Медия без
политическа реклама

Учителите ще ползват ИИ за създаването на уроци

Да са конкретни в запитвания си и да проверяват получените отговори, са част от съветите на МОН към педагозите

От подготовка на часа, през персонализиране на работата с учениците до оценяването - начините, по които учителите могат да ползват ИИ в клас, са много.
Pixabay
От подготовка на часа, през персонализиране на работата с учениците до оценяването - начините, по които учителите могат да ползват ИИ в клас, са много.

"Накарайте учениците да напишат есе на дадена тема, след което използвайте инструмент с изкуствен интелект (ИИ) за генериране на есе на същата тема. Учениците могат да сравнят своите есета с генерираните от ИИ, анализирайки разликите в перспективата, дълбочината на анализа и креативността". Това е една от примерните препоръки, които дава министерството на образованието на учители в подготвените от него "Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система". Документът е публикуван на сайта на МОН в раздел "В помощ на учителя" и ще бъде разпространен до училищата, като цели тяхната подкрепа при използването на нови технологии, без да има задължителен характер. 

Сред другите идеи на МОН са учениците да използват ИИ инструменти за събиране на първоначални данни по дадена тема, като след това анализират информацията, оценяват нейната достоверност и обсъждат как се разграничава надеждно от ненадеждно съдържание, генерирано от ИИ. Изкуственият интелект може да се ползва за дебатиране: "Възложете тема и накарайте учениците да използват ИИ за генериране на аргументи за или против дадена позиция. След това учениците могат да напишат есе, което подкрепя, отхвърля или критично анализира генерираните от ИИ аргументи, демонстрирайки своите умения за разсъждение и критично мислене", съветват от МОН. И още - учениците могат да бъдат подтикнати да изследват етичните последици на изкуствения интелект в различни области, което може да ги мотивира да мислят за по-широките въздействия на технологията, или пък да получат задачата да продължат и завършат дадена история, генерирана от ИИ, развивайки уменията си за творческо писане. Друг начин е да използват ИИ за създаване на уникални арт дизайни, които после да обработват и допълват ръчно - по рисуване, да анализират данни и резултати, генерирани от ИИ, за идентифициране на аномалии или неточности в експерименти - по физика или химия, да анализират исторически тенденции - по история и др.

 

Как ИИ може да се използва в класната стая?

От подготовка на часа, през персонализиране на работата с ученици до оценяването - начините, по които ИИ може да бъде полезен и интегриран в работата на учителите, са много. ИИ може да се ползва за проучване на информация, превод, анализ, структуриране на текстове, разработване на образователно съдържание. С негова помощ преподавателите могат да генерират идеи, да готвят урочни планове, да оценяват знания и умения, да анализират данни, да планират времето и управлението на задачи, да получават обратна връзка чрез вербална комуникация и др.

При работа с ИИ учителите следва да съблюдават няколко неща - да са ясни и конкретни в запитвания си, да дават достатъчно контекст, за да помогнат на модела да разбере точно какво търсят, да конкретизират типа на отговора (кратък, подробен и др.), за избягват двусмисленост, да бъдат граматически коректни, да преформулират запитването си, ако не получат желания отговор от първия път, да използват ключови думи, да проверяват отговорите и чрез други източници.

Ако учителят се чуди за идеи за програма за 24 май, би могъл да зададе следния въпрос: "Моля, предложи детайлен план за образователна и културна програма, която да отбележи 24 май, Деня на славянската писменост и култура, в училище. Програмата трябва да включва ученически изяви, свързани с българската литература и история и презентации за значението на делото/книжовната дейност на братята Кирил и Методий за славянските култури. Също така включи предложения за артистични изпълнения и тематични декорации, които да украсят училищните коридори".

Ако пък търси информация за космоса, запитването на преподавателя може да изглежда така: "Моля, предостави подробен преглед на последните открития в астрономията, свързани с изследването на екзопланетите, включително информация за това какви технологии се използват в тяхното наблюдение и какво означават тези открития за търсенето на живот извън Земята".

