Quantcast
Кога и между кого не тече давност? | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Кога и между кого не тече давност?

1 488

Наистина ли има случаи, в които не тече давност в гражданското право?

С.Щ., София

 

Българското право познава няколко вида погасителна давност. Едната е за публичните задължения, като например данъците. Общата погасителна давност при тях е петгодишна, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. Тя е заложена в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Давността тук спира да тече при определени ситуации. Например, когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на акта или пък когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането Давността пък се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността с изтичането на десетгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Общата давност за частни вземания е петгодишна. Тя пък се определя от Закона за задълженията и договорите. От това правило има някои изключения. Така например давността е тригодишна за вземанията за възнаграждение за труд, вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания, включително и вземанията на дружествата за битови услуги - вода, парно, ток, за вземанията по записи на заповеди, по застрахователни договори, с изключение на застраховки "Живот" и "Злополука" и при застраховки "Гражданска отговорност". Ако обаче вземането е установено със съдебно решение, то срокът на новата давност е винаги петгодишна.

И тук стигаме до конкретната ситуация - кога и между кого не тече давност. Така ЗЗД определя, че давност не тече между деца и родители, докато последните упражняват родителски права, както между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството. Давност не тече и между съпрузи. 

Така няма и при някои вземания. Например при вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението, както и за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба.

Давност не тече и за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността. Такава няма и докато трае съдебният процес относно вземането.

Необходимо е да се знае, че давността в случаите по ЗЗД се прекъсва с признаване на вземането от длъжника, с предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство, при образуване на изпълнително дело и с предприемане на действия за принудително изпълнение. От прекъсването на давността започва да тече нова давност.

Още

Дело от сагата "Топлофикация" 12 г. виси на първа инстанция
Отговорност при договори се носи и за неизпълнение, и за забава
КС: 10-годишната давност ще тече от 2 юни 2021 г. за всички случаи

20.04.2021

6864