималния бал на последния класиран ученик в съответната паралелка в пети, осми или единадесети клас и ако условията на физическата среда на училището позволяват това, предвиждат промените.

 

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ В ПЕТИ КЛАС

Промени в наредбата дават възможност близнаци да бъдат приемани в първи клас и над утвърдения училищен план-прием, ако единият от тях е приет в паралелката. В момента изключения се правят в три случая - ако постоянният или настоящият адрес на детето е променен след изтичане на срока за подаване на заявление за прием от друго населено място в прилежащия район на училището, ако условията на физическата среда на училището позволяват това и ако са били приети всички деца от 1-ва до 3-та група (с адрес от 1 до 3 г. в района на училището).

Облекчение се предлага и при приема в пети клас в профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки". Учениците, които кандидатстват за тях, освен да са се явили на НВО трябва и да са участвали в няколко състезания, резултатите от които участват във формиране на бала им. Сега възможностите са да са участвали в "олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки", или "поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки". Първото условие занапред се променя на "областно ниво и/или поне едно състезание", което означава, че в пети клас ще може да се кандидатства само с оценки от общински кръгове на състезания в областта на природните науки или математиката.

При приема в пети клас се въвежа централизирано класиране на областно ниво в два етапа, като всеки ученик ще се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. Детайлно са разписани стъпките при първо и второ класиране. Учениците ще подават заявления за участие в приема в след 4 клас пред шефовете на регионални управления на образованието, които ще определят училищата, приемащи петокласници. Документи ще могат да се подават освен в тях и онлайн. Методиката за извършване на класирането и състезанията и/или олимпиадата, които ще се вземат под внимание при приема, ще се определят от педагогическия съвет на училищата, ще се обявяват от директора на училището в РУО и ще се оповестяват на интернет страница на училището до 15 януари.

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля утвърдения брой места, те ще се подреждат по низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване по математика и резултатите от едно от състезанията, определено от педагогическия съвет, гласи още един от новите текстове.

 

Просветното министерство обмисля връщане на двата модула от изпитите в края на 7 клас. Целта е първият модул да е задължителен за всички седмокласници, а вторият - само за тези, които искат да кандидатстват за желани гимназии. Това съобщи министърът на образованието проф.

 

Ключови думи:

НВО, 4

Още по темата