Медия без
политическа реклама

Морето ни черно, дюните ни бетон

22 години държавата не може да вкара в кадастъра защитена местност

22 години България не може да си опази дюните
22 години България не може да си опази дюните

Можем ли да опазим защитени територии, например пясъчни дюни, ако не е ясно къде са те? Разследване на "Зелени закони" разкрива как "пропуски" в картирането позволяват превръщането на дюните край морето в строителни площадки. Природозащитниците илюстрират проблема с конкретен случай на Южното Черноморие, който показва нуждата от точни карти, отбелязващи пълната площ на защитените територии с ясни граници: 

 

80-те години - защитени с карта на хартия 

 

Преди повече от 40 години със заповед на тогавашния Комитет за опазване на природната среда (КОПС) е обявена природната забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“. Защитената територия обхваща 24 хектара в южния край на едноименния плаж.

Има и карта в мащаб 1:10 000 на паус, който копира очертанието на горска карта в същия мащаб от тогавашното Държавно горско стопанство Бургас. Имайки предвид дебелината на писеца и мащаба, максималната точност на тези карти е 1 м, което за времето си е било голяма точност. Цялата собственост в природната забележителност е била държавна. Режимите са били доста строги - забраняват всякакво увреждане на дървета, късане на растения, движение на МПС, безпокойство на диви животни, всякакви дейности, които променят естествения облик, и, разбира се, всякакво строителство.

 

Закони и врати в ... дюните

 

През 1999 год. е приет новият Закон за защитените територии (ЗЗТ), който детайлизира тяхното обявяване и управление. Законът също препоръчва дотогавашните природни забележителности, чиято цел е опазване на редки видове животни и растения да се прекатегоризират до 2003 г. в защитени местности. По неизвестни причини това не е било направено.

Няколко години преди това са приети законите за възстановяване на собствеността върху земите и горите и започва да се изгражда цифровата карта на възстановената собственост. Появяват се и супер точни GPS и точността на цифровите карти достига до няколко сантиметра.

През 2001 г. е приет и Законът за кадастъра и имотния регистър и започва да се изгражда цифровият кадастър на България. Той интегрира картата на възстановената собственост и съдържа данни за собственост, начин на трайно ползване и много други.

През 2002 г. с промяна в ЗЗТ Народното събрание възлага на екоминистерството (МОСВ) създаването на специализирана карта и информационна система за защитените територии, която би трябвало да включва и тяхното интегриране в кадастъра. Това е свързано със съвместяване на границите им по поземлени имоти от кадастъра и точно измерване на техните площи.

През 2007 год. е приет и Законът за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), за който и досега се дискутират промени, защото все не успява да изпълни целите си.

През 2015 г. голяма част от природната забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“ е била картирана като дюни. Но не цялата.

 

В ерата на е-управлението 

 

Вече е 2024 г. След сигнали за проблеми в опазването на природната забележителност се опитахме да анализираме какво е ставало в нея през последните десетителия. 

Първоначално с изненада установихме, че 22 години не са стигнали за създаване на специализирана цифрова карта и дюните не са отразени в кадастъра. В информационната система на Агенцията за околна среда имаше забележка в червен цвят – „Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.“

 

Частни дюни, градски дюни 

 

В кадастъра констатираме, че след падането на тоталитарния режим част от дюните на природната забележителност са били приватизирани/реституирани като земеделска земя. Тъй като природната забележителност не е цифровизирана и отразена в кадастъра, липсва запис, че тези имоти са в защитена територия. Именно пропускът в картата позволява държавната собственост да се превърне в частна! 

Сега върху уж защитената природа са разположени стотици временни и постоянни бунгала и други строителни обекти, както и паркинги за леки автомобили.  Анализът на ортофото снимки показва, че повечето незаконни обекти са се появили преди 2007 год., но процесът на застрояване продължава и до днес. Повечето от тези обекти са в северната част на природната забележителност, а в най-южната част на плажа има изграден огромен многоетажен туристически комплекс, който вероятно "настъпва" и дюните., но нали няма карта... 

Остава загадка защо 22 години след старта на процеса на отразяване на защитените територии в цифровите карти на България природната забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“ не е отразена в кадастъра. 

Има ясни трайни граници на изток и запад – на изток е морето, на запад е крайбрежният асфалтов път. Остава само да се уточнят северната и южната граница, което не трудно - при наличието на оригиналната карта на този район от 1984 г., направена от горското стопанство. Както казахме, тези карти са с точност до 1 метър, линиите са прави и отразяването в кадастъра не би трябвало да представлява техническа трудност. Липсата на граница задава правна неяснота и възможност за „завладяване на територия“ от инфраструктура и автомобили в защитените на теория дюни. Което и се случва: 

Липсата на специализирана карта на природната забележителност позволява нейното концесиониране в нарушение на законовите режими за защита. Върху дюните са се позиционирали три плажа - „Смокините север”, „Смокините юг” и „Къмпинг Веселие”. И трите са отдадени на концесия за 15 години съответно през 2007, 2015 и 2021 г.

В договора за концесия от 2021 г. природната забележителност е спомената на едно-единствено място, с което се възлага на концесионера „да спазва изискванията на Природна забележителност „Пясъчни дюни в местност „Каваците“, но не е уточнено нито къде е тя, нито какви са "изискванията". Съгласно заповедта за обявяване в природната забележителност се забранява всякакво строителство и други дейности, с които се поврежда или изменя както естественият облик на местността, така и водният и режим.  Ако се спазва заповедта, концесионерите нито могат да поставят преместваеми обекти, нито да изграждат временни връзки за ток и вода към тях.

Наличието на преместваеми обекти и постоянна инфраструктура на плажовете показва, че ограниченията са нарушени. Вероятното оправдание за това ще е,  че не е ясно кои площи са защитени.

 

Горчиви изводи 

Излиза, че щом не са отбелязани ясно в кадастъра по кадастрални имоти, защитените територии все едно не съществуват. И малко по малко биват унищожавани.

Съдбата на дюните в местността "Каваците" показва множество механизми на увреждане, които стават възможни при липса на точни и отразени във всички устройствени планове карти на защитените територии. Когато защитените територии не съществуват за администрацията или границите им могат да бъдат отмествани, те постепенно се смаляват или природата в тях се замества от инфраструктура.

"Ще бъде ли забелязано от институциите унищожаването на дюните? Ще продължим да търсим отговор на въпроса кога защитената природната забележителност „Пясъчни дюни в местността Каваците“ ще бъде отразена в кадастъра и защо това не се е случило досега", заричат се от "Зелени закони".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дюни, кадастър

Още по темата