Quantcast

Медия без
политическа реклама

28 000 студенти ще получат по 60 лв. заради скъпия ток

Кабинетът предвижда мизерно увеличение на издръжката на студентите само с 1%

23 Март 2022ОбновенаСИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
Илияна Кирилова
За издръжка на студент по изобразително изкуство от 1 април държавата ще дава 5040 лв.

Правителството ще подпомогне финансово студентите и докторантите заради високи сметки за ток в студентските общежития. Около 28 000 души ще получат по около 60 лв. за периода октомври – декември 2021 г., съобщиха от просветното министерство. За целта МС отпусна 1.545 млн. лв. на държавните висши училища и дружеството "Студентски столове и общежития" (ССО) ЕАД, които стопанисват общежитията. Те имат ангажимент да ги разпределят между студентите и докторантите, на които се полага съответната помощ.

Прогнозните стойности на компенсациите са направени на база на разликата между средната месечна начислена цена на електрическата енергия по фактурите на студентските общежития и среднопретеглената регулирана цена на електрическа енергия за битови крайни клиенти. Тази разлика вече е частично компенсирана по програмата на министерството на енергетиката за небитовите потребители. Висшите училища получиха компенсация от 110 лв./MWh за месеците октомври и ноември и 128.98 лв./MWh за месец декември 2021 г.

Допълнителните средства за подпомагане на студентите се осигуряват от одобрени вече разходи по бюджета на министерството на енергетиката за 2021 г. За изпълнението на програмата ще се сключи Споразумение между министерствата на образованието и на енергетиката. Така МОН се задължава да уведомява енергийното министерство за размера на компенсацията на съответния университет или ССО. За определяне на сумите ще се сформира Комисия за изпълнението на програмата, в която ще бъдат включени представители на МОН и на Националното представителство на студентските съвети.

Припомняме, че още през февруари т.г. от НПСС поискаха студентските общежития и университетите да преминат от небитови към битови потребители, за да се намалят разходите за студентите. Председателят на НПСС Даниел Парушев тогава съобщи за рекродната сума от 500 лв., която са получили студенти в една стая, като масово заплащането на студентското общежитие на човек се е увеличило с 3 пъти за еднакво използване на количеството електричество спрямо същия период на миналата година. "Наложеният с решение на НС мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на регулирания пазар, не важи за небитовите клиенти, каквито са университетите и студентските общежития", посочи той. По думите му в общежитията живеят над 35 000 студенти, за част от които има реален риск да напуснат и да спрат своя образователен процес. Затова от НПСС настояха за компенсации за висшите училища и за студентските общежития с минимум 250 лв. за МВтч за декември и януари, както и за намаляване на ДДС от 20% на 9% за електроенергията.

 

СИМВОЛИЧНО

Базовият норматив за издръжка на обучението на един студент се увеличава от 693 лв. едва на 700 лв., или само с 1%, гласят преходните разпоредби към постановлението за изпълнение на държавния бюджет за тази година.

Именно от базовия норматив зависи каква сума за издръжка на студентите си ще получат университетите от държавата - различните професионални направления имат различни коефициенти, които се умножават по базовия норматив. Най-ниският коефициент например е за направленията икономика, администрация и управление и туризъм - 1.60, който умножен по 693 лв. прави 1108 лв. за издръжка на един икономист. За напред тази сума се увеличава до скромните 1120 лв. 

Специалностите в областта на социологията, филологията, историята, философията, психология, право и т.н. са с коефициент 2, т.е. тяхната издръжка ще се повиши от 1386 лв. на 1400 лв. При друга група направления - като математика, информатика, биологически, химически и физически науки, електротехника, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, архитектура, металургия и др. - повишението на издръжката на един студент е от 2079 лв. на 2100 лв.

Съществена разлика от 1 април т.г. ще има единствено за направленията от областта на изкуствата - музикално и танцово изкуство, театрално и филмово изкуство, теория на изкуствата и изобразителни изкуства. При тях се увеличава коефициентът - от 5.30 на 7.2, т.е. издръжката скача от 3762 лв. на 5040 лв.

От МОН не са коментирали промяната и защо е решено увеличение точно за специалностите в областта на изкуствата. При лансирането на идеята си за обединение на университети просветният министър акад. Николай Денков даде примерни варианти за сливане, сред които и такъв за създаване на Национален университет по изкуствата, в който да се влеят Националната художествена академия, Националната музикална академия, НАТФИЗ и Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Пред "Сега" министърът посочи, че ако няколко вуза решат да се обединят, то почти сигурно е, че ще се намерят финансови средства за стимулирането им и за новите им задачи. Наблюдатели тълкуват планираното повишение в издръжката именно като стимул за обединение. 

 

СКОК

Най-голямо увеличение на бюджета за 2022 г. в сравнение с 2021 г. ще получат три-четири университета. Техническият университет в София може да разчита на 64 млн. лв. трансфери от държавата за издръжка на обучението на студентите, за социално-битови разходи и за присъщата на вуза научна и художествено-творческа дейност , докато м.г. бюджетът му бе 59 млн. лв. Софийският университет пък ще получи т.г. 91.7 млн. лв., докато м.г. сумата бе 85 млн. лв. Бюджетът на Пловдивският у-т се увеличава от 30.7 на 35 млн. лв., а на Русенския - от 18. 1 на 22.1 млн. лв. За БАН бяха планирани 119 млн. лв. - само 2 млн. лв. повече от м.г., но заради протестите на учени от кабинета взеха решение да прехвърлят 20 млн.лв. от бюджета на прокуратурата към този на академията.

 

 

Още по темата