Медия без
политическа реклама

Идват 31 млн. лв. по европроект за деца от уязвимите групи

58 млн. лв. са планирани за подкрепа на докторантите

Илияна Кирилова
Планирани са занимания по интереси, посещения в музеи и др.

Поне 90 млн. лв. ще получи българското средно и висше образование през следващите години - първите два европроекта на тази стойност по новата оперативна програма "Образование" вече са отворени за кандидатстване, става ясно от информационната система за наблюдение и управление на средствата от ЕС (ИСУН). Проектът "Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт", по който могат да кандидатстват училища, детски градини и общини, е с бюджет от 31 млн. лв., от които 5.5 млн. лв. са национално съфинансиране. По другата процедура с 58 млн. лв. бюджет, от които 12 млн. лв. национални средства, е за подкрепа за развитие на проектна докторантура.

 

"Интеркултурно образование" - 31 млн. лв.

Този проект е насочен към децата и учениците от маргинализирани групи, посещаващи училища и градини с различна концентрация на уязвими групи. Една от основните й дейности ще е работата с ученици "за осъществяване на интеркултурно образование". По-конкретно, тук са предвидени посещения на музеи, театри, концерти, спорт и др., за да развият децата своите компетентности и нагласи, както и занимания по интереси, съвместни дейности между детски градини и училища с концентрация на деца от уязвими групи, и такива, в които няма концентрация на деца от уязвими групи, вкл. обменни визити, екскурзии, зелени училища и др. По проекта ще се финансират и дейности, чрез които да се придобиват знания за културното и литературното наследство, четенето, творческото мислене, природните, естествените и точните науки, чрез провеждане на занимания по интереси в извън класна форма и изнесени занимания. Задължително ще е в групите с минимум 10 ученици да има както такива с майчин език, различен от българския, така и ученици с майчин език български. Ще се финансират още обучения на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, както и провеждането на информационни кампании за недопускане на дискриминация.

По проекта могат да кандидатстват общини, държавни, общински, частни детски градини и училища, както и юридически лица с нестопанска цел с доказан опит и експертиза в социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи. Общините и образователните институции трябва да са на територията на един от следните региони - Югозападен район, определен като регион в преход, за който са планирани 6 млн. лв., и няколко по-слабо развити региони - Северозападен район, Северен централен район, Североизточен район, Югоизточен район, Южен централен район, които ще могат да получат общо 25 мл. лв. Всеки проект следва да е между 100 000 и 500 000 лв. Партньорството е задължително условие, като във всеки проект се изисква участието на образователни институции с висока концентрация на уязвими групи (групи 4 и 5 според Наредбата за финансирането, чл. 52а), такива с ниска концентрация (групи 1-3) и/или без концентрация на уязвими групи. (Кои училища и детски градини в коя група с концентрация на уязвими групи бяха определени през 2023 г. може да видите тук).

Крайният срок за кандидатстване по проекта е 22 май 2024 г. Ще има обаче и следващи етапи - вторият срок на кандидатстване е от 23 май до 25 септември, а третият - от 26 септември до 27 януари 2025 г. Очаква се след края й подкрепа да са получили: 24 хиляди деца и ученици от детски градини и училища от уязвими групи, 41 хиляди деца от малцинства (включително маргинализирани общности като ромите), 12 хиляди деца и ученици, чийто майчин език е български, 220 педагогически специалисти и непедагогически персонал (обучени за работа с деца и ученици от уязвими групи), 23 хиляди родители, както и 21 хиляди деца и ученици от уязвими групи, които да имат подобрени образователни резултати 1 година след участие в операцията. Минималната продължителност на един проект е 18 месеца, а максималната - 40
месеца.

 

Подкрепа за развитие на проектна докторантура - 58 млн. лв. 

Целта на тази процедура е да насърчи иновативното обучение на докторанти. По нея ще се финансира разработване на докторски програми, свързани с потребностите на икономиката и пазара на труда. Важно за тях ще е да са обвързани с Индустрия 5.0., зеления преход и син растеж, както и с регионалните потребности. През последните години обучението в степен "доктор" е на критично ниски нива в някои важни за икономиката области - защитилите през 2020 г. степен "доктор" в областта на околна среда са едва 10, в горско стопанство - 7, рибно стопанство - 1, добив и производствени технологии - 14, математика и статистика - 7, ИКТ - 20 и др., пише в условията за кандидатстване. Кандидати могат да са висши училища и научни организации, имащи право да провеждат обучение за степен "доктор" и валидна акредитация за докторските програми, включени в проектното предложение.

Една от дейностите, които ще се финансират, е създаването на докторантски училища/школи, насочени към конкретни нужди на работодатели. Тя включва разработване на програми за специализирани курсове за обучение на докторанти по конкретни акредитирани докторски програми, определени от висшите училища. Университетите трябва да определят конкретните теми на докторантурите, за които ще бъдат провеждани конкурси за докторанти. Ще се подкрепят докторантури, които са обосновани "чрез съществуващата заетост на докторанта и бъдещото му кариерно развитие при съответния работодател или през конкретна потребност за развитие на научноизследователския потенциал в конкретен регион". 

По проекта ще се финансират и проектни докторантури, пряко свързани с актуалните потребности на конкретни икономически сектори, работодатели, публични институции, НПО. Те ще включват осъществяване на педагогическа и научноизследователска дейност, изготвяне на научни публикации, участие в научни конференции и др. Ще се подкрепят и обучения за повишаване на капацитета и уменията на академичния състав, който преподава по включените в проектното предложение акредитирани докторски програми. 

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 22 април т.г. Минималната сума, която може да получи един проект, е 1 млн. лв., а максималната - 3 млн. лв. Възнаграждението на докторант, който се обучава по докторска програма, може да е в размер на 85 000 лв. за целия срок на докторантурата. Максималната продължителност на един проект е 64 месеца, но не по-късно от 31 декември 2029 г.

 

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?