Медия без
политическа реклама

Конкурсът за държавен служител е задължителен, но има и изключения

Винаги ли е задължително да се мине през конкурс, за да си държавен служител?

В.К., София

---------------------

В чл. 10 от Закона за държавния служител (ЗДСл) е прогласено всеобщо конкурсно начало. Там изрично е записано, че "постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс". А назначаването се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества.

Още следващата алинея въвежда обаче не едно, а няколко изключения от тази задължителност на конкурсите. В чл. 10, ал. 3 изрично е записано, че "конкурс не се провежда в случаите по чл. 16а, 81а, 81б и 84а, както и за длъжността ръководител на звеното за връзки с обществеността". 

Първото от тези изключения от конкурсното начало е в случаите, когато "държавният служител може да бъде назначаван на длъжност в администрацията по служебно правоотношение при непълно работно време". Текст, използван особено през последните месеци за назначаване на хора от съответното управление на държавна служба.

Другата възможност е при преминаване на държавна служба в друга администрация. Става дума за хора, които са работили в една администрация, изтекъл е едногодишният им изпитателен срок и отиват в друга администрация. Ако такъв служител отговаря на условията за заемането на новата длъжност, той отива без конкурс на новото място по силата на писмено споразумение между него и органите по назначаване на двете администрации.

Третото изключение е при временно преместване в друга администрация. Това е ситуация, при която държавен служител отива да изпълнява длъжност на друго място за срок до 4 години. И тук обаче се изисква той да отговаря на условията за нейното заемане, както и да е изтекъл едногодишният срок за изпитване. И накрая - трябва първоначалното му служебно правоотношение да е било безсрочно.

Следващото изключение е т.нар. споделено изпълнение на длъжност. При него законът определя, че длъжност, определена за ключова в администрацията, може да бъде изпълнявана за срок, не по-дълъг от 6 месеца, при условията на споделено изпълнение едновременно от служител, определен чрез подбор да заеме длъжността и изразил предварително писмено съгласие да участва в споделеното изпълнение на длъжността. По време на споделеното изпълнение на длъжността служителят изпълнява досегашната си длъжност и другата длъжност при условията на вътрешно съвместителство.

Петото изключение е за длъжността ръководител на звеното за връзки с обществеността - примерно на министерство, държавна агенция.

Но и това не са всички изключения. Така конкурс не се провежда и за назначаване на лице със статут на държавен служител по друг закон на длъжност по този закон в същата администрация, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

Има и още едно, седмо изключение. В петата алинея на чл. 10 е записано, че в новосъздадена администрация на длъжност за държавен служител може да бъде назначавано лице без конкурс. Този срок обаче не може да е по-дълъг от 6 месеца. След това трябва да има задължително конкурс. Законът изрично определя, че "в този случай не се допуска преназначаване без конкурс на друга длъжност в същата или в друга администрация".

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата