Медия без
политическа реклама

Партньорство за чиста околна среда

Истории на успеха от България

30 Май 2024
Freepik

Във времената на все по-висока осъзнатост относно нуждата от опазване на околната среда чиста, правилното управление на опасни отпадъци се превръща в основно предизвикателство.

Сега е точният момент обществото да подобри инициативите си за рециклиране и да постави фокус над преработката на ресурси и обезопасяването на всеки отпадък, който може да представлява риск за околната среда.

По-долу разказваме повече за това как “Норд Опасни отпадъци” се посвещава на третирането, съхранението и рециклирането на този тип отпадък в името на едно по-зелено и отговорно към планетата бъдеще.

Какво точно са опасните отпадъци?

Когато чуят термина “опасни отпадъци”, повечето хора изглежда си представят радиоактивни отпадъчни материали от атомна електроцентрала, например. Истината е, че всъщност доста предмети и вещества, с които ежедневно боравим, могат да представляват опасен отпадък, ако не се изхвърлят или складират правилно.

На практика, терминът “опасни отпадъци” включва всички вещества и съединения, които могат да представляват риск за хората, животните и растенията, ако замърсят околната среда. Голям процент от този отпадък произтича от промишлените предприятия, които използват потенциално опасни материали в работата си. Но обикновените домакинства също генерират такъв тип отпадък, когато изхвърлят токсични препарати, бои, запалими вещества и дори батерии.

Категорията обхваща много продукти и съединения, като в най-общия смисъл за опасен отпадък се счита всеки материал, който е отровен, запалим, корозивен или реактивен.

Неправилното изхвърляне на опасни отпадъци застрашава природата по много начини:

  • Замърсява почвите, водите и въздуха;

  • Застрашава дивата природа и местните екосистеми;

  • Представлява опасност за хората, които влизат в контакт със замърсени природни ресурси или храни.

За да се намалят рисковете и да се подсигури по-чиста и безопасна среда, е необходима българска фирма за опасни отпадъци, която отговорно и внимателно да се занимава с тяхното управление. Именно това е ролята на “Норд опасни отпадъци”. По-конкретно, компанията се занимава със:

  • Събирането и третирането на опасните отпадъци: Този процес включва неутрализацията чрез различни химични и физични процеси на опасните елементи в отпадъка, за да може той да се подготви за рециклиране, унищожаване, или безопасно съхранение, където това е единствената опция.

  • Транспорт на опасни отпадъци: Компанията използва специални цистерни, които са пригодени за пренос на опасни вещества, за да минимизира шансовете да се замърси околната среда по време на транспортирането на отпадъка.

  • Правилно и безопасно съхранение: Опасните отпадъци се складират по адекватна методика, за да се предотврати изтичането на опасни вещества в природата.

  • Рециклиране и възобновяване на ресурси: Където е възможно извличането на вторични суровини от опасните отпадъци, дружеството ги подготвя за безопасна преработка. Така се генерират енергийно ефективни суровини за повторна употреба и се подобрява кръговата икономика на страната.

Правилното управление на опасни отпадъци от квалифициран персонал с предназначени за тази цел материали е изключително важно, за да се предотврати замърсяването на околната среда.

Как “Норд Опасни отпадъци” адресира проблема