Медия без
политическа реклама

Дълг на единия съпруг може да доведе до отнемането на семеен имот

Възможно ли е дълг на един съпруг да доведе до вземане на имот, който е собственост на цялото семейство?

Ф.Д., София

-----------------------------------

В специална глава "Изпълнение върху вещи в съпружеска общност" в действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК) изрично е предвидено, че "изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност". Законът позволява съпругът недлъжник да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. В такъв случай изпълнението върху имота, колата или друга вещ, които са съпружеска имуществена общност, се спира. 

Съдебният изпълнител е длъжен първо да пробва да удовлетвори кредиторите и вземането от посоченото от съпруга недлъжник имущество. Ако обаче след осребряване на това имущество вземането или част от него остане неудовлетворена, то тогава процедурата и изпълнението върху общата вещ продължава. Възможно е съпрузите да се съгласят изпълнението да бъде насочено върху определена от самите тях вещ, която е съпружеска общност. 

ГПК изрично указва процедура по съобщаване на съпруга недлъжник. Когато съдебният изпълнител установи, че вещта, върху която се насочва изпълнение, е съпружеска общност, той е длъжен да уведоми съпруга недлъжник. Последният може да обжалва изпълнителните действия поради неспазване на процедурата, която му дава право да посочи друга вещ за изпълнение. Съпругът недлъжник може да оспори и вземането на същите основания и по същия ред, както съпругът длъжник, както и да обжалва изпълнителните действия на същите основания като него. Това означава, че каквото може в процедурата длъжникът съпруг, го може и този, който няма дълг. Нещо повече. Съпругът недлъжник може дори да участва и в наддаването при публичната продан на вещта.

Законът определя правила и за продан на обща вещ. Според първото от тях след продажбата на вещта съдебният изпълнител изплаща половината от получената сума на съпруга недлъжник. За останалата сума има отделни правила. Едното е, че изплащането на дължимите на взискателя и на присъединените кредитори суми става въз основа на платежни нареждания на съдебния изпълнител. Той отбелязва погасяването върху изпълнителния лист. Ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели,  то тогава съдебният изпълнител извършва разпределение. Най-напред той отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение - например трудови възнаграждения, вземания на държавата. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. 

Отделни правила има, ако продадената вещ е недвижим имот. Тук се прилагат правилата за продажбата на съсобствен имот. Когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Законът позволява имотът да бъде продаден и изцяло. Но това е само ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.

ГПК позволява и съпругът недлъжник да осуети продажбата на общата вещ - движима или недвижима. Това може да се случи, ако той внесе по сметка на съдебния изпълнител равностойността на дела на съпруга длъжник от общата вещ според определената цена за продажба.

Когато съпругът недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.

Ключови думи:

ГПК, дълг, съпруг

Още по темата