Quantcast
Всяка етажна собственост е длъжна да поддържа специална книга | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Всяка етажна собственост е длъжна да поддържа специална книга

21 780

Веднага след придобиването на собствеността върху апартамента ми ме накараха да се запиша в някаква книга? По какъв ред се налага това? 

В.К., София

----------------------

В действащия Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) изрично е предвидено, че във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост задължително се създава, съхранява и поддържа специална книга. Тя е известна и като Книга на етажната собственост. 

Образецът на тази книга, заедно с указания по създаването, съхраняването и поддържането ѝ, се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството и може да бъде открит на неговия сайт. 

Законът и министерските указания определят съдържанието, което се вписва в книгата. Изрично е предвидено, че в нея трябва да е посочен съответният самостоятелен обект, включително с предназначение и застроена площ. Това означава, че трябва да бъде посочено дали обектът в етажната собственост е за живеене или пък за офис. После трябва да бъдат отбелязани идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти).

В Книгата на етажната собственост се записва и собственото, бащиното и фамилното име на собственика или ползвателя, когато става дума за физически лица. В случаите, при които собственик или ползвател е юридическо лице или едноличен търговец, се записват наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК). За собственика или ползвателя се посочва и електронна поща за уведомяване, ако разполага с такава.

После се посочва собственото, бащиното и фамилното име на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и/или ползвателя. Записва се и времето, в което собствениците, ползвателите или членовете на домакинството не използват съответния самостоятелен обект.

В книгата по закон задължително трябва да бъде записано и собственото, бащиното и фамилното име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване. Нещо, което не е известно да се използва и прилага на много места. Нещо, което вероятно важи и за друго изискване - че трябва да се впишат уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на общите части на сградата.

Така или иначе всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване на правото на собственост или ползване да впише в Книгата на етажната собственост гореизброените данни, както и съответно промяната на обстоятелствата.

В отделно обособено поле на Книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета - и номера на ветеринарномедицинския паспорт.

Важно е да се знае, че книгата се съставя от управителя или членовете на управителния съвет на етажната собственост, като всяко лице, което прави вписване, освен подписа саморъчно изписва и трите си имена. 

Заложено е, че достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на МВР, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните. Изрично е посочено, че този достъп трябва да е при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Още

Зевс и Нора разкриват на децата смисъла на живота

05.07.2021

413
Филм за последния връх на Боян Петров получи голяма награда

08.05.2021

198
Жените на София - в триста лица (ГАЛЕРИЯ)

08.03.2021

1486