Медия без
политическа реклама

Абсолютната давност при административните наказания е 3 години

Как стоят нещата с давността при административните нарушения и наказания?

К.Е., София

 

Общите правила за административните нарушения и наказания, редът за установяване на административните нарушения и за налагане и изпълнение на административните наказания, включително и давностните срокове, се определят от нарочен закон. Става дума за Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Този нормативен акт разпорежда, че административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. 

И ако нарушенията се определят в различни кодекси или закони - например този за движение по пътищата, за митниците, за здравето и много, много други, то кои точно са административните наказания, се определя в ЗАНН. Там се посочва, че за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат като административни наказания обществено порицание, глоба, временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. За административно нарушение, извършено повторно или системно, може да се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага самостоятелно или едновременно с друго от горепосочените вече наказания. 

Общественото порицание за извършеното нарушение представлява публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува. Глобата пък е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума. По отношение на непълнолетните административното наказание глоба се заменя с обществено порицание.

Лишаването от право да се упражнява определена професия или дейност се изразява във временна забрана за нарушителя да упражнява професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението. Продължителността на това наказание не може да бъде по-малко от един месец и повече от две години, а за нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози - до пет години. 

Безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания. Продължителността на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

Що се отнася до давността при административното наказание, то ЗАНН изрично посочва, че то не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато наложеното наказание е глоба. Давността е шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност или безвъзмезден труд в полза на обществото, и три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Има и абсолютна давност. ЗАНН посочва, че независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора вече посочените срокове. Това означава, че например при глоба абсолютната давност е 3 години. 

Направена е една уговорка. Според нея разпоредбата за абсолютната давност не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането ѝ е образувано изпълнително производство в рамките на двете години.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата