Quantcast
Конкурс може да има за различни длъжности по Кодекса на труда | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Конкурс може да има за различни длъжности по Кодекса на труда

359

Наистина ли и по Кодекса на труда, а не само по закона за държавния служител се провежда конкурс за заемане на дадена работа? 

Т.С., София

 

Кодексът на труда (КТ) определено предвижда възможност за назначаване по трудов договор и чрез конкурсна процедура. Казано и по друг начин -  конкурсът изобщо не е само при закона за държавния служител.

В КТ е записано, че конкурс може да се провежда за заемане на всяка длъжност освен за длъжност, за която е предвидено да се заема въз основа на избор. На практика това означава, че конкурс може да има за всяко едно място. Изключение има само за изборните - кметове, управителни тела на университети, партии и др. Необходимо е да се посочи, че длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. Длъжностите, определени като конкурсни, се заемат само въз основа на конкурс. До провеждането на конкурса длъжността може да се заеме със срочен трудов договор за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс, определя още КТ.

Има и още едно изключение - правилата за конкурс по КТ не се прилагат за конкурсите за заемане на академични длъжности.

Според Кодекса на труда обявлението за конкурса трябва да съдържа няколко задължителни елемента. Сред тях са наименованието на предприятието, мястото и характерът на работата и изискванията за длъжността, начинът за провеждане на конкурса. Отделно от това трябва да бъдат посочени необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея, разпорежда още кодексът.

Важно е правилото, че за участие в конкурс не се изисква съгласие на работодателя, при когото кандидатът работи. Нещо повече, кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до 2 дни за пътуване, когато конкурсът се провежда в друго населено място. Този отпуск се признава за трудов стаж.

Тук се стига до въпроса с допускането или недопускане до явяване на конкурса. Допускането на кандидатите се извършва от комисия, назначена от работодателя. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. На допуснатите кандидати пък се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от работодателя. В нея се включват съответни специалисти. КТ определя, че конкурсната комисия трябва да проведе конкурса по обявения начин. Тя трябва да оцени професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността, и класира само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

КТ разпорежда, че трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място от деня, в който е получило съобщението за резултата. Съответният човек пък е длъжен да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението. При уважителни причини този срок е до 3 месеца. Ако лицето не постъпи на работа в тези срокове, то трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено.

Още

Парламентът фиксира минималната заплата на поне 50% от средната

08.12.2022

6300
Парламентът пак заряза промените в минималната заплата

27.01.2023

1769
Търсят се 52-ма нотариуси

11.01.2023

1555