Quantcast

Медия без
политическа реклама

Студентите в още 8 специалности няма да плащат такси

В опит да се увеличат медицинските сестри у нас, направление "Здравни грижи" става приоритетно, т.е. вузовете ще получават допълнително средства за издръжка на обучението по него

Илияна Кирилова
За психология наплив има, за ядрена техника обаче кандидатите са малцина

Студентите от още 8 специалности ще бъдат освободени от такси, става ясно от проект за промени в постановления на МС в областта на висшето образование. Сред тях са африканистика и класическа филология в СУ, ядрена енергетика в ТУ-София, металургия в ХТМУ и др.

Според прието през юни т.г. постановление кандидат-висшистите в осем приоритетни професионални направления и осем защитени специалности няма да плащат такса за обучението си от 2020/21 г. Става дума за направленията педагогика на обучението по, математика, физически науки, химически науки, химични технологии, религия, енергетика и материали и материалознание. Специалностите, в които студенти са освободени от такси, пък са арменистика и кавказкология, индология, иранистика, новогръцка филология, унгарска филология, румънска филология, хебраистика и хидростроителство. 

Според предложените преди ден от МОН промени е планирано към тях да се добавят още осем специалности, които осен това се обявяват и за защитени. Сред тях например е "Африканистика" в СУ, описана като "единствената университетска специалност в България, подготвяща професионално специализирани кадри, които да участват в осъществяването на външнополитическите и външноикономическите приоритети на страната ни в рамките на политиките на ЕС по отношение на страните от Африка на юг от Сахара". В нея през 2019/20 г. приетите в първи курс студенти са 21. Нова защитена специалност ще е и "Класическа филология", отново в СУ, която осигурява преподаватели по латински език, както и специалисти за културните институти (музеи, библиотеки), научните институти на БАН и висшите и средните училища в цялата страна, където се изисква владеене на класически езици и знания за класическата древност.

Защитени, и без такси, стават още специалностите: "Ядрена техника и ядрена енергетика" в СУ - тя се явява ключова за подготовката и обезпечаването с кадри за сектора на ядрената енергетика, както и за националната сигурност, както и "Топло- и ядрена енергетика" (степен бакалавър) и "Ядрена енергетика" (магистър след бакалавър) в Техническия университет - София, които са уникални по място на провеждане на обучението, с ключово значение за обезпечаването с инженерни кадри за сектора на ядрената енергетика, както и сигурността в национален и международен план. Към момента броят на хабилитираните преподаватели, както и този на студентите, е критично малък, пишат от МОН.

В Списъка на защитените специалности, за които студентите няма да плащат такса за обучение, попадат още: "Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост" (степен бакалавър) и "Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост" (магистър след бакалавър) в Университета по хранителни технологии - Пловдив; "Металургия” в Химико-технологичния и металургичен университет; "Корабостроене и морска техника" в Техническия университет-Варна; "Технология на дървесината и мебелите" в Лесотехническия университет-София.

За защитени специалности се обявяват тези, към които няма достатъчен интерес от студентите, но подготовката на високоспециализирани кадри в тези области е от важно значение за икономическото ни развитие. Университетите получават за тях допълнително финансиране, като у нас защитени са 13 специалности - 12 от тях са са областта на филологиите и се изучават само в Софийския университет, а една от тях е техническа специалност - "Хидростроителство", която се изучава в УАСГ.

За компенсиране на разходите за освобождаване от такси съответните вузове ще получат за първия семестър на 2020/21 г. 37 145 лв., планирани в бюджета на МОН. За втория семестър същата сума ще бъде планирана със закона за държавния бюджет по бюджетите на висшите училища.

 

ПРИОРИТЕТНО

С промени в друго постановление пък към приоритетните професионални направления в българските университети се добавя още едно. Списъкът на приоритетните професионални направления понастоящем включва 36 направления, сред които педагогика, математика, металургия, животновъдство, биотехнологии и т.н. При тях държавата може да утвърждава и по-висок брой студенти от заявения заради нуждата от подобни кадри, освен това те също получават допълнително финансиране за издръжка на обучението. Занапред към списъка се добавя и професионално направление "здравни грижи", предложено по инициатива на здравното министерство с цел гарантиране на повече места за държавна поръчка в специалността „Медицинска сестра“. В мотивите към проекта е записано, че по осигуреност с медицински специалисти България все още заема позиции доста над средните за страните от ЕС. "Въпреки това възрастовата структура на работещите предполага нарастващи дефицити в бъдеще. Регионалното разпределение на медицинските специалисти е непропорционално и дисбалансирано, което води до затруднен достъп на населението до здравни грижи, влошава качеството на медицинската помощ и влияе върху ефективността и резултатността на медицинския труд", аргументират вносителите нуждата от целенасочени действия за подготовка и задържане на достатъчен брой здравни специалисти.

 

РАЗЧЕТИ

Планираните промени ще обхванат 16 държавни висши училища, в които ще се обучават индикативно 7 020 студенти (редовно и задочно) в 8-те нови защитени специалности и в професионално направление "Здравни грижи", прогнозират от МОН. По техни разчети нужните средства за издръжка на обучението на тези студенти за учебната 2020/21 г. ще са 375 000 лв., които ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения разходен таван за държавните висши училища за 2021 г.

 

 

 

 

Още по темата