Медия без
политическа реклама

Учените ще взимат до 8000 лв. заплата по нова програма

Бюджетът ѝ за следващите 8 години ще бъде 14.1 млн. лв.

15 Апр. 2024
Възнаграждението на всеки нает по програмата старши сътрудник и постдокторант ще е съответно 5200 лв. и 4100 лв.
Илияна Кирилова
Възнаграждението на всеки нает по програмата старши сътрудник и постдокторант ще е съответно 5200 лв. и 4100 лв.

Между 6000 лв. и 8000 лв. възнаграждение ще могат да получават ръководителите на научни проекти по новата национална научна програма ВИХРЕН. Това предвижда проектът, по който са планирани 14.1 млн. лв. за 9 научноизследотвателски проекта в следващите 8 години.

Целта е да се повишат научният ни потенциал и нивото на научната продукция, както и качеството на висшето образование, чрез привличане на водещи учени, които да подготвят следващото поколение таланти.

Програмата ще се изпълнява от фонд "Научни изследвания", като по нея ще може да се кандидатства по три процедури: "Начален грант" - за изследователи от 2 до 7 г. след придобиване на степен доктор; "Установен изследовател" - за учени от 7 до 12 г. след придобиване на степен доктор; и "Водещ изследовател" - за учени с над 12 г. след докторска степен.

Може да кандидатстват учени, съвместно с български висши училища или научни организации, които са акредитирани да обучават докторанти. Ако ръководителят е вече назначен на трудов договор и заема академична длъжност в базовата организация, по време на проекта той ще запазва тази длъжност, като работи по него не по-малко от 50% от цялото работно време за процедурата "Начален грант", 40% за "Установен изследовател" и поне 30% - за "Водещ изследовател". 

Желаещите следва да кандидатстват с проекти, в които да включат кратко обяснение с конкретни факти за значението и новостта на изследването, което предлагат, както и очакваните резултати. Те трябва да приложат автобиография, списъци със своите публикации, патенти и други научни резултати, списък от до 10 изследователски резултата, които демонстрират върхови познания в съответната област, и списък с избрани примери за значимо признание като водещ учен в съответното направление (напр. получени награди).

Кандидатстващите по първата схема - "Начален грант", трябва да имат поне една значима публикация във водещо в областта международно рецензирано научно списание, водещи рецензирани статии към конференции или монографии в съответната изследователска област с включени наукометрични индикатори, като основен автор или без участие в тях на ръководителя по докторантурата му. За втората процедура ръководителят на проекта трябва вече да е показал доказателство за независимост на изследванията, като е издал няколко важни публикации в значими международни рецензирани научни списания, а за третата - да е активен учен, да има опит и значителни научни постижения в съответната област и да е разпознаваем изследовател, с високо цитирани публикации в значими международни рецензирани научни списания.

Финансирането за "Начален грант" е 200 000 лв. на година, като възнаграждението на ръководителите на проектите ще е 6000 лв. на месец. За "Установен изследовател" са планирани 300 000 лв. годишно и по 7000 лв. за месечно възнаграждение на ръководителя, а за "Водещ изследовател" - 400 000 лв. ежегодно, като ръководителите ще получават до 8000 лв. на месец.

Сумите за проектите включват разходи за заплати на членове на екипа, за осъществяване на научната дейност на екипа (като е позволено закупуване на оборудване до 15% от бюджета на проекта, вкл. компютърна техника), както и други институционални разходи - до 10% от останалите разходи. Възнаграждението на всеки нает към екипа старши сътрудник и постдокторант ще е съответно 5200 лв. и 4100 лв., а на млад учен без степен доктор - 2300 лв. на месец.

Изисква се до 12 месеца след началото на проекта екипът да се състои от поне двама души от посочените по-горе категории - млади учени, постдокторанти или старши сътрудници. Отчитането на изпълнението на финансираните проекти е не по-късно от два месеца след приключване на втората, четвъртата и петата година.

Още по темата