Quantcast

Медия без
политическа реклама

Събранието на кооперацията вече ще може и да е онлайн

Проект за законови поправки предлага задължителна такса и за празните апартаменти

26 Септ. 2022
Васил Нанчев
Изолацията на ивици на блоковете е една от емблемите на неработещия Закон за етажната собственост.

Скоро може да се появи възможност събранията на етажната собственост да се провеждат и чрез онлайн връзка с някоя от платформите за онлайн срещи, освен само присъствено. Това става ясно от предложените от служебното правителство промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Според вносителите така ще може да се увеличат възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и с цел улесняване и подобряване на комуникацията в етажната собственост. Предложения по публикувания текст за обществено обсъждане се приемат до 3 октомври.

Идеите за използване на Интернет включват и книгата на етажната собственост, известна повече като домова, да може да се поддържа и в електронен вид, като данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец. Целта в случая, според вносителите е насърчаването на собствениците и ползвателите да спазват задължението си за вписване в книгата, за да има данни в етажната собственост за собствениците и ползвателите и по този начин да се подпомогне управителният съвет (управителят) в изпълнението на задълженията му, доколкото липсата на актуални данни за контакт с тях е съществен проблем.

По отношение провеждането на общо събрание се предлага още намаляване на кворума от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на 51 на сто. Другата идея, засягаща кворума при липсата му, събранието да не се отлага за следващия ден, а час по-късно присъстващите да могат да вземат решение, независимо какъв дял от идеалните части те представляват. Вероятно това предложение трудно ще мине, поради рисковете от засягане правата на останалите съсобственици.

Направено е предложение и за неприсъствено гласуване за решение на общото събрание, като същото да може се извърши до 7 дни след провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или декларацията да бъде изпратена на електронната поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

С исканите промени се предвижда и отпадане на освобождаването от разходите за управление и поддръжка на общите части на лицата, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година (т.е. за празните апартаменти), като се запазва разпоредбата в частта, в която се освобождават от разходи децата, ненавършили 6-годишна възраст. С предложението се цели повишаване поддържането на общи части на многофамилните жилищни сгради в режим на етажна собственост, чрез регулярна ангажираност на собствениците и преустановяване на порочни практики за неучастие в управлението и поддържането на етажната собственост от страна на недобросъвестни собственици.

С предложените промени се предвижда и създаването на регистър към МРРБ на професионалните домоуправители. Вписването в него ще важи за 5 години. Едно от изискванията за тези търговци е да са наели по трудово и/или гражданско правоотношение минимум двама служители, един от които с юридическо или икономическо образование и един със завършено техническо образование. Това също е доста спорна идея, защото един професионален домоуправител може да управлява само една сграда и за него задължението да наеме двама души със сигурност силно ще го затрудни финансово. Във въпросното предложение прозира лобизъм в полза на големите фирми за поддръжка на имоти, които сега оперират на пазара. От друга страна има и известна доза дискриминация към специалистите без висше образование.

 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

С оглед повишаването на отчетността на средствата и дейността на управителя се въвежда ежемесечното задължение на управителя да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите на етажната собственост за месеца. Въвежда се и задължение за етажната собственост да избере контролен съвет (контрольор) с цел повишаване на сигурността на средствата в етажната собственост.

В законопроекта за промяна на ЗУЕС се предлага въвеждане на заплащане на възнаграждение за управителния съвет (управителя) без оглед на обстоятелството дали въпросното лице е собственик на самостоятелен обект в сградата или управлението е възложено на търговец, извършващ по занятие управление на етажна собственост, като ако управителят е собственик на самостоятелен обект, общото събрание може да вземе решение да не заплаща разходи за възнаграждение.

 

МНОГО ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

 

В повечето от коментарите под публикувания в Портала за обществени консултации на МС се изразява несъгласие с много от предложенията. В един от тях пише: „Най-добре е всяка етажна собственост да си има собствен правилник, който да следва определени принципни положения в ЗУЕС, а държавата да не се меси в уреждането на детайлите на взаимоотношенията. Така са уредени нещата на Запад. Въпросите за квалификациите на професионалните домоуправители не трябва да са част от ЗУЕС, а трябва да са обособени в друг нормативен акт, който може да се изменя по-често. На запад има лицензиране на управители и мениджъри на собственост, изобщо не е нужно те да бъдат с висше образование, има си школи и професионални асоциации за тази цел“.

В друг коментар се засягат предложенията за домовата книга: „Това с домовата книга също е абсурдно да се движи от такова лице, защото се предоставят доста лични данни, включително име и фамилия. Аз примерно, съм твърдо против тази личност да ми знае имената. Домовата книга - кой къде живее, трябва според мен да се движи от общината, както се движат адресните регистрации. Наемодателите да бъдат така добри да си влизат в ролята на собственици и да си спазват ангажиментите, като такива. Не е нужно да се променят наредбите“.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?