Quantcast

Медия без
политическа реклама

Националните програми - танци, музика и спорт за 70 000 деца

През 2022 г. са заложени двойно повече пари от м.г. - 242 млн. лв.

Илияна Кирилова
Т.г. МОН ще финансира създаването в училищата на групи по музика, танци, театър и спорт

Общо 242.6 млн. лв., или двойно повече от м.г., ще получат детските градини и училищата в страната чрез 21 национални програми. Това става ясно от проектите на програмите, които вече са пуснати за обсъждане. Две от програмите са изцяло нови - за спорт и изкуства в училище и за подкрепа на образователните медиатори. Други са обогатени с още модули, а някои от миналогодишните със сходни дейности са обединени. Прави впечатление, че програмата за оптимизиране на вътрешната структура на персонала, по която се изплащат обезщетения за пенсионирани служители, тази година не обира "лъвския пай" от средставата за програмите, както в минали години. За обезщетения на около 7000 педагогически и 2800 непедагогически специалисти т.г. за предвидени 69.5 млн лв., докато през 2021 г. парите бяха 86.5 млн.лв. Ето какво още предвиждат програмите накратко:

 

Заедно в изкуствата и спорта

Бюджетът на тази нова национална програма е най-внушителен - 90 млн. лв., които ще се инвестират в личностното развитие на учениците от 1 до 12 клас чрез занимания с колективни спортове и изкуства. За изкуства са планирани 48 млн. лв., за спорт - 42 млн. лв. Училища с под 400 ученици могат да кандидатстват с до 4 групи или отбора (2 групи по изкуства и 2 за спорт), а тези с над 400 ученици - с до 6 групи. Самите групи може да са по музикално, танцово или театрално изкуство с по 5 до 8 участника, като ще имат до 80 часа за занимания поне по два учебни часа седмично. В областта на спорта групите може да са по баскетбол, волейбол или футбол. Ръководителите на групи могат да бъдат учители от самото училище в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство, както и външни специалисти в дадената област или треньори - от МОН, МК и др.

Една група по изкуства може да получи не повече от 8800 лв., а по спорт - максимум 7800 лв. С отпуснатите средства ще се финанисират - сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, танцов под, декори и др., възнаграждения на учителите (18.50 лв. за отработен учебен час), командировъчни на ръководителите на групи (до 800 лв. на специалист), транспорт, храна и застраховка при провеждане на творческите изяви на учениците и др., а в областта на спорта - екипировка на учениците, спортни уреди и пособия (топки, мрежи, конуси), предсъстезателни физикални медицински прегледи, възнаграждения на специалистите и др.

Всяко държавно или общинско училище може да кандидатства по програмата самостоятелно или в партньорство с частно училище, като дейностите ще бъдат администрирани от Националния дворец на децата. Очаква се до 70 000 ученици да участват в до 6000 групи и отбори.

 

Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници

Изцяло нова е и програмата за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници, по която са планирани 10 млн. лв. С тях ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални работници - както вече назначени, така и нови, в училища с концентрация на ученици от уязвими групи. Ще се финансират също дейности с поне 50 000 родители от уязвими групи и със слабо отношение към образованието. Целта е техните деца да влязат в детски градини или училища.

 

 

Иновации в действие

Тази програма е разширена и допълнена, като са планирани 2.3 млн.лв. (2 млн. лв. за м.г.). По нея ще се разработят методика и обучителни ресурси за STEM образование. Те ще бъдат приложени във вече изградените STEM центрове в 263 училища в страната и в други 1980 училища, в които ще се изградят STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост. По същата програма училищата ще обменят успешни иновативни практики (до 600 училища, включени в обмен), ще се закупуват материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване.

 

Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда

По нея с 5.3 млн. лв. (3.6 млн. лв. за м.г.) ще се подкрепя целодневното обучение и експерименталната работа по природни науки в профилираните училища. За поредна година ще се инвестира в уроци в музеи, посещения на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с учебното съдържание. Ще се подобрява библиотечната среда и ще се изграждат площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Ще се създават и условия за достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности, ще се повишава сигурността в училищата чрез видеонаблюдение и други технически средства.

 

Заедно за всяко дете

По тази програма и през 2022 г. ще продължи подпомагането на екипите за обхват за включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система. За целта са планирани 3 млн. лв., или с 400 хил. лв. повече от м.г. Ще се финансират партньорства с родителите и подкрепа за социализацията на учениците в училище.

