Медия без
политическа реклама

За притежавано куче се прави регистрация и се плаща такса

Какъв е режимът за регистрация на кучета? Какви такси се плащат?

Д.С., София

 

Общините събират множество такси и една от тях е точно за притежаване на куче. От 1 януари 2007 г. те фигурират в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Там има и специален Раздел 8, който е озаглавен "Такса за притежаване на куче". От разпоредбите в него става ясно, че собственикът трябва да заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес или съответно седалище.

Според Закона за ветеринарномедицинската дейност такса не се дължи за кучета, обслужващи инвалиди, за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, за кучета, използвани от Българския червен кръст, кастрирани кучета.

От 2016 г. в този списък са добавени кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект, а от 2020 г. е добавен текст "ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча".

Според ЗМДТ в тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът трябва да подаде декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. Специално за столичната община има типова декларация, която може да бъде открита на нейния сайт в рубриката "Образци на документи". В декларацията се посочват породата, датата на придобиване, както и дали са налице основанията за освобождаване. Изрично е посочено, че за неверни данни се носи наказателна отговорност.

Иначе според ЗМДТ таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Изрично е посочено, че приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Отделните общини имат специални наредби, които определят правилата както за реда за регистрация, така и за таксите, които се плащат. В София има Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община. 

Преди да се регистрира куче в столицата, то трябва да има издаден ветеринарномедицински паспорт и да има поставен идентификационен микрочип, който от 2012 г. е задължителен за всички домашни любимци – кучета, навършили 4-месечна възраст. Собственик на възрастно куче без чип е длъжен в 7-дневен срок от придобиването да му поставя такъв. Неспазването на тези задължения може да донесе глоба от 200 лв.
При подаване на документи за регистрация в отдел местни данъци и такси по постоянния адрес/седалище на стопанина се представят:
1. Заявление-декларация за регистрация на домашно куче (по образец)
2. Ветеринарномедицински паспорт
3. Документ за самоличност на собственика (когато услугата се заявява от него)
4. Пълномощно (когато и ако услугата се заявява от пълномощник).

Според Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в Столична общиа и нейното Приложение №8 в столицата за куче се плащат 24 лв. годишно. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата