Медия без
политическа реклама

Призовки, съобщения и книжа се връчват и на електронна поща

Какви са условията и процедурите по електронно връчване на книжа, съобщения и призовки по съдебните дела?

Н.Д., София

 

Гражданският процесуален кодекс (ГПК) посвещава цяла глава на призовките и съобщенията в едно съдебно дело, както и на регламентите и правилата, по които се връчват те и книжата. И в това има много логика, като се има предвид колко много време, сили и нерви се отделят за тези процеси, какво криене на страни има, колко се удължават във времето делата. Затова и през последните години се прави опит за детайлно разписване на процедурите, по които става връчването в опит да се ограничават възможностите за бавенето на съдебните процедури точно заради неполучаването на призовки, съобщения и книжа.

Според действащия ГПК в момента съобщението по едно дело се връчва на адреса, който е посочен по делото. Връчването може да се извърши и на избран от страната електронен адрес. Предвидено е това да се прави чрез единния портал за електронно правосъдие или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. На практика обаче тези системи все още не са в употреба. Когато те бъдат пуснати в пълнота, то тогава ще има и много задължителни за адресатите елементи.

Въпреки това все пак има начин за електронни съобщения. Кодексът определя, че когато не е избрана възможността с електронния адрес, но страната е посочила адрес на електронна поща, то връчването се извършва на посочения адрес. Съгласието за връчване на електронен адрес може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия. Страната може да посочи електронен адрес и за връчване на вещо лице, свидетел и трето лице, задължено да представи намиращ се у него документ.

ГПК изрично определя, че когато не може да се извърши връчване по посочения по делото нормален или електронен адрес, то съобщението се връчва на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв - на постоянния. 

Кодексът разпорежда, че лицето, извършило процесуално действие в електронна форма, е длъжно да посочи електронен адрес за уведомяване за удостоверяване на получаването на електронното изявление и за резултата от техническата проверка на извършеното действие. При извършване на процесуално действие в електронна форма лицето може да се съгласи да приема електронни изявления и електронни документи от съда по делото в производството пред съответната инстанция или пред всички инстанции.

Важно е да се знае, че страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. При неизпълнение на това задължение, както и когато страната е посочила електронен адрес за връчване, но го е променила, без да уведоми съда, или е посочила неверен или несъществуващ адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение. Такова задължение ще има страната и когато тя е посочила електронен адрес за връчване, и когато задейства електронния портал..

Когато връчването се извършва на електронна поща, то съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня, в който адресатът е потвърдил получаването му. В случай че получаването не е потвърдено в 7-дневен срок от неговото изпращане, съобщението се връчва по общия ред.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата