Quantcast

Медия без
политическа реклама

Учители предлагат "Под игото" да "слезе" от 10-и в 9-и клас

Изчисляването на проста лихва трябва да се учи в 7, а не в 5 клас, смятат педагози

Илияна Кирилова
Най-малко промени се предлагат в учебните програми на началните класове

Вазовите "Левски" от "Епопея на забравените" и "Под игото" да се преместят от 10-и в 9-и клас, а "Моето семейство и други животни" на Дж. Даръл, предвидена в 6 клас, да не се изучава в задължителните учебни часове. Това са част от предложенията за оптимизиране на учебните програми по общообразователни предмети от 1 до 10 клас, събрани от просветното министерство чрез различни начини - работни групи в МОН от педагози и социални партньори, допитвания до родители, ученици, учители и др.

Днес МОН публикува обобщения доклад от прегледа на учебните програми, за едно с таблица с идеи за преместване на теми (може да се види тук).Той обаче не е крайно решение за оптимизирането им, а само отправна точка за дефиниране на конкретни предложения за промени. Предложенията за такива ще бъдат разгледани от работни групи с участието на учители, методици, психолози, представители на различни министерства, като ще се вземат предвид и становищата на НПО, работещи в сферата на образованието. "Евентуалните промени в учебните програми ще бъдат предложени за обществено обсъждане до 31 октомври 2022 г.", казват от МОН. Това означава, че учениците ще посрещнат 15 септември със старите учебни програми. А кога ще бъдат направени реално обещаните корекции в тях, е трудно да се прогнозира.

Най-голяма потребност от размествания има в учебните програми по български език и литература, след което се нареждат математиката и географията, показва прегледът на програмите, в който са взети предвид мненията на работни групи с участието на 210 учители и резултатите от три специално организирани допитвания - от анкети сред преподавателите и сред учениците от 3 до 10 клас, в които се включиха съответно почти 18 000 педагози от цялата страна и 5200 деца и младежи, както и от социологическо проучване на "Галъп".

 

Литература

Общо 12 са предложенията за промени в учебните програми по български език и литература. Те предвиждат предимно разместване на теми между класовете. Предлага се например миналите глаголни времена, причастията, наречията и предлозите да се преместят от 5 в 6 клас, а по-леките теми, свързани с местоименията, с еднородните части в простото изречение, с активната и пасивната лексика, с паронимите, с писането на резюме и на делово писмо да слязат в по-долни класове или в прогимназията. Има идея извършването на морфемен анализ да не се включва в общообразователната подготовка, а по него да се работи в разширената. По литература предложенията са две - "Левски" от "Епопея на забравените" и "Под игото" на Иван Вазов да се преместят от 10 в 9 клас, а "Моето семейство и други животни" (Даръл) да не се изучава в задължителните учебни часове. "Тези промени няма да утежнят учебната програма в нито един клас', казват от МОН.

 

Математика

Най-много са темите по математика, които са предложени за преместване в по-горен клас или в разширената подготовка. Такива са например Еднаквости в равнината, Класическа вероятност, Елементи на стереометрията. Според учителите за кредит, рента и квартил трябва да се учи в разширената или в профилираната подготовка. Предлага се изчисляването на проста лихва, което сега се учи в 5 клас, да се преподава две години по-късно, а уменията за построяване на успоредник и на триъгълник по различни дадени елементи да се изискват от седмокласниците в разширената подготовка, а не от всички. Ще се обсъжда също преместването в следващ клас на понятията полуравнина и контур на полуравнина.

 

География

Не е необходимо всички петокласници да могат да се ориентират с компас и да изчисляват средната гъстота на населението, смятат учителите. Предлага се тези умения да се усвояват в разширената подготовка по география заедно с понятия като Лавразия, Гондвана, полезни изкопаеми, атмосферно налягане, приливи и отливи, кръгова диаграма. Друга идея е в по-горен клас да се учат определянето на географски координати по глобус и по карта и изчисляването на действителни разстояния с помощта на числен мащаб, както и понятията градусна мрежа, географска ширина и дължина.

