Медия без
политическа реклама

Наследниците трябва да получат нова покана за дълг на наследодател

Наследник съм и срещу мен бе насочен изпълнителен лист за нещо, което е дължал наследодателят. Каква е процедурата за това? Необходимо ли е да има ново производство, с нови срокове и претенции?
Х. Ш., София

 

Издаденият изпълнителен лист срещу наследодателя може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници. Това е записано в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Веднага след това идват и изключенията. Наследниците разполагат с възможността да се отърват от изпълнителния лист, но ако установят, че са се отказали от наследството или че са го приели по опис. 

Съществува и възможността, в която наследникът не е приел наследството и не е казал какво ще прави. Тогава съдебният изпълнител определя срока по Закона за наследството, като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия, за да бъде надлежно вписано.

Става дума за хипотезата, при която по искане на всеки заинтересуван районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството, или се отказва от него. Когато има заведено дело срещу наследника, този срок се определя от съда, който разглежда делото. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, то той губи правото да приеме наследството. Изявлението на наследника се вписва в специална книга.

Иначе съдебното изпълнение започва, когато при съдебния изпълнител постъпи молба на т. нар. взискател - този, на когото се дължи нещо. Тази молба трябва да е основана и придружена или от изпълнителен лист, или от друг акт, подлежащ на изпълнение.

Според ГПК "съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок". Законът е категоричен чрез думата "длъжен". На длъжника задължително трябва да бъдат предоставени 14 дни за доброволно изпълнение. Иначе може да се приеме, че процедурата е опорочена.

При смърт на длъжника, след като е получил поканата за доброволно изпълнение, но преди да са извършени други изпълнителни действия, съдебният изпълнител, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана за доброволно изпълнение. Поканата трябва задължително да съдържа името и адреса на взискателя - човека, който търси да събере дълг.

Освен това трябва да има предупреждение, че ако в дадения срок не се изпълни задължението, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават и наложените запори и възбрани. Задължително трябва да се приложи и копие от подлежащия на изпълнение акт.

Ако в дадения срок бъде платен дългът, изпълнителното производство се прекратява с постановление. За целта обаче длъжникът трябва да представи надлежно заверена разписка от взискателя. Той може да представи и писмо от банка, от което се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство.

Ако не се плати, то е възможно да се пристъпи към запори - например на заплатата, или към възбрани върху разпореждането с имоти. От момента на налагане на запор длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта. Тази отговорност обаче започва от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата