Медия без
политическа реклама

Учители: Не е нужно в 5 клас децата да се ориентират с компас

Стереометрия да се учи в 11-12 клас, смятат педагози и настояват сами да решават дали да преподават Балзак или Флобер

21 Юни 2022
В прогимназията не е необходимо да се изисква умението за ориентиране с компас, а за децата от 1-4 клас е излишно да учат за тонови трайности по музика, смятат педагози
Илияна Кирилова
В прогимназията не е необходимо да се изисква умението за ориентиране с компас, а за децата от 1-4 клас е излишно да учат за тонови трайности по музика, смятат педагози

Математика и география са сред предметите с най-много теми и понятия, предложени за отпадане или преместване от учителите, участвали в анкетата на министерството на образованието за оценка на учебните програми. Това съобщават днес от МОН във връзка с допитването до педагозите в страната, което ведомството предприе, за да отсее проблемите в учебните програми от 1 до 10 и в крайна сметка да ги ревизира.

Всички педагози в страната са били поканени да се включат в електронното допитване на МОН, като отзовалите се са били над 18 000, уточняват от министерството. Сред анкетираните преобладава мнението, че програмите са добре структурирани и работещи, но са необходими повече часове за упражнения. Най-сериозно предизвикателство за учителите са новите моменти в учебните програми, като например въвеждането на елементи от областта на статистиката, вероятностите, финансовата грамотност, които изискват повече усилия и нови подходи в преподаването.

Всеки втори учител се затруднява да прилага ефективно учебните програми поради липсата на достатъчно учебни помагала и материали, които да му помогнат да ги реализира. Прави впечатление, че с нарастването на класа броят на учителите с такива затруднения се увеличава. Липсата на добри материални условия е пречка за около 2/3 от учителите по физическо възпитание и спорт в началния етап. В прогимназиален етап това е голям проблем и за преподавателите по изобразително изкуство и музика. Учителите се оплакват също, че нямат възможност да разделят на учениците на групи за провеждане на лабораторни и практически упражнения. Около 20% от анкетираните смятат, че учебната програма се неглижира за сметка на учебника. Най-сериозният проблем според учителите е недостатъчният хорариум часове по техния предмет, което не позволява упражнение и практическо прилагане на наученото.

 

 

1-4 клас

Предложенията за оптимизиране на учебното съдържание в началните класове са сравнително малко. Част от учителите смятат, че изучаването на личности и събития от българската история трябва да приключи до Освобождението. Иска се също да отпаднат теми като „Построяване на разклонен алгоритъм по дадено задание“ по компютърно моделиране, „Метрум“ и „Тонови трайности“ по музика, както и отделни понятия по човекът и обществото. Прецизиране на обема от термини се предлага за учебния предмет физическо възпитание и спорт, където акцент трябва да бъде практиката. Според учителите е излишно малките деца да учат например какво е „темп“, „команда“, „противодействие“, „притегляне“, „ориентир“, „отсечка“, „престрояване“, „гръбен кроул“.

 

5-7 клас

В прогимназиален етап предложенията са свързани най-вече с промени по математика, география и икономика, биология и здравно образование и компютърно моделиране. Общата нагласа е в тези класове да се изучават само информационни технологии, без да се въвеждат умения за програмиране и моделиране, или да се обособят два отделни учебни предмета информационни технологии и компютърно моделиране. Предлага се да отпаднат отделни теми, например „Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език“. По география и икономика има искания в прогимназията темата „Балкански полуостров“ да се изучава като част от темата „Европа“,  а по математика – „Елементи от вероятност и статистика“ да се премести в по-горен клас.

Според част от учителите по география и икономика в прогимназията не е необходимо да се изисква умението за ориентиране с компас. Някои от тях смятат, че изчисляването на средната гъстота на населението, на действителните разстояния с помощта на числения мащаб, определянето на географски координати по глобус и по карта трябва да се учат, след като учениците са усвоили съответните математически действия в 6 клас. Преподаватели по биология са на мнение, че от учениците между 5 и 7 клас не е необходимо да се очаква да описват и илюстрират с примери биоразнообразието и основните категории защитени природни обекти в България.

 

8-10 клас

В първи гимназиален етап предложенията за отпадане на теми и на очаквани резултати от учебните програми са най-често по математика, информатика, география, биология.

По математика това са: „Еднаквости в равнината“ (осева симетрия, ротация, централна симетрия, транслация), „Ирационални уравнения с два квадратни радикала“ и др. Иска се „Елементи от стереометрията” да се изучават в по-горен етап.

По информатика се предлага да отпаднат подтемите „Приложения на условия и циклични конструкции“ и „Съставни типове данни. Едномерен масив“. По география и икономика част от учителите смятат за излишно учениците да могат да изчертават модел на системата Земя, да изработват схема на общата атмосферна циркулация, да посочват начини за преодоляване на суровинно-енергийния и екологичния проблем. 

По биология и здравно образование учители искат да отпаднат изискванията за дефиниране на раса и амитоза, за описване на етапите на психосексуалното развитие на личността и ролята на висшата нервна дейност.

Има предложения за олекотяване на програмата по български език и литература в 10 клас. Учители искат също да се възползват от възможността да избират между определени произведения. Например, дали да преподават части от Дядо Горио“ на Оноре дьо Балзак или от „Мадам Бовари“ на Гюстав Флобер. 

Облекчаване на изискванията се предлага и за осмокласниците, които сега трябва да могат да създават цялостен текст на есе по морален проблем. Предложението е в 8 клас да се заложи работа по отделните части на есето като формулиране на теза /антитеза и на аргументи, а умението да създават цялостен текст да се изисква от деветокласниците.

 

Математиката е най-трудният предмет за учениците от 5 до 10 клас. По-малките определят като сложни също предметите история и география, а по-големите - физика и химия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата