Медия без
политическа реклама

Съветът на Европа се взира има ли борба с корупцията в България

Държавата не показва, че проблемът с почтеността на високо равнище е взет насериозно

19 Яну. 2023
Докладът на GRECO бе огласен днес, но българските власти са запознати с него авансово още на 2 декември

За пети път антикорупционният орган на Съвета на Европа GRECO публикува доклад за корупцията и почтеността на висшите изпълнителни длъжности (министър-председател, министри, генерални секретари, началници на политически кабинети, съветници и експерти) и съдебната система в България.
GRECO отбелязва, че висшите те не са подчинени на подходяща рамка за почтеност: за тях не се прилага етичен кодекс, не се осигурява повишаване на осведомеността по въпросите на почтеността и не е въведен механизъм за поверително консултиране по етични въпроси. Освен това GRECO призовава за повече прозрачност по отношение на условията на работа на държавните служители, включително тяхното възнаграждение и евентуални допълнителни дейности.

В доклада се изтъква също така липсата на правила и прозрачност по отношение на взаимодействието с лобисти, които се стремят да влияят върху правителствените политики, и се призовава за изготвянето на такива правила. GRECO изразява угриженост и относно неефективната проверка на декларациите за интереси и имущество на висшите служители и заявява, че контролът върху тях трябва да бъде по-задълбочен.

Друг въпрос, който буди тревога, е липсата на ефективност на наказателноправната реакция при корупционни престъпления, в които са замесени висши държавни служители. Наказателният процес трябва да бъде подобрен, включително чрез премахване на процедурните пречки пред разследванията и налагане на адекватни санкции.

Полицията

Освен това GRECO подчертава необходимостта от засилване на оперативната независимост на полицията от политическо влияние. Призовава се за цялостно картографиране на корупционните рискове в различните полицейски структури и за въвеждане на специална антикорупционна стратегия. Необходим е етичен кодекс за полицията, който да обхваща в един документ всички аспекти на почтеността (напр. конфликти на интереси, подаръци, контакти с трети страни, външни дейности, работа с поверителна информация). Той  трябва да е зладължителен за първоначалното обучение и обучението на работното място, включително по отношение на служителите с висши звания. Въпроси като спонсорирането на полицията трябва да бъдат подробно регламентирани. GRECO също така призовава властите да гарантират, че процедурите за набиране и повишаване в полицията са достатъчно прозрачни и се основават на заслуги, и призовава за по-голямо представителство на жените на всички нива в полицията. Необходимо е да се въведе задължение за докладване на нарушения, свързани с честостта в полицията, както и цялостно законодателство, което да гарантира ефективна защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения. 

Препоръки

GRECO отвправя 13 препоръки към властите в България за превенцията на корупцията сред лицата, на които са поверени висши изпълнителни функции, и 15 препоръки относно полицията. Изпълнението на препоръките от страна на България ще бъде оценено от GRECO през 2024 г. чрез процедурата за съответствие: GRECO прикани властите на България да представят до 30 юни 2024 г. доклад за мерките, предприети за изпълнението на тези препоръки. 

Групата държави срещу корупцията (GRECO) е орган на Съвета на Европа, който има за цел да подобри капацитета на своите членове за борба с корупцията, като следи за спазването на антикорупционните стандарти от тяхна страна. Тя помага на държавите да установят недостатъците в националните антикорупционни политики, като по този начин предизвиква необходимите законодателни, институционални и практически реформи.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?