Quantcast

Медия без
политическа реклама

Националните програми - танци, музика и спорт за 70 000 деца

През 2022 г. са заложени двойно повече пари от м.г. - 242 млн. лв.

Илияна Кирилова
Т.г. МОН ще финансира създаването в училищата на групи по музика, танци, театър и спорт

Общо 242.6 млн. лв., или двойно повече от м.г., ще получат детските градини и училищата в страната чрез 21 национални програми. Това става ясно от проектите на програмите, които вече са пуснати за обсъждане. Две от програмите са изцяло нови - за спорт и изкуства в училище и за подкрепа на образователните медиатори. Други са обогатени с още модули, а някои от миналогодишните със сходни дейности са обединени. Прави впечатление, че програмата за оптимизиране на вътрешната структура на персонала, по която се изплащат обезщетения за пенсионирани служители, тази година не обира "лъвския пай" от средставата за програмите, както в минали години. За обезщетения на около 7000 педагогически и 2800 непедагогически специалисти т.г. за предвидени 69.5 млн лв., докато през 2021 г. парите бяха 86.5 млн.лв. Ето какво още предвиждат програмите накратко:

 

Заедно в изкуствата и спорта

Бюджетът на тази нова национална програма е най-внушителен - 90 млн. лв., които ще се инвестират в личностното развитие на учениците от 1 до 12 клас чрез занимания с колективни спортове и изкуства. За изкуства са планирани 48 млн. лв., за спорт - 42 млн. лв. Училища с под 400 ученици могат да кандидатстват с до 4 групи или отбора (2 групи по изкуства и 2 за спорт), а тези с над 400 ученици - с до 6 групи. Самите групи може да са по музикално, танцово или театрално изкуство с по 5 до 8 участника, като ще имат до 80 часа за занимания поне по два учебни часа седмично. В областта на спорта групите може да са по баскетбол, волейбол или футбол. Ръководителите на групи могат да бъдат учители от самото училище в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство, както и външни специалисти в дадената област или треньори - от МОН, МК и др.

Една група по изкуства може да получи не повече от 8800 лв., а по спорт - максимум 7800 лв. С отпуснатите средства ще се финанисират - сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, танцов под, декори и др., възнаграждения на учителите (18.50 лв. за отработен учебен час), командировъчни на ръководителите на групи (до 800 лв. на специалист), транспорт, храна и застраховка при провеждане на творческите изяви на учениците и др., а в областта на спорта - екипировка на учениците, спортни уреди и пособия (топки, мрежи, конуси), предсъстезателни физикални медицински прегледи, възнаграждения на специалистите и др.

Всяко държавно или общинско училище може да кандидатства по програмата самостоятелно или в партньорство с частно училище, като дейностите ще бъдат администрирани от Националния дворец на децата. Очаква се до 70 000 ученици да участват в до 6000 групи и отбори.

 

Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници

Изцяло нова е и програмата за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници, по която са планирани 10 млн. лв. С тях ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални работници - както вече назначени, така и нови, в училища с концентрация на ученици от уязвими групи. Ще се финансират също дейности с поне 50 000 родители от уязвими групи и със слабо отношение към образованието. Целта е техните деца да влязат в детски градини или училища.

 

 

Иновации в действие

Тази програма е разширена и допълнена, като са планирани 2.3 млн.лв. (2 млн. лв. за м.г.). По нея ще се разработят методика и обучителни ресурси за STEM образование. Те ще бъдат приложени във вече изградените STEM центрове в 263 училища в страната и в други 1980 училища, в които ще се изградят STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост. По същата програма училищата ще обменят успешни иновативни практики (до 600 училища, включени в обмен), ще се закупуват материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване.

 

Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда

По нея с 5.3 млн. лв. (3.6 млн. лв. за м.г.) ще се подкрепя целодневното обучение и експерименталната работа по природни науки в профилираните училища. За поредна година ще се инвестира в уроци в музеи, посещения на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с учебното съдържание. Ще се подобрява библиотечната среда и ще се изграждат площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Ще се създават и условия за достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности, ще се повишава сигурността в училищата чрез видеонаблюдение и други технически средства.

 

Заедно за всяко дете

По тази програма и през 2022 г. ще продължи подпомагането на екипите за обхват за включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система. За целта са планирани 3 млн. лв., или с 400 хил. лв. повече от м.г. Ще се финансират партньорства с родителите и подкрепа за социализацията на учениците в училище.

 

Мотивирани учители и квалификация

За квалификация на учителите т.г. са планирани по-малко средства - 2.5 млн. лв. при 3 млн. лв. за м.г. Предвидени са 4 вида обучения - на нови за системата специалисти за придобиване на квалификация "учител" и подготовка за включването им в училища с недостиг на специалисти (868 хил. лв.), обучения на заети в системата педагози за придобиване на допълнителна професионална квалификация "учител по…", "ресурсен учител" и "учител по религия" (276 000 лв.), надграждащо обучение на специалисти с висше образование с квалификация "учител" без досегашен професионален опит като учители (361 хил лв.) и продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти (1 млн. лв.).

 

Отново заедно

За втора година чрез тази програма ще бъдат осигурени средства за туристически пътувания за ученици от 1 до 11 клас за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За целта са осигурени 22.6 млн. лв.

 

Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти

Таз година възможността за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти е гарантира с национална програма. По нея са планирани 400 хил. лв. Ще се финансират дейности за ранно откриване на заболяване, преди пълното разгръщане на клиничната симптоматика и насочване за ранно лечение на всички, преболедували от COVID-19 педагогически специалисти. Вторият модул ще финансира дейности, отнасящи се до рехабилитация на заболявания по програмата на НОИ въз основа на установена диагноза, посочена в направление от личен или лекуващ лекар за групи заболявания.

 

Бизнесът преподава

Бюджетът на тази програма се увеличава от 300 на 400 хил лв. Тя дава възможност на специалисти от предприятията да влизат в час, както и на учители по специални предмети да осъвременяват подготовката си в предприятия.

 

ОЩЕ

Продължава и програмата за модернизиране на професионалното образование чрез създаване на съвременни учебни програми и подобряване на материалната база (1.9 млн. лв.). По програмата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците (1.7 млн. лв.) ще се изграждат модерни кабинети в центровете за подкрепа на личностното развитие, където има занимания в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще се подкрепят и астрономически обсерватории и планетариуми, както и Националният дворец на децата. Ще се изграждат и кабинети за терапия и рехабилитация в центровете за работа с деца със специални потребности. В националната програма "Учебници, учебни комплекти и учебни помагала" (1.5 млн. лв.) се предвижда разработването на помагало по български език като чужд за деца мигранти и чужденци, търсещи или получили закрила.

Остават националните програми "Обучение за ИТ умения и кариера" - 1 млн. лв., "Роден език и култура зад граница" - 2.1 млн. лв., програмите за националното външно оценяване (6.8 млн. лв.) и ученическите олимпиади и състезания (4 млн. лв.), както и за детските градини (400 хил. лв.) и информационните и комуникационните технологии в образованието (12.5 млн. лв.).

 

 

 

Все по-голям става делът на средствата, отделяни ежегодно за обезщетения на учители, които напускат системата поради пенсиониране. Ако миналата година за това бяха заделени 69. млн. лв.

 

Още по темата