Медия без
политическа реклама

Брюксел опразнил касата си за Украйна

Еврокомисията уверява, че с новия бюджет подкрепата ще продължи колкото е необходимо

07 Юни 2023
European Policy Centre
Извънредните разходи за Украйна смаляват възможностите на бюджета

Комисията ще продължи да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, въпреки че наличността на бюджетни средства бе изчерпана, обяви днес Европейската комисия, която представи проектобюджета си за 2024 г.  След агресията на Русия бюджетът на ЕС бе мобилизиран в подкрепа на Украйна и на държавите от ЕС, приемащи бежанци, но нарасналите разходи налагат корекции в многогодишната финансова рамка за 2021—2027 г.

Извънредните разходи за Украйна през миналата година са били 53 млрд. евро, като заедно с допълнително отпуснатите от държавите средства за украинските бежанци общата сума е достигнала 70 млрд. евро.

Днес Комисията предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 189,3 милиарда евро за 2024 г. Бюджетът ще бъде допълнен с приблизително 113 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на NextGenerationEU — инструмента на ЕС за възстановяване след пандемията. Благодарение на комбинирания им капацитет ще продължи стимулирането на сегашното икономическо възстановяване на Европа и създаването на работни места, като същевременно бъде подсилена стратегическата автономност.

През последните години ЕС беше изправен пред изключителни предизвикателства, включително бързо нарастваща инфлация, които оказаха значителен натиск върху способността на бюджета да продължава да посреща нуждите, възникнали заради нови събития. Въпреки това проектобюджетът за 2024 г. продължава да предоставя важно финансиране за политическите приоритети на ЕС, както е планирано, уверява Комисията. Разходите в областта на околната среда и на цифровите технологии ще продължат да бъдат приоритет, за да стане Европа по-устойчива и подготвена за бъдещето.

Комисията предлага да се разпределят следните суми за различните приоритети на Комисията (в поети задължения):

 • 53,8 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 1,1 милиарда евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, както и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи.
 • 47,9 милиарда евро за регионално развитие и сближаване в подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за инфраструктура в подкрепа на екологичния преход и приоритетните проекти на Съюза.
 • 15,8 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси по света, от които 11,4 милиарда евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), 2,1 милиарда евро за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) и 1,7 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA).
 • 13,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,8 милиарда евро за водещата научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. Проектобюджетът включва и финансирането на европейския законодателен акт за интегралните схеми в рамките на „Хоризонт Европа“ и чрез преразпределяне на средства от други програми.
 • 4,6 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 2,7 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за подобряване на трансграничната инфраструктура, 1,3 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ за оформяне на цифровото бъдеще на Съюза и 348 милиона евро за InvestEU за важни приоритети (научни изследвания и иновации, двоен екологичен и цифров преход, здравен сектор и стратегически технологии).
 • 2,1 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област;
 • 10,3 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3,96 милиарда евро за увеличаващите се разходи по заемите за Европейския инструмент за възстановяване (които подлежaт на внимателен преглед), 3,7 милиарда евро за програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 332 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 215 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите.
 • 2,4 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 745 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него, и 1,5 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за всички.
 • 2,2 милиарда евро за защита на нашите граници, от които 1,1 милиарда евро за Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и 874 милиона евро (общо от ЕС) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).
 • 1,7 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,5 милиарда евро за подкрепа на мигрантите и търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети.
 • 1,6 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната, от които 638 милиона евро за подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания в рамките на Европейския фонд за отбрана (ЕФР), 241 милиона евро за подкрепа на военната мобилност, 260 милиона евро за новия краткосрочен инструмент в областта на отбраната за съвместни обществени поръчки (EDIRPA) и 343 милиона евро за подпомагане на производството на боеприпаси.
 • 947 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар, включително 602 милиона евро за програмата „Единен пазар“, и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците.
 • 754 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 230 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза.
 • 726 милиона евро за сигурността, от които 315 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.
 • 213 милиона евро за сигурни спътникови връзки в рамките на новата програма на Съюза за сигурна свързаност.

Бюджетът продължава да заделя 30% за борба с изменението на климата.

Контекст

Проектобюджетът на ЕС за 2024 г. включва разходите, покрити от бюджетните кредити в рамките на дългосрочните бюджетни тавани, финансирани със собствени ресурси. Те се допълват от разходи по линия на NextGenerationEU, финансирани от заеми на капиталовите пазари. За основния бюджет са предложени две суми за всяка програма — поети задължения и плащания. „Поети задължения“ се отнася до финансирането, което може да бъде договорено под формата на договори през дадена година, а „плащания“ — до реално изплащаните средства. Всички суми са по текущи цени.

С бюджет в размер до 807 милиарда евро по текущи цени NextGenerationEU спомага за отстраняването на непосредствените икономически и социални щети, причинени от коронавирусната пандемия, и ще подготви ЕС за бъдещето. Инструментът спомага за изграждането в периода след COVID-19 на един по-екологичен, по-цифровизиран, по-издръжлив и по-добