Quantcast
Общината може да прави проверка заради адресна регистрация | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Общината може да прави проверка заради адресна регистрация

1 429

Има ли право общината да прави проверка на адрес, когато това е свързано с регистрация?

А.Д., София

----------------

Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. Това е записано в действащия закон за гражданската регистрация (ЗГР). Пак там е отбелязано, че всъщност адресната регистрация на едно лице представлява отразяване на постоянния и настоящия му адрес в регистъра на населението.

И тук стигаме до специалния раздел в ЗГР, посветен на извършването на проверка на обстоятелства, свързани с процедурите по даването на адрес. В него има изрична разпоредба, че такава проверка може да има при писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до кмета на общината или района или до областния управител, за няколко вида нарушения.

Първото от тях е, когато е свързано с процедурата по адресната регистрация. В нейния ход трябва да бъдат представени например определени документи или пък е необходимо съгласие на собственик. Всички нарушения на хода на адресната регистрация могат да бъдат проверени и съответно санкционирани.

Същото се отнася и ако е нарушено правилото, че всяко лице е длъжно в срок от 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Пак е възможна проверка и ако е получен сигнал, че е нарушено правилото, според което не се допуска регистриране на настоящ или постоянен адрес за повече от 4 месеца в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон.

Проверка може да има и при нарушение на още едно правило. Според него в случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес в едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. Ако се получи сигнал за нарушение и на тези норми, пак е възможна проверка на адрес.

Необходимо е да се отбележи, че проверка може да бъде извършена и по собствена инициатива на кмета на общината или на района. При всички тези случаи той издава заповед за определяне на комисия, която да направи проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на МВР, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

При подаден писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването му и се поставя на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител.

Проверката  се извършва в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определянето на комисията. За резултатите от проверката се съставя протокол. В тридневен срок след проверката и въз основа на протокола кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение. 

Лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

Ключови думи:

проверка, адрес, община

Още

Прокуратурата проверява Мангъров за всяване на паника с ваксините
„Булгаргаз“: Направихме максималното за доставката на азерски газ

16.01.2022

437
Сотир Цацаров е с отнет достъп до класифицирана информация