Медия без
политическа реклама

Минималните адвокатски хонорари рязко се вдигат

По-големи суми ще се плащат за участие по дела, за изготвяне на договори и нотариални актове

04 Ноем. 2022
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Основни минимални адвокатски хонорари, включително тези, които са свързани с дела, изготвяне на договори или съставяне на нотариални актове, рязко се вдигат. Това става ясно от обнародвани в петък в Държавен вестник промени в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. По закон тези размери се приемат от Висшият адвокатски съвет (ВАдС) и влизат в сила три дни след публикуването им. 

Със сегашните изменения се изравнява минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела. Има промяна и в скалата, по която се определят възнагражденията за процесуално представителство по дела с материален интерес. В нея вече е добавен нов праг от 25 000 лв.

Ето какви са новите минимални хонорари за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и административни дела с определен интерес:

 1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10000 лв.;
 4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8% за горницата над 25 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. плюс 4% за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3% за горницата над 500 000 лв.;
 7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
 8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

"Лекс" илюстрира промяната с пример с дело за 80 000 лв. Преди промените за него на адвоката се дължаха най-малко 2930 лв., сега минималният хонорар вече е 7050 лв, което е 2,5 пъти повече.

Значително е увеличението и на минималното заплащане за една от най-често извършваните от адвокатите работа – изготвяне на договори, споразумения и съставяне на нотариални актове и на актове по обстоятелствена проверка. Минималното възнаграждение за „съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт“, което се определя на база цената на съответния договор или акт, вече е:

- при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;

- при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;

- при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. плюс 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;

- при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. плюс 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

- при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.

Ако се даде пример отново с материален интерес от 80 000 лв, то за изготвяне на договор досега адвокатът получаваше най-малко 560 лв., а с измененията в Наредба №1 минималният хонорар става 1900 лв, което е близо 4 пъти по-висок размер.

Значително е увеличението и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението вече ще е:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 600 лв. (досега 400 лв.);
 2. до 5 години лишаване от свобода – 1000 лв. (досега 600 лв.);
 3. до 10 години лишаване от свобода – 1500 лв.(досега 1000 лв.);
 4. до 15 години лишаване от свобода – 2250 лв.(досега 1500 лв.);
 5. над 15 години лишаване от свобода – 3000 лв.(досега 2000 лв.);
 6. доживотен затвор – 6000 лв.(досега 4000 лв.).

В наредбата е създадена нова разпоредба, която предвижда: „За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв.“.

Висшият адвокатски съвет промени наредбата за минималните размери на хонорарите за защита. Какъв е окончателният вариант публиката ще може да види едва в "Държавен вестник", защото Висшият адвокатски съвет не го качи на сайта си.

Наредбата вече предвижда, че „за защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.“. Освен това, „ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя върху стойността на всяка наложена глоба, санкция и/или обезщетение.“

Увеличение има и при минималното заплащане за подготовка на документи и заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:

а) едноличен търговец – 250 лв.;(досега 150 лв.)

б) събирателно дружество – 300 лв.; (досега 180 лв.)

в) командитно дружество – 400 лв.;(досега 200 лв.)

г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.; (досега 300 лв.)

д) акционерно дружество – 1000 лв.;(досега 600 лв.)

е) кооперативно сдружение – 750 лв.; (досега 400 лв.)

ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.;(досега 250 лв.)

з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.;(досега 400 лв.)

Основният мотив на адвокатурата да въведе по-високи такси е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия. Втората посочена причина е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво. Третата е необходимостта от поддържане и повишаване на професионалната подготовка на адвокатите и съобразяването ѝ с минималните изисквания за продължаващо обучение, което гарантира и качеството на предоставените правни услуги.

Заедно с увеличението, ВАдС за първи път предвиди възможност адвокатите да падат под минимумите, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора. В момента адвокатите могат да защитават про боно имащите право на издръжка, свои близки и роднини, както и други юристи.

С измененията не само се вдигат конкретни размери, но и се правят основни общи промени във връзка със заплащането на труда на адвокатите. Така например вече е регламентиран двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ. Изрично е уредено и заплащането на пътни разходи на адвокат. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата