Медия без
политическа реклама

Започва надпреварата за европейска награда за гражданското общество

12 Юни 2019
www.eesc.europa.eu

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2019 г. Темата тази година е
„Повече жени в европейското общество и икономика“, като с наградата ще бъдат поощрени иновативните инициативи и проекти, които имат за цел да се борят за равни възможности за
жените и мъжете и за равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.
В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които
работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Могат да кандидатстват и физически лица, както и инициативи, които са осъществени или са в процес на осъществяване. Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 10 ч. на 6 септември 2019 г., а церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 12 декември 2019 г. в Брюксел.

ЕИСК, който изразява мненията на европейските профсъюзи, неправителствени организации и организации на работодателите на равнището на ЕС,  ще присъди наградата на гражданското общество на изключителни проекти и инициативи, отнасящи се до поне един от следните въпроси: борба срещу свързаните с пола стереотипи, дискриминационно социално поведение и
предразсъдъци във всички сфери на икономическия и социалния живот, или повишаване на осведомеността за тях; повишаване на осведомеността за последиците от свързаните с пола стереотипи,
създадени в медийно съдържание; насърчаване на участието на жените в професии, в които традиционно преобладават мъжете, например в секторите на науките, технологиите, инженерството и
математиката и борба с половата сегрегация в образованието; борба срещу разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете; насърчаване на предприемачеството сред жените, равенство в органи за вземането на решения, икономическа независимост на жените и баланс между професионалния и личния живот; справяне със специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените в уязвима позиция: самотни майки, жени с увреждания, жени мигранти, от етнически малцинства или нискоквалифицирани работнички.
Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК – http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата