Quantcast
Минималните адвокатски хонорари рязко се вдигат | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Минималните адвокатски хонорари рязко се вдигат

По-големи суми ще се плащат за участие по дела, за изготвяне на договори и нотариални актове
5 058
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Основни минимални адвокатски хонорари, включително тези, които са свързани с дела, изготвяне на договори или съставяне на нотариални актове, рязко се вдигат. Това става ясно от обнародвани в петък в Държавен вестник промени в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. По закон тези размери се приемат от Висшият адвокатски съвет (ВАдС) и влизат в сила три дни след публикуването им. 

Със сегашните изменения се изравнява минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела. Има промяна и в скалата, по която се определят възнагражденията за процесуално представителство по дела с материален интерес. В нея вече е добавен нов праг от 25 000 лв.

Ето какви са новите минимални хонорари за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и административни дела с определен интерес:

 1. при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10000 лв.;
 4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. плюс 8% за горницата над 25 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. плюс 4% за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3% за горницата над 500 000 лв.;
 7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
 8. при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

"Лекс" илюстрира промяната с пример с дело за 80 000 лв. Преди промените за него на адвоката се дължаха най-малко 2930 лв., сега минималният хонорар вече е 7050 лв, което е 2,5 пъти повече.

Значително е увеличението и на минималното заплащане за една от най-често извършваните от адвокатите работа – изготвяне на договори, споразумения и съставяне на нотариални актове и на актове по обстоятелствена проверка. Минималното възнаграждение за „съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт“, което се определя на база цената на съответния договор или акт, вече е:

- при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;

- при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;

- при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. плюс 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;

- при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. плюс 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

- при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.

Ако се даде пример отново с материален интерес от 80 000 лв, то за изготвяне на договор досега адвокатът получаваше най-малко 560 лв., а с измененията в Наредба №1 минималният хонорар става 1900 лв, което е близо 4 пъти по-висок размер.

Значително е увеличението и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението вече ще е:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 600 лв. (досега 400 лв.);
 2. до 5 години лишаване от свобода – 1000 лв. (досега 600 лв.);
 3. до 10 години лишаване от свобода – 1500 лв.(досега 1000 лв.);
 4. до 15 години лишаване от свобода – 2250 лв.(досега 1500 лв.);
 5. над 15 години лишаване от свобода – 3000 лв.(досега 2000 лв.);
 6. доживотен затвор – 6000 лв.(досега 4000 лв.).

В наредбата е създадена нова разпоредба, която предвижда: „За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв.“.

Висшият адвокатски съвет промени наредбата за минималните размери на хонорарите за защита. Какъв е окончателният вариант публиката ще може да види едва в "Държавен вестник", защото Висшият адвокатски съвет не го качи на сайта си. Пред "Сега" говорителят на съвета Красимир Недев обясни, че предстои п

Наредбата вече предвижда, че „за защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.“. Освен това, „ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя върху стойността на всяка наложена глоба, санкция и/или обезщетение.“

Увеличение има и при минималното заплащане за подготовка на документи и заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:

а) едноличен търговец – 250 лв.;(досега 150 лв.)

б) събирателно дружество – 300 лв.; (досега 180 лв.)

в) командитно дружество – 400 лв.;(досега 200 лв.)

г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.; (досега 300 лв.)

д) акционерно дружество – 1000 лв.;(досега 600 лв.)

е) кооперативно сдружение – 750 лв.; (досега 400 лв.)

ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.;(досега 250 лв.)

з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.;(досега 400 лв.)

Основният мотив на адвокатурата да въведе по-високи такси е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия. Втората посочена причина е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво. Третата е необходимостта от поддържане и повишаване на професионалната подготовка на адвокатите и съобразяването ѝ с минималните изисквания за продължаващо обучение, което гарантира и качеството на предоставените правни услуги.

Заедно с увеличението, ВАдС за първи път предвиди възможност адвокатите да падат под минимумите, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора. В момента адвокатите могат да защитават про боно имащите право на издръжка, свои близки и роднини, както и други юристи.

С измененията не само се вдигат конкретни размери, но и се правят основни общи промени във връзка със заплащането на труда на адвокатите. Така например вече е регламентиран двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ. Изрично е уредено и заплащането на пътни разходи на адвокат. 

 

Още

Депутати прокарват вратичка за безогледна горска сеч

25.01.2023

ЙОАНА ПЕТРОВА

2564
МОН въвежда четвърти етап при класирането за гимназиите
Троянската луканка стана защитен специалитет в ЕС

18.01.2023

431