Медия без
политическа реклама

Дрехи, ел.уреди, любимец и дори жилище се пазят от принудително вземане

Какво могат и какво не могат да ми вземат принудително, ако не се плати дълг?

Г.К., София

В специален дял "Изпълнение на парични вземания" на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) законодателят определя общи правила, по които се отнемат вещи и пари, ако едно лице не си плати законно и съдебно признат дълг.

Пак там  са посочени несеквестируеми вещи - вещи, срещу които не може да бъде насочено дори принудително изпълнение. Такава е например необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава. Несеквестируеми са и необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца, както и машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие. Не могат да се пипат земите на длъжника - земеделски стопанин. Но не всички са опазени от изпълнение - а само градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година.

Не може да се насочва и срещу необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша.

Законът пази и жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище. При това независимо от това дали длъжникът живее в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава. 

Изпълнението не може да бъде насочено и върху вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет, пише в чл. 444 на ГПК. Тук като "защитени от изпълнение" влизат например едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери - за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери или четири рокли - за жените) и работното облекло. Длъжникът си запазва и употребяваните обувки и бельо, всички детски храни и принадлежности, по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството.

Съдебен изпълнител не може да посегне и на по една пералня, един хладилник, един телефонен апарат и един радиопарат. Ако има по повече обаче, съдебният изпълнител може да ги вземе. Длъжникът може обаче да си запази и по един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, приборите за хранене, както обикновените маси и столове и необходимите уреди за отопление и една печка за готвене. Както и "изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от длъжника или от членовете на неговото семейство поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение". Същото се отнася и до учебните пособия, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на длъжника и членовете на неговото семейство. Длъжникът може да си запази и домашните животни (домашните любимци), но само ако не са отглеждани за продажба, както и семейните и личните ордени и отличия.

Важно е да се знае обаче, че ГПК разпорежда в какви случаи длъжници не могат да се ползват от всички тези забрани за принудително отнемане. Така те не важат за длъжник относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.

От забраните за принудително отнемане конкретно на земи и жилище не могат да се ползват пък длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата