Медия без
политическа реклама

Всяка страна в гражданско дело може да иска отвод на съда

Кой, кога и по какъв ред може да иска отвод на съдия по гражданско дело?

Ф.К., София

---------------

Действащият Граждански процесуален кодекс (ГПК) определя, че първоинстанционните граждански дела се разглеждат в състав от един съдия, а въззивните и касационните - в състав от трима съдии, единият от които е председател.

Съвещанието и гласуването на съдебния състав се ръководи от председателя му и се провежда тайно. Разпорежда се и че никой от съдиите не може да се въздържи от гласуване, а членовете на състава гласуват в поредност според старшинството - първи е младшият член, а председателят е последен. Когато при решаване на делото по същество съдът трябва да се произнесе по няколко иска, по всеки от тях се провежда отделно гласуване. Решенията на съда се приемат с мнозинство на гласовете на съдиите. Съдията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като мотивира отделно своето особено мнение.

И тук се стига до възможността да се иска отвод на съдия по делото. Определени са основания за това. Така не може да участва като съдия по делото лице, което е страна по делото или, заедно с някоя от страните, е субект на спорното или свързано с него правоотношение. Например не може да правораздава по дело, в което има наемни отношения за имот, чиято собственост се оспорва. 

Не може да бъде съдия и лице, което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен, на някоя от страните или на неин представител. Например не може свекър да е страна по делото, а снахата да е съдия.

Не може да е съдия и лице, което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител. Същото се отнася и до човек, който е бил представител, съответно пълномощник, на страна по делото, както и който е взел участие при решаване на делото в друга инстанция или е бил свидетел или вещо лице по делото.

Накрая ГПК разпорежда, че не може да е съдия по гражданско дело и лице, "относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие". 

Когато е субект на правото или има роднинство, или е бил пълномощник, или пък свидетел, или вещо лице, съдията трябва сам да се отведе. Ако бъде поискан отвод на основание проблеми с безпристрастието и съдията не го приеме, той трябва задължително да обяви обстоятелствата. 

Тук се стига до процедурата по отвода. Отстраняване може да поиска всяка от страните в заседанието, след като е възникнало или е станало известно основанието за отстраняване. Съдът решава въпроса за отстраняването при участие на съдията, за когото е направено искането. 

Ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд. На горепосочените за отвод на съдия основания може да бъдат отстранени прокурорът и съдебният секретар.

Още по темата