Медия без
политическа реклама

Основният лихвен процент пада за пръв път от октомври 2022 г.

Наказателната лихва за просрочени данъци ще е 13.79% годишно през януари

В цяла Европа лихвите по кредитите се увеличиха значително - особено заради досегашния курс на ЕЦП към охлаждане на инфлацията чрез вдигане на основната лихва. В България обаче поскъпването на кредитите засега е доста скромно и засяга най-вече старите заеми, които са скачени с европейски индекси.
Pixabay
В цяла Европа лихвите по кредитите се увеличиха значително - особено заради досегашния курс на ЕЦП към охлаждане на инфлацията чрез вдигане на основната лихва. В България обаче поскъпването на кредитите засега е доста скромно и засяга най-вече старите заеми, които са скачени с европейски индекси.

Интересна новина дойде от БНБ -  от 1 януари 2024 г. основният лихвен процент (ОЛП) става 3.79 на сто. Забележителното е, че за първи път от дълги месеци ОЛП пада, макар и символично. Което може да е знак за успокояване на пазара, важно за фирмите и гражданите, които имат или ще взимат кредити.

Основната лихва вървеше неумолимо нагоре от октомври 2022 година, като от 0.00% постепенно се качи до 3.8% през отиващия си декември. Тя не се определя от БНБ, както мнозина погрешно смятат, а зависи от междубанковия пазар. 

Нашата централна банка няма право да "спуска" лихвени проценти, тъй като България е във валутен борд. БНБ само следи пазара и изчислява ОЛП въз основа на „ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) - индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар за предходния календарен месец.

 

Важно за просрочията

Основната лихва е важен компонент във формулата за изчисляване на наказателната лихва за просрочия, която е ОЛП + 10 на сто (на годишна база). С други думи, през януари наказателната лихва за забавени плащания на данъци, такси, глоби ще е 13.79% годишно.