Медия без
политическа реклама

Унищожен или загубен нотариален акт може да се възстанови

Ако нотариален акт за имот е унищожен, загубен или повреден, има ли някакъв начин човек да си го възстанови?

К.Щ., София

Гражданският процесуален кодекс (ГПК) разпорежда, че нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право върху недвижим имот и за удостоверяване на право на собственост върху имот се издават от нотариуса, в чийто район се намира имотът. Вписванията, отбелязванията и заличаванията за имот пък се извършват по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът. Подлежащите на вписване, отбелязване и заличаване актове се представят в два или повече еднообразни екземпляра, е записано още в ГПК.

В кодекса има специална глава, озаглавена "Нотариални производства", в която са посочени още общите правила за започване на нотариално производство, кои са страните в него, мястото и времето на удостоверяване. В тази глава са посочени и особените правила, на които се подчиняват нотариалните производства. Те са свързани с формата на нотариалния акт, как се издава този акт, какво е неговото съдържание. Така тук става ясно, че формата задължително трябва да е писмена, че нотариалните актове се подреждат по специален начин, ред и в специални книги и др.

Всички тези правила са свързани обаче с издаването на нотариален акт при нормална процедура. Когато бъде загубен, унищожен или повреден такъв документ, тогава става дума за съвсем различна процедура.

Важно е да се знае, че оригиналът на нотариалния акт за собственост или за други вещни права е нещо много важно и той трябва да се пази много добре, защото загубването му може да доведе до сериозни проблеми и дори до опити за злоупотреба. Ако все пак се случи документът да изчезне, трябва да се направят определени действия за неговото възстановяване, за изваждането на дубликат.

Правото да направи това е на собственика, а ако той е починал, това могат да сторят наследниците. Те обаче може да поискат това, като задължително представят удостоверение за наследници.

Дубликат на нотариален акт може да бъде издаден във всяко поделение на имотния регистър при Агенция по вписванията по местонахождението на имота. Там се съхранява партидата на имота с всички документи и където има подписан и подпечатан екземпляр от документа. За имот в София трябва да се отиде в централата на Агенцията по вписвания. А там трябва да се отиде в имотния регистър и да се подаде молба.

Ако имотът е бил обект на някакво разпореждане - например покупко-продажба и това е станало слез 1 октомври 1998 г. при частен нотариус, дубликат от нотариалния акт може да бъде издаден от съответния нотариус, от неговата нотариална кантора.

Това е датата, след която изцяло държавният нотариат стана изцяло частен. Ако обаче издаването е преди това или човек не знае кой точно е бил нотариусът, който е издал загубения му нотариален акт, процедурата определено е през Агенцията по вписвания.

Самата агенция е посочила на сайта си, че преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи, които може да бъдат наречени и копия, могат да бъдат изисквани от всеки. Те се дават веднага. Заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.

Преписите се издават въз основа на писмена молба от лицето. За удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира и такса. Преписи може да се заявят за изваждане и по електронен път чрез единния портал на Агенцията по вписвания.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата