Медия без
политическа реклама

Книжа и призовки за фирми се връчват по специален ред

Как се връчват съобщения и призовки на фирми?

М.Д., София

 

Когато стане дума за съобщения, съдебни книжа, призовки, обичайно се имат предвид проблемите около връчването им на граждани, на физически лица. Този въпрос стана особено остър, след като с приетия изцяло нов и влязъл в сила през 2008 г. Граждански процесуален кодекс (ГПК) се въведоха нови правила, включително и при връчването на съобщения и призовки по граждански дела. 

Процедурите са посочени в главата "Съобщения и призовки". Според  ГПК "съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото". Когато получателят не е намерен на посочения адрес, съобщението се връчва на настоящия, а при липса на такъв - на постоянния. Изрично е посочено, че ако страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчат съобщенията - съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на пълномощника. 

И тук се стига до това, че има разписан специален ред за връчване на съобщения, съдебни книжа и призовки за търговски дружества и юридически лица, каквито са например фондациите, спортните клубове и т.н.

Според ГПК мястото за връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес. Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан нов, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. Връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на получателя.

Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някого, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление. Става дума за общото правила, че когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се открие лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея.

Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

 В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.

Специално при търговеца и юридическото лице изрично е посочено, че второ уведомление не се залепва.

В ГПК е посочено и че връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само по специален ред на посочен от тях електронен адрес.

Още по темата