 

Мотивирани учители и квалификация

За квалификация на учителите т.г. са планирани по-малко средства - 2.5 млн. лв. при 3 млн. лв. за м.г. Предвидени са 4 вида обучения - на нови за системата специалисти за придобиване на квалификация "учител" и подготовка за включването им в училища с недостиг на специалисти (868 хил. лв.), обучения на заети в системата педагози за придобиване на допълнителна професионална квалификация "учител по…", "ресурсен учител" и "учител по религия" (276 000 лв.), надграждащо обучение на специалисти с висше образование с квалификация "учител" без досегашен професионален опит като учители (361 хил лв.) и продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти (1 млн. лв.).

 

Отново заедно

За втора година чрез тази програма ще бъдат осигурени средства за туристически пътувания за ученици от 1 до 11 клас за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За целта са осигурени 22.6 млн. лв.

 

Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти

Таз година възможността за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти е гарантира с национална програма. По нея са планирани 400 хил. лв. Ще се финансират дейности за ранно откриване на заболяване, преди пълното разгръщане на клиничната симптоматика и насочване за ранно лечение на всички, преболедували от COVID-19 педагогически специалисти. Вторият модул ще финансира дейности, отнасящи се до рехабилитация на заболявания по програмата на НОИ въз основа на установена диагноза, посочена в направление от личен или лекуващ лекар за групи заболявания.

 

Бизнесът преподава

Бюджетът на тази програма се увеличава от 300 на 400 хил лв. Тя дава възможност на специалисти от предприятията да влизат в час, както и на учители по специални предмети да осъвременяват подготовката си в предприятия.

 

ОЩЕ

Продължава и програмата за модернизиране на професионалното образование чрез създаване на съвременни учебни програми и подобряване на материалната база (1.9 млн. лв.). По програмата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците (1.7 млн. лв.) ще се изграждат модерни кабинети в центровете за подкрепа на личностното развитие, където има занимания в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще се подкрепят и астрономически обсерватории и планетариуми, както и Националният дворец на децата. Ще се изграждат и кабинети за терапия и рехабилитация в центровете за работа с деца със специални потребности. В националната програма "Учебници, учебни комплекти и учебни помагала" (1.5 млн. лв.) се предвижда разработването на помагало по български език като чужд за деца мигранти и чужденци, търсещи или получили закрила.

Остават националните програми "Обучение за ИТ умения и кариера" - 1 млн. лв., "Роден език и култура зад граница" - 2.1 млн. лв., програмите за националното външно оценяване (6.8 млн. лв.) и ученическите олимпиади и състезания (4 млн. лв.), както и за детските градини (400 хил. лв.) и информационните и комуникационните технологии в образованието (12.5 млн. лв.).

 

 

 

Все по-голям става делът на средствата, отделяни ежегодно за обезщетения на учители, които напускат системата поради пенсиониране. Ако миналата година за това бяха заделени 69.7 млн. лв., условно разчетени за обезщетения на 8000 педагогически специалисти и 3000 непедагогически персонал, за 2021 г. са планирани 86.5 млн. лв. за 7300 учители и 2800 непедагогически персонал. Това става ясно от проекта на национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала". С националните програми министерството отпуска целеви средства за училищата на проектен принцип. Тази година те са 16 с общ бюджет от 130 млн. лв. МОН предоставя допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността му - както поради промяна в структурата и състава му, така при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Поради натрупването на отпуски размерът на обезщетенията при освобождаване, напускане или пенсиониране на учители се оказва сериозно перо в делегираните бюджети на учебните заведения. Финансират се също така и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища. Ето повече и за останалите програми:   Национална програма "Стандартизирано външно оценяване" - 6.9 млн. лв. По програмата, финансираща организацията и провеждането на изпити у нас, е планирано 45 000 ученици да се явяват на държавни зрелостни изпити, 45 000 ученици - да участват в националното външно оценяване в края на X клас, 55 000 ученици - в НВО-то в края на VII клас и 60 000 ученици - в НВО-то края на IV клас. Целта й е да се измерят обективно резултатите на учениците, както и работата на учителите, и в крайна сметка обществото да се информира за състоянието на образователната система.   НП "Ученически олимпиади и състезания" - 4.1 млн лв. За провеждането на национални и международни ученически олимпиади и състезания през т.г. са предвидени 2.6 мн. лв., които ще получат МОН, регионалните управления на образованието, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. За осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади пък са предвидени 1.5 млн. лв. Бенефициенти тук могат да бъдат всички български училища, чиито ученици през учебната 2020/21 г. са участвали в национален кръг на олимпиада.   НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" - 3.6 млн. лв. По тази програма за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка са планирани 1.4 млн. лв., а за подкрепа на целодневното обучение на учениците - 800 хил. лв. По модула "Културните институции като образователна среда", по която се подкрепя провеждането на учебни часове в музеи, галерии и др., ще се дадат 500 000 лв., а по този за библиотеките, по който ще се финансират кътове за четене в школата и закупуването на книги - 300 000 лв. За изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищните дворове и в дворовете на детските градини са предвидени 600 000 лв. Максималното финансиране за подобна площадка в детските градини е 2500 лв., а в училищата - 3500 лв.   НП "Заедно в грижата за всекки ученик" - 300 хил. лв. Тук за осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта са предвидени 100 000 лв., също както и за осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина (прогнозно 700 следва да се включат в общи дейности). За екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап също има 100 хил. лв., като очакванията са средствата да стигнат за съвемстни дейности между 850 учители. Целта на програмата е да осигури плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Очаква се 11 000 ученици от 500 паралелки да имат свое портфолио, създадено от 500 учители.   НП "Успяваме заедно" - 400 хил. лв. Дейностите по програмата са обособени в два модула - "Хубаво е в детската градина" (300 000 лв.) и "Иновативна детска градина" (100 000 лв.). По първия ще бъдат подкрепени дейности по изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда, работа със семейната общност в рамките на детската градина, прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност. По втория модул пък ще се финансират иновативни проекти, авторски програмни системи, в т.ч. наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина. Очаква се 200 детски градини да реализират дейности по програмата, 2500 деца да бъдат включени в такива, както и още 200 педагогически специалисти.   НП "ИКТ в системата на предучлишното и училищно образование" - 16.3 млн. лв. Въпреки положителните тенденции, все още около 50% от училищата у нас не разполагат с достатъчно техника, закупена преди по-малко от 5 години в компютърните си кабинети. Затова и т.г. МОН продължава с преоборудването на компютърните кабинети със съвременни решения. И през 2021 г. се предвижда закупуване на иновативен хардуер, като приоритетно ще бъдат подкрепени училища на бюджетна издръжка, които не са получавали оборудване за последните 3 г., както и такива с профили и професии в областта на ИКТ. За поредна година ще бъде осигурена и интернет свързаността на училищата на бюджетна издръжка. Надграждането и доизграждането на Wi-Fi мрежи и зони в училищата, извършено през последните две години, също ще продължи. Очаква се минимум 100 нови градини и училища да са с внедрени модерни технологии в образователния процес, в поне 200 нови училища да бъде обновена компютърната техника и/или в тях да се внедрят образователни иновации, както и минимум 50 нови училища да подпомогнати в дейностите по изграждане на Wi-Fi мрежи и изграждане на нови Wi-Fi зони за нуждите на училищното образование. За първи път през 2020 г. по тази програма бяха заделени средства за софтуер за професионално обучение. Те бяха разпределени между гимназии с професии, в които обучението със специализиран софтуер е включено в учебния план или учебната програма. 54 одобрени след кандидатстване училища получиха средства, с които да закупят или лицензират използван в реалния бизнес софтуер за графичен и 3D дизайн, счетоводство, хотелиерски, за диагностика на автомобили и др. "Едно е децата да учат графичен дизайн на Paint, друго е на Photoshop Auto Ca", споделят резултатите от програмата учители.   НП "Квалификация" - 1.1 млн. лв По тази програма се очакчва до 4000 педагогически специалисти да повишат квалификацията си чрез курсове и участия във форму, като 80 от тях да участват в 1-годишни обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация "учител по религия". Сред областите, в които ще бъдат квалифицирани учителите, са компетентностен подход, лидерство, възпитание и ценности, образователни изследвания и форуми и др. Както и м.г., са предвидени обучения в ЦЕРН за учители по природни науки, по професионална подготовка в областта на техниката и информатиката, по информатика и информационни технологии, както и обучения на педагогически специалисти в "Яд Вашем".   НП "Заедно за всяко дете" - 2.6 млн.лв Тук се предоставят средства за подпомагане на екипите за обхват, които трябва да издирват учениците, както и да ги задържат и мотивират да останат в клас - за т.г. те са близо 2.5 млн.лв. За добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст пък са заделени 100 000 лв.   НП "Иновации в действие" - 2 млн. лв. Програмата е от три модула. Първият е за мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. По него се очаква 300 училища и 2400 ученици и учители от иновативни училища, както и още толкова от 300 училища, които не са в Списъка на иновативните, да обменят добри практики, като отпусната за целта сума е около 1.9 млн.лв. Планирано е популяризиране на иновациите на българските средни училища в Прага и в Братислава в размер на 3600 лв. за всяко от тях. По втория модул ще се провеждат регионални форуми, конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието - очакванията са да се проведат 8 форума с индикативен брой до 1200 участници педагогически специалисти и ученици (30 000 лв.). Предвиден е още и научноизследователски анализ на резултатите от реализираните иновации и обмен на иновации между училищата (до 10 800 лв.)   НП "Достъпна ахритектурна среда и сигурност" - 1.1 млн. лв. По модула за създаване на достъпна архитектурна среда (400 000 лв.) е предвидено изграждане на покрити рампи и покривни покрития на вече изградени рампи, адаптиране и изграждане на санитарни възли, ремонт на прилежаща инфраструктура, асансьори, доставка и монтаж на платформени съоръжения и др., а по модул "Сигурност в училище" (700 000 лв.) - изграждането на сигнално-известителни системи за охрана на училищните сгради, системи, осигуряващи наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център, както и системи за контрол на достъпа.   НП "Бизнесът преподава" - 300 хил. лв. С 200 хил.лв. ще се финансира провеждането на семинари от бизнеса в училища, обучаващи ученици от I до XII клас. Представители на предприятия ще запознават учениците с новости в технологичния сектор и ще им прават кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в учебната година. Те могат да бъдат включени в учебния процес в рамките на 6 учебни часа до 2 пъти в учебната година. 100 хил. лв. са предвидени за модула "Учители в предприятия", по който учители ще бъдат пращани на семинари във фирми по актуални теми, свързани с дейността на фирмата (до 16 астрономически часа присъствено обучение или от разстояние в електронна среда), като те ще могат у да участва в реализиране на проекти във фирмата (от 20 до 40 астрономически часа).   НП "Разработване на учебни помагала" - 1.5 млн. лв. За разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език са заделени 725 000 лв., а за оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти - 850 000 лв.   НП "Мотивирани учители" - 3 млн. лв. (2020-2022) Програмата действа от м.г., като за 2021 г. са планирани 1.2 млн. лв. (а за догодина - 1 млн. лв.). По нея се финансират обучения, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива (до 100 учители), както и обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (до 150 учители, като обучението им ще е 1200 лв.). По програмата се търсят и до 50 действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които имат мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати.    НП "Участвай и променяй - родителят - активен партньор" - 500 хил. лв. Програмата е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици и по нея могат да кандидатстват училища, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап. По нея ще се финансира провеждането на общи мероприятия и родителски срещи, които могат да са беседи, лекции, събития, общностни събития, уъркшоп, други инициативи. В зависимост от темата и вида на съответната среща могат да бъдат поканени лектори, известни личности, външни за училището специалисти и други участници. Очакват се не по-малко от 12 800 включени родители в училищния живот поне 320 включени паралелки в националната програма,поне 640 проведени от класния ръководител срещи с родителите и поне 320 проведени общи мероприятия за паралелките.   НП "Подпомогане на общините за дейности по десегрегация" - 500 хил. лв. Очаква се поне 20 общини у нас да бъдат подпомогнати в процесите им по десегрегация. Те ще могат да получат средства за безплатен транспорт за деца в задължително предучилищно образование и за ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции с цел достъп до несегрегирани училища, за учебни пособия и материали, или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация и др. Сред очакваните цели са 1500 деца и ученици, за които е осигурен безплатен транспорт, 1500 деца и ученици до VII клас, за които са осигурени учебни пособия и материали, 400 мотивационни дейности, свързани с десегрeгационните процеси и задържането на децата и учениците в образователната система, 2000 родители, включени по проекта и участвали в проектните дейности с цел повишаване на мотивацията им да записват децата на детска градина и училище, както и 40 образователни медиатори и друг непедагогически персонал, включени в проектните дейности.  

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?