Има предложение за облекчаване на програмата по география и икономика и в първи гимназиален етап. Ще се мисли дали понятия като президент, високоразвити и развиващи се страни, енергийна ефективност, Европейски парламент, Европейска комисия, които сега се учат в 9 клас, да се извадят от учебната програма по този предмет, защото се усвояват в хода на обучението по-рано и/или през други учебни предмети. Същото се отнася и за изучаваните в 10 клас понятия като произход на релеф, произход на полезни изкопаеми и др.

 

1-4 клас

Най-малко промени се предлагат в учебните програми на началните класове. По музика работните групи в МОН са се обединили около идеята за отпадане на темите за Метрум и Тонови трайности, както и за преместване в следващ клас на темата за Мелодическо движение. По компютърно моделиране предложението е за Построяване на разклонен алгоритъм по дадено задание да се учи в по-горен клас. Педагози и социални партньори предлагат отпадане на редица специфични понятия от учебната програма по физическо възпитание и спорт - например темп, команда, противодействие, притегляне, ориентир, престрояване, гръбен кроул и др. Някои анкетирани учители предлагат изучаването на личности и събития от българската история в началния етап да приключи до Освобождението.

 

5-7 клас

Не са много и предложенията за оптимизиране на учебните програми в прогимназиалния етап. Част от тях са за отпадане на конкретни теми, което би дало повече време за упражнения - например по компютърно моделиране да отпаднат темите за преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език, за приложението на циклични конструкции и др. По-съществена концептуална промяна в 7 клас е предложението по география темата Балкански полуостров да се изучава като част от темата Европа. По български се предлага преместване на някои теми в по-горен клас - като време на глагола, причастия, наречие, предлог.

Има идеи и за преместване на някои теми в по-горен клас - като например изчисляването на проста лихва и пресмятането на вероятност на случайно събитие на най-просто ниво (по математика), определянето на географски координати по глобус и по карта (по география) и др. По математика се предлага да отпадане на изучаването на понятия като полуравнина, контур на полуравнина, стандартен запис на число, подмножество.

1 г. след въвеждане на новия учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии в 5 клас се отправят и предложения за отказ от въвеждане на умения за програмиране и моделиране и връщане към информационни технологии, което поставя на преден план необходимостта от продължаваща квалификация на учителите по предмета, наред с нуждата от подкрепящи методически материали, отбелязват от МОН.

 

8-10 клас

Предложенията на работните групи за първи гимназиален етап засягат същите учебни предмети - математика, география, биология, български език и литература.

По математика например се предлага преместване в друг клас на няколко теми - Основни комбинаторни понятия, Класическа вероятност, Елементи на стереометрията, както и отпадане някои понятия като кредит и рента, които са учени в други години, или други - като квартил, размах и др., които са сметнати за твърде специфични. По тази причина пък по география се предлага да отпаднат понятия като президент, високоразвити страни, развиващи се страни, вътрешноконтинентална държава, енергийна ефективност, алтернативни енергийни източници, Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз, Европейски съд и НАФТА, произход на релеф, произход на полезни изкопаеми, по философия - вяра, спасение, по български език -  агиография, апология, пространно житие и др. По география в 9 клас има идея учениците да могат да коментират кръговата икономика като тенденция в развитието на световното стопанство.

По български се предлага размяна на материал между някои класове, например сваляне от 10 в 9 клас на част от българската литература от Освобождението до Първата световна война - "Епопея на забравените", "Под игото" (главите "Гост", "Новата молитва на Марка", "Пиянство на един народ"). По този предмет има предложения за промени и по посока на изучаване на части от класически литературни произведения като алтернативни или олекотяване на учебните програми - например формулиране на аргументи и контрааргументи към изведената теза вместо създаване на есе по морален проблем в 8 клас.

 

Математиката е най-трудният предмет за учениците от 5 до 10 клас. По-малките определят като сложни също предметите история и география, а по-големите - физика и химия.
Математика и география са сред предметите с най-много теми и понятия, предложени за отпадане или преместване от учителите, участвали в анкетата на министерството на образованието за оценка на учебните програми.
Всеки трети родител плаща за частни уроци по предмети, преподавани в училище. Причината най-често е, че децата срещат затруднения по един или повече предмети, както споделят над 50% от родителите.

 

Още по темата