Нямате идеи за урока по биология? Тогава задайте следната задача на изкуствения интелект: "Създай план за интерактивен урок по биология за 9-и клас, фокусиран върху фотосинтезата и нейното значение за екосистемите. Включи стъпка по стъпка упражнения за изучаване на процесите на фотосинтезата, използване на интерактивни модели и експерименти за наблюдение на фотосинтезата в реално време. Представи идеи за групови дискусии и проекти, които учениците могат да изпълнят, за да разберат по-добре връзката между фотосинтезата и живота на Земята, както и предложения за домашни задачи, които затвърждават наученото в клас".

 

ИИ е само помощен инструмент и не налага решения

Използването на ИИ в училище следва да е подчинено на няколко принципа, съветват от МОН. Особено важно е то да помага на всички ученици да постигат своите образователни цели, като ресурсите, базирани на изкуствен интелект, да са налични за всички с цел намаляване на разликите в достъпа до технологии. Т.е. ИИ трябва да подпомага преодоляването на образователните различия, използвайки повече персонализиран подход. Използването на ИИ в училищата трябва да се придържа към най-високите етични стандарти, като се гарантира, че се уважават личната неприкосновеност и сигурността на данните на учениците и не се допускат предразсъдъци. Не трябва да се допуска използването на лична информация, която следва да е защитена чрез анонимизиране и маскиране на данни. Учителите следва непрекъснато да развиват знанията си за прилагането на инструменти с ИИ, включващи кога да използват в учебния процес инструменти с ИИ, как правилно да ги подбират, как да разработват нови сценарии за по-ефективен учебен процес и др.

Учениците трябва да бъдат научени открито и правилно да цитират ползването на източници и инструменти с ИИ и ако не го правят, да носят отговорност. Системите с изкуствен интелект трябва да служат като помощни инструменти, без да заместват отговорностите на ученици, учители или администратори. При вземане на решение, било то за използване на учебно съдържание, оценяване на даден ученик или в управлението на училището, ИИ може да предостави препоръки или допълнителна информация. "ИИ действа като помощен инструмент, а не налага решения", посочват от МОН. Използването на ИИ в образованието трябва редовно да се наблюдава и да се оценява неговото въздействие.

 

По-внимателно 

Не бива да се забравят и потенциалните рискове при работата с ИИ. Един от тях е използването им с цел злоупотреба, тормоз или заплаха, което е стриктно забранено. Всички потребители трябва да използват тези инструменти единствено за образователни цели, като зачитат човешките ценности, посочват от МОН. Оттам предупреждават, че прекомерното ползване на инструменти с ИИ може да доведе до намаляване на възможността за ефективна човешка преценка. "Учителите следва да обясняват на учениците кога, как и дали трябва да се използват ИИ инструменти в учебния процес, а учители и ученици трябва да преглеждат резултатите, генерирани от ИИ, и преценяват как правилно да ги цитират или ползват", съветват експертите.

Препоръката като цяло е ИИ да се използва балансирано в учебния процес. "Инструментите с ИИ ще предоставят все повече нови възможности, но и потенциални рискове. Те ще бъдат периодично осъвременявани от системата на образованието. Използването на ИИ в учебния процес следва да насърчава индивидуалния подход към учениците и да се осъществява при спазване на правната рамка на Република България и етичните норми за ползване на ИИ в учебна среда", казват от МОН.

 

Как директорите да подкрепят учителите?

МОН предлага и няколко стратегии, които директорите да прилагат, за да развият успешна ИИ култура в своите училища. "Насърчете изследователския подход от страна на учителите в екипа Това ще им помогне да добият собствен опит и сами да осмислят как да интегрират ИИ. Важно е да се създаде култура, при която учителите се чувстват свободни да експериментират, да тестват различни приложения с ИИ, да допускат грешки и да се учат от тях", препоръчват от МОН. Те съветват директорите да осигурят обучение за своите учители по ефективна употреба на езикови модели и ефективни запитвания (prompt engineering skills), като им показват както добрите, така и лошите примери и ги поощряват да споделят успехите и неуспехите си. Организирането на разговори и дискусии с тях относно ИИ в учебната програма, ясно дефиниране какво се очаква от учителите по отношение на използването на ИИ в учебния процес и включването на родителите в този процес също са подходи, които биха могли да допринесат до ефективното използване на ИИ.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата