Медия без
политическа реклама

Ректорът на ТУ-Варна ще бъде освободен заради плагиатство

Росен Василев е станал доктор на науките и професор с преписване на чужди трудове - даже с правописните грешки

09 Ноем. 2018
Росен Василев
ТУ-Варна
Росен Василев

За първи път в историята на България ректор на университет ще бъде освободен от длъжност заради плагиатство. Това е Росен Василев от Техническия университет във Варна, който е станал професор и доктор на науките, благодарение на преписани чужди трудове.

Комисията по академична етика към министъра на образованието публикува снощи доклад след проверката си на сигнали срещу проф. Василев. Този доклад потвърждава категорично наличието на плагиатство в особено големи размери

Предстои министърът на образованието и науката Красимир Вълчев да назначи служебен ректор на ТУ-Варна, твърди "Офнюз", като се позовава на свои източници. Поправка в Закона за висшето образование от тази пролет разрешава на министъра на образованието да назначи служебен ректор при установено плагиатство. Той може да изпълнява управленската длъжност в продължение на шест месеца, до избора на нов ректор. С назначаването на служебен ректор мандатът на досегашния автоматично се прекратява.

С акт на служебния ректор може да се отнеме научната степен, придобита благодарение на плагиатство - т.е. доктор на науките. Росен Василев може да се прости и с длъжността "професор", ако бъде уволнен - тоест ако бъде прекратен трудовият му договор с университета. Това също е в правомощията на ректора.

 

55-годишнит Росен Василев е избран за ректор на ТУ-Варна през 2015 г. Мандатът му трябва да изтече през 2019 г. Василев е завършил специалността "Електроснабдяване и електрообзавеждане" в ТУ-Варна (тогава ВМЕИ-Варна) през 1988 г. Същата година става асистент по теоретична електротехника, след това - старши и главен асистент.

Дисертационния си труд на тема “Изследване и оптимизация на електроснабдителните системи на промишлени предприятия в режим на понижено натоварване” защитава през 2003 г., хабилитира се като доцент по измервателна електротехника три години по-късно. През 2011-а става заместник-ректор и като такъв отговаря за акредитацията на ТУ-Варна.

Според сайта на университета, е автор на над 90 публикации и е член на НТС и IEEE.

 

СКАНДАЛЪТ

Докладът на Комисията е във връзка с проверка, образувана по повече от 10 сигнала, уличаващи Василев в плагиатство. Те са подадени от професорите Овид Фархи (бивш ректор на ТУ-Варна) и Николай Минчев през 2017 и 2018 г. Проверката е разпоредена от министъра на 28 септември 2018 г. и започва още същия ден. 

В сигналите се твърди, че има плагиатство в дисертационния и научни трудове на ректора на ТУ-Варна проф. д-р Росен Василев при процедурите по придобиване на научната степен „доктор на науките“ и заемане на академичната длъжност „професор“. Прилагат се и многобройни доказателства.

Комисията избира трима арбитри - професори от техническите университети в София и Габрово - за сигналите, свързани с дисертационния труд на тема „Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материали за дентални импланти“. Други трима са определени за проверка на сигналите за плагиатство в научната продукция на Василев при провеждането на конкурса за заемане на академичната длъжност "професор". Те са от ТУ-София и ХТМУ. Професор от ТУ-София се отказва да проверява колегата си от Варна и на 5 октомври 2018 г. комисията избира трима рецензенти - професори в същите два университета. Всички арбитри и рецензенти са цитирани в доклада не с пълните си имена, а с инициали.

 

ДОКТОР НА НАУКИТЕ

Проф. Росен Василев придобива научната степен "доктор на науките" през 2017 г. с дисертацията "Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материалите за дентални импланти".

Според сигналите на двамата професори почти всички глави от дисертацията, както и останалите трудове, са преписани, някои 100%, от дисертации и статии на негови колеги от ТУ-Варна и от чужди автори (дисертация на Тихомир Доврамаджиев, статия на проф. Скулев, книга на Уей Ша и С. Малинов, дисертация на Ивайло Неделчев), издадени в периода 2005-2015 г. Липсват цитирания. 

Проверяващите установяват, че въведението и първата глава са преписани от дисертацията на Доврамаджиев „Създаване на дизайн на остеоинтегруеми дентални импланти“ (за образователната и научна степен „доктор“), защитена през 2012 г. Глави втора, трета, четвърта и пета са преписани от дисертацията на Ивайло Неделчев „Изследване ефективността на плазмотрон с вихрова стабилизация на дъгата в процеса плазмено-прахово напластяване“ (за образователната и научна степен „доктор“), защитена през 2015 г. При това в глави трета, четвърта и пета са преписани не само текстове и фигури, но граматическите и правописните грешки са еднакви.

90% от шестата глава са преписани от книга с автори W. Sha, S. Malinov “Titanium alloys: modelling of microstructure, properties and applications”, CRC Press, Boca Raton, Boston, New York, Washington DC, издадена през 2009 г. 

Глава седма е преписана също от дисертацията на Доврамаджиев, отново с текст и фигури. Еднакви са и приложенията в двете дисертации.

Заедно с дисертацията са представени статии, преписани в над 90% и са от:

- статията под №10 в автореферата – от дисертацията на Т. Доврамаджиев;

- статията под №11 – от статия на Х. Скулев и още трима автори, отпечатана през 2005 г.;

- статията под № 12 – от дисертацията на Лиши Лиу, защитена през 2005 г.

 

ПРОФЕСОР

Росен Василев става професор през 2016 г. след конкурс, за който представя три теоретични разработки и пет статии.

Пет от представените трудове обаче са преписани от негови колеги в ТУ–Варна и от чужди автори. "Преписвано е на 100% от трудове на С. Стоянов и авторски колектив, от дисертации на С. Стоянов, на Т. Мечкарова и на Ивайло Неделчев", пише в доклада. Техните трудове са за периода 2014-2015 г.

Изводът е, че преписването е почти 100%, и че е налице категорично плагиатство.

 

РАЗВИТИЕ

Уличеният професор Росен Василев получава становищата на арбитрите на 19 октомври 2018 г. и депозира свой отговор на 23 октомври. В него твърди, че колегите му не са достатъчно компетентни, за да го проверяват. А също, че има конфликт на интереси. Арбитрите отхвърлят обвиненията и застават зад становищата си.

Те пишат, че той е "представил в конкурса за професор като собствени публикации редица чужди трудове, като техните автори дори не са цитирани или посочени в библиографията. С действията си той безспорно е извършил плагиатство по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ, според който плагиатство е представянето за собствени на трудове, които изцяло или частично са написани или създадени от другиго, без позоваване или цитиране в процедура за заемане на академична длъжност".

При гласуването в комисията четирима са "ЗА", един е "ПРОТИВ" обявяването на плагиатство в трудовете. Докладът завършва по следния начин:

"С оглед на всичко изложено по-горе, Комисията по академична етика при Министъра на образованието и науката намира, че проф. дтн Р.В. при написването и защитата на дисертационния си труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ и в представените от него научни трудове за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ е представил като собствени трудове на свои колеги от Техническия университет - Варна и от чужди автори без съответното позоваване и цитиране – плагиатство по смисъла на §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ , с което е извършил нарушението по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗРАСРБ".

Още по темата