Quantcast

Медия без
политическа реклама

ЕК подхвана България за квотите в супермаркетите

Брюксел започна серия от наказателни процедури срещу страната заради неспазване на правото на ЕС

14 Май 2020Обновена
Илияна Кирилова
Министър Танева бе много доволна, че е защитила родните агропроизводители. Сега ще трябва да обясни на ЕК защо България дискриминира вносните храни.

Въведените квоти за български храни в търговските вериги са нарушение на европейското законодателство. Това обяви днес Европейската комисия. ЕК съобщи, че отправя искане към БЪЛГАРИЯ да премахне дискриминационните мерки, задължаващи търговците на дребно да третират по-благоприятно местните хранителни продукти.

Ако до месец София не вземе мерки,  Брюксел ще стартира следващата фаза на процедурата за нарушения.  

Миналия  месец управляващите прокараха спорни нормативни промени, с които задължиха хипермаркетите да излагат по виден начин и да осигуряват "достатъчно пространство" за местни храни - мляко, риба, прясно месо и яйца, мед, плодове и зеленчуци, а сиренето и млякото да са направени поне 90% от българско сурово мляко.  Сдружението за модерна търговия и независими експерти предупредиха властите, че ще си имат главоболия с Брюксел, но не бяха чути.  

 

Сега ЕК пише до София: 

"Тези задължения ограничават свободното движение на стоки, залегнало в Договора за функционирането на ЕС, тъй като създават по-благоприятни и по-конкурентни условия за предлагане на пазара за местните хранителни продукти, което води до дискриминация на сходните вносни продукти.

Законодателството ограничава свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки. Такива ограничения могат да бъдат оправдани само с императивни съображения от общ интерес, като например общественото здраве, и трябва да бъдат подходящи и необходими за постигането на тази цел.

Поради извънредните обстоятелства, произтичащи от свързаната с коронавируса санитарна обстановка и отслабването на икономиките в ЕС, е абсолютно необходимо да се запазят свободното движение на стоки и свободата на установяване. Неоправданите пречки могат да подкопаят колективните ни усилия за запазване на свободния и ефикасен превоз на товари в целия ЕС и капацитета ни за борба с тази безпрецедентна криза, в духа на европейската солидарност.

Поради това България разполага с един месец, за да отговори на опасенията на Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Европейската комисия може да реши да изпрати на България мотивирано становище.

Това ще е вторият етап на наказателната процедура.

Еврокомисията предупреди днес България за още няколко наказателни процедури, тъй като  не изпълнява своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. С оглед на пандемията на COVID-19 Комисията неотдавна информира държавите членки, че сроковете за отговор по текущите процедури за установяване на нарушение, започнали от началото на годината досега, са удължени. Днес беше взето решение да се даде възможност на държавите членки да отговорят на всяко официално уведомително писмо и мотивирано становище, представени в последния пакет от производства за установяване на неизпълнение на задължения, в срок от четири месеца вместо обичайните два месеца.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

Ø  Околна среда

Комисията приканва настоятелно България и Полша да премахнат пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, могат да сезират националните съдилища. Понастоящем природозащитните организации и физическите или юридическите лица в тези две държави членки нямат право да оспорват съответствието на план за качество на въздуха и да искат от публичните органи да изготвят планове за качество на въздуха, както се изисква от директивата. Поради това днес Комисията реши да изпрати на двете държави официални уведомителни писма.

Комисията също настоятелно приканва България и други три държави членки да гарантират, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води. Директивата защитава качеството на водите и човешкото здраве, като изисква от държавите членки да събират и пречистват своите градски отпадъчни води, преди да ги излеят в околната среда. За агломерациите с 2000 или повече жители при пречистването трябва не само да бъдат премахнати твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване на бактерии. България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище.

Ø  Енергетика и климат

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на всички държави — членки на ЕС, (с изключение на Кипър с оглед на дерогацията, от която се ползва тази държава) и на Обединеното кралство, тъй като на са спазили някои от разпоредбите на Регламента за сигурността на доставките на газ (Регламент (ЕС) 2017/1938), и по-специално във връзка със задълженията за уведомяване и прилагането на механизма за солидарност.

 

Ø  Мобилност и транспорт

Автомобилен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма на 10 държави членки, сред които и България за неправилно прилагане на правилата за пътната информация, свързана с безопасността на движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).  Достъпът до данни за пътното движение, свързани с безопасността по пътищата, е от ключово значение за подобряването на безопасността на европейските пътища и предоставянето на информационни услуги на участниците в пътното движение, пише ЕК. Това законодателство изисква от държавите членки да предоставят тези данни за обмен и повторно използване чрез единни национални точки за достъп. Това помага да се гарантира, че информационните услуги са съвместими и съгласувани в целия ЕС. Засегнатите държави разполагат с четири месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо; в противен случай Комисията може да обмисли възможността да приеме мотивирано становище.

Интелигентен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма на България и още шест държави членки, тъй като те са приложили неправилно правилата на ЕС за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2015/962, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС). Информационните услуги в реално време за движението по пътищата спомагат за намаляването на задръстванията, замърсяването на въздуха и шума от транспорта. Информацията в реално време е от ключово значение и за изготвянето на актуални и точни цифрови карти, които са от решаващо значение за приложенията за интелигентна мобилност. Засегнатите държави разполагат с четири месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо; в противен случай Комисията може да обмисли възможността да приеме мотивирано становище.

Интелигентен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма до 10 държави членки, вкл. и България, за неправилно прилагане на правилата на ЕС относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1926, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС). Пътуващите в Европа често не разполагат с информация за пътувания „от врата до врата“. Ето защо от държавите членки се изисква да създадат национални точки за достъп, които да направят достъпна информацията относно мултимодалните пътувания. В крайна сметка информационните услуги за мултимодални пътувания ще помогнат за това пътуващите да разполагат с преглед на всички налични възможности за пътуване, като същевременно бъдат подчертани най-устойчивите възможности за пътуване. Тази информация също така ще гарантира, че пътниците са по-добре подготвени, ако възникнат смущения, и ще помогне на пътуващите с увреждания или с намалена подвижност. Засегнатите държави разполагат с четири месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо; в противен случай Комисията може да обмисли възможността да приеме мотивирано становище.

Автомобилен транспорт: Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на България и други шест държави членки, тъй като не са предоставили информация за безопасното и сигурно паркиране. По-конкретно тези държави членки не са предоставили чрез национални точки за достъп информация в цифров формат относно местата за паркиране (напр. местоположение на зоните за паркиране и наличните съоръжения и улеснения), както и относно местата за паркиране, предоставящи динамична информация (напр. наличие на места за паркиране или зони с предимство). Това се изисква от Регламент (ЕС) № 885/2013, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС). Шофьорите на товарни автомобили в Европа често се сблъскват с липсата на достатъчно паркинги и на достатъчно информация за наличните паркинги, поради което често паркират в необезопасени зони или на опасни места. Засегнатите страни разполагат със срок от четири месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо; В противен случай Комисията може да обмисли възможността да приеме мотивирано становище.

Единно европейско небе: Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на 11 държави членки, сред които и България, за това, че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имат възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни. В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2009 на Комисията от всяка държава членка се изисква да предоставя тези услуги.

Гражданска авиация:

Европейската комисия реши да изпрати официални уведомителни писма на 11 държави членки, в т.ч. и България, тъй като тези държави членки също не са определили „орган по културата на справедливост“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014. Услугите за предаване на данни са комуникации между въздухоплавателните средства и наземното обслужване, които допълват гласовите съобщения, използвани традиционно в рамките на контрола на въздушното движение. Внедряването на тази оперативно съвместима технология в Европа е от съществено значение за подобряването на ефективността на комуникациите между пилотите и ръководителите на полети, като по този начин се увеличава капацитетът за контрол на въздушното движение. Крайният срок за доставчиците на обслужване на въздушното движение да започнат да предоставят и експлоатират услуги по линии за предаване на данни изтече на 5 февруари 2018 г. Липсата на оборудване в някои контролни центрове ефективно възпрепятства използването на услуги по линии за предаване на данни от страна на операторите на въздухоплавателни средства, които бяха задължени да се снабдят с необходимото оборудване до 5 февруари 2020 г.

Ø  Конкуренция

Европейската комисия реши да прекрати производствата за установяване на нарушение срещу България във връзка с предоставянето на честоти за наземна цифрова телевизия (DTT), тъй като тя е предприела действия в отговор на опасенията на Комисията по отношение на съответствието с Директивата за конкуренцията (2002/77/ЕО), Директивата за разрешение (2002/20/ЕО) и Рамковата директива (2002/21/ЕО).

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?