Медия без
политическа реклама

Близо 7300 учители се очаква да излязат в пенсия през 2021 г.

86.6 млн. лв. са планирани за обезщетения за напускащите системата служители

Илияна Кирилова

Все по-голям става делът на средствата, отделяни ежегодно за обезщетения на учители, които напускат системата поради пенсиониране. Ако миналата година за това бяха заделени 69.7 млн. лв., условно разчетени за обезщетения на 8000 педагогически специалисти и 3000 непедагогически персонал, за 2021 г. са планирани 86.5 млн. лв. за 7300 учители и 2800 непедагогически персонал. Това става ясно от проекта на национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала". С националните програми министерството отпуска целеви средства за училищата на проектен принцип. Тази година те са 16 с общ бюджет от 130 млн. лв.

МОН предоставя допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността му - както поради промяна в структурата и състава му, така при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Поради натрупването на отпуски размерът на обезщетенията при освобождаване, напускане или пенсиониране на учители се оказва сериозно перо в делегираните бюджети на учебните заведения. Финансират се също така и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища.

Ето повече и за останалите програми:

 

Национална програма "Стандартизирано външно оценяване" - 6.9 млн. лв.

По програмата, финансираща организацията и провеждането на изпити у нас, е планирано 45 000 ученици да се явяват на държавни зрелостни изпити, 45 000 ученици - да участват в националното външно оценяване в края на X клас, 55 000 ученици - в НВО-то в края на VII клас и 60 000 ученици - в НВО-то края на IV клас. Целта й е да се измерят обективно резултатите на учениците, както и работата на учителите, и в крайна сметка обществото да се информира за състоянието на образователната система.

 

НП "Ученически олимпиади и състезания" - 4.1 млн лв.

За провеждането на национални и международни ученически олимпиади и състезания през т.г. са предвидени 2.6 мн. лв., които ще получат МОН, регионалните управления на образованието, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. За осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади пък са предвидени 1.5 млн. лв. Бенефициенти тук могат да бъдат всички български училища, чиито ученици през учебната 2020/21 г. са участвали в национален кръг на олимпиада.

 

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" - 3.6 млн. лв.

По тази програма за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка са планирани 1.4 млн. лв., а за подкрепа на целодневното обучение на учениците - 800 хил. лв. По модула "Културните институции като образователна среда", по която се подкрепя провеждането на учебни часове в музеи, галерии и др., ще се дадат 500 000 лв., а по този за библиотеките, по който ще се финансират кътове за четене в школата и закупуването на книги - 300 000 лв. За изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищните дворове и в дворовете на детските градини са предвидени 600 000 лв. Максималното финансиране за подобна площадка в детските градини е 2500 лв., а в училищата - 3500 лв.

 

НП "Заедно в грижата за всекки ученик" - 300 хил. лв.

Тук за осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта са предвидени 100 000 лв., също както и за осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина (прогнозно 700 следва да се включат в общи дейности). За екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап също има 100 хил. лв., като очакванията са средствата да стигнат за съвемстни дейности между 850 учители. Целта на програмата е да осигури плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Очаква се 11 000 ученици от 500 паралелки да имат свое портфолио, създадено от 500 учители.

 

НП "Успяваме заедно" - 400 хил. лв.

Дейностите по програмата са обособени в два модула - "Хубаво е в детската градина" (300 000 лв.) и "Иновативна детска градина" (100 000 лв.). По първия ще бъдат подкрепени дейности по изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда, работа със семейната общност в рамките на детската градина, прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност. По втория модул пък ще се финансират иновативни проекти, авторски програмни системи, в т.ч. наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина. Очаква се 200 детски градини да реализират дейности по програмата, 2500 деца да бъдат включени в такива, както и още 200 педагогически специалисти.

 

НП "ИКТ в системата на предучлишното и училищно образование" - 16.3 млн. лв.

Въпреки положителните тенденции, все още около 50% от училищата у нас не разполагат с достатъчно техника, закупена преди по-малко от 5 години в компютърните си кабинети. Затова и т.г. МОН продължава с преоборудването на компютърните кабинети със съвременни решения. И през 2021 г. се предвижда закупуване на иновативен хардуер, като приоритетно ще бъдат подкрепени училища на бюджетна издръжка, които не са получавали оборудване за последните 3 г., както и такива с профили и професии в областта на ИКТ. За поредна година ще бъде осигурена и интернет свързаността на училищата на бюджетна издръжка. Надграждането и доизграждането на Wi-Fi мрежи и зони в училищата, извършено през последните две години, също ще продължи. Очаква се минимум 100 нови градини и училища да са с внедрени модерни технологии в образователния процес, в поне 200 нови училища да бъде обновена компютърната техника и/или в тях да се внедрят образователни иновации, както и минимум 50 нови училища да подпомогнати в дейностите по изграждане на Wi-Fi мрежи и изграждане на нови Wi-Fi зони за нуждите на училищното образование.

За първи път през 2020 г. по тази програма бяха заделени средства за софтуер за професионално обучение. Те бяха разпределени между гимназии с професии, в които обучението със специализиран софтуер е включено в учебния план или учебната програма. 54 одобрени след кандидатстване училища получиха средства, с които да закупят или лицензират използван в реалния бизнес софтуер за графичен и 3D дизайн, счетоводство, хотелиерски, за диагностика на автомобили и др. "Едно е децата да учат графичен дизайн на Paint, друго е на Photoshop Auto Ca", споделят резултатите от програмата учители.

 

НП "Квалификация" - 1.1 млн. лв

По тази програма се очакчва до 4000 педагогически специалисти да повишат квалификацията си чрез курсове и участия във форму, като 80 от тях да участват в 1-годишни обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация "учител по религия". Сред областите, в които ще бъдат квалифицирани учителите, са компетентностен подход, лидерство, възпитание и ценности, образователни изследвания и форуми и др. Както и м.г., са предвидени обучения в ЦЕРН за учители по природни науки, по професионална подготовка в областта на техниката и информатиката, по информатика и информационни технологии, както и обучения на педагогически специалисти в "Яд Вашем".

 

НП "Заедно за всяко дете" - 2.6 млн.лв

Тук се предоставят средства за подпомагане на екипите за обхват, които трябва да издирват учениците, както и да ги задържат и мотивират да останат в клас - за т.г. те са близо 2.5 млн.лв. За добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст пък са заделени 100 000 лв.

 

НП "Иновации в действие" - 2 млн. лв.

Програмата е от три модула. Първият е за мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. По него се очаква 300 училища и 2400 ученици и учители от иновативни училища, както и още толкова от 300 училища, които не са в Списъка на иновативните, да обменят добри практики, като отпусната за целта сума е около 1.9 млн.лв. Планирано е популяризиране на иновациите на българските средни училища в Прага и в Братислава в размер на 3600 лв. за всяко от тях. По втория модул ще се провеждат регионални форуми, конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието - очакванията са да се проведат 8 форума с индикативен брой до 1200 участници педагогически специалисти и ученици (30 000 лв.). Предвиден е още и научноизследователски анализ на резултатите от реализираните иновации и обмен на иновации между училищата (до 10 800 лв.)

 

НП "Достъпна ахритектурна среда и сигурност" - 1.1 млн. лв.

По модула за създаване на достъпна архитектурна среда (400 000 лв.) е предвидено изграждане на покрити рампи и покривни покрития на вече изградени рампи, адаптиране и изграждане на санитарни възли, ремонт на прилежаща инфраструктура, асансьори, доставка и монтаж на платформени съоръжения и др., а по модул "Сигурност в училище" (700 000 лв.) - изграждането на сигнално-известителни системи за охрана на училищните сгради, системи, осигуряващи наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център, както и системи за контрол на достъпа.

 

НП "Бизнесът преподава" - 300 хил. лв.

С 200 хил.лв. ще се финансира провеждането на семинари от бизнеса в училища, обучаващи ученици от I до XII клас. Представители на предприятия ще запознават учениците с новости в технологичния сектор и ще им прават кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в учебната година. Те могат да бъдат включени в учебния процес в рамките на 6 учебни часа до 2 пъти в учебната година. 100 хил. лв. са предвидени за модула "Учители в предприятия", по който учители ще бъдат пращани на семинари във фирми по актуални теми, свързани с дейността на фирмата (до 16 астрономически часа присъствено обучение или от разстояние в електронна среда), като те ще могат у да участва в реализиране на проекти във фирмата (от 20 до 40 астрономически часа).

 

НП "Разработване на учебни помагала" - 1.5 млн. лв.

За разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език са заделени 725 000 лв., а за оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти - 850 000 лв.

 

НП "Мотивирани учители" - 3 млн. лв. (2020-2022)

Програмата действа от м.г., като за 2021 г. са планирани 1.2 млн. лв. (а за догодина - 1 млн. лв.). По нея се финансират обучения, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива (до 100 учители), както и обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (до 150 учители, като обучението им ще е 1200 лв.). По програмата се търсят и до 50 действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които имат мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. 

 

НП "Участвай и променяй - родителят - активен партньор" - 500 хил. лв.

Програмата е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици и по нея могат да кандидатстват училища, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап. По нея ще се финансира провеждането на общи мероприятия и родителски срещи, които могат да са беседи, лекции, събития, общностни събития, уъркшоп, други инициативи. В зависимост от темата и вида на съответната среща могат да бъдат поканени лектори, известни личности, външни за училището специалисти и други участници. Очакват се не по-малко от 12 800 включени родители в училищния живот поне 320 включени паралелки в националната програма,поне 640 проведени от класния ръководител срещи с родителите и поне 320 проведени общи мероприятия за паралелките.

 

НП "Подпомогане на общините за дейности по десегрегация" - 500 хил. лв.

Очаква се поне 20 общини у нас да бъдат подпомогнати в процесите им по десегрегация. Те ще могат да получат средства за безплатен транспорт за деца в задължително предучилищно образование и за ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции с цел достъп до несегрегирани училища, за учебни пособия и материали, или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация и др. Сред очакваните цели са 1500 деца и ученици, за които е осигурен безплатен транспорт, 1500 деца и ученици до VII клас, за които са осигурени учебни пособия и материали, 400 мотивационни дейности, свързани с десегрeгационните процеси и задържането на децата и учениците в образователната система, 2000 родители, включени по проекта и участвали в проектните дейности с цел повишаване на мотивацията им да записват децата на детска градина и училище, както и 40 образователни медиатори и друг непедагогически персонал, включени в проектните дейности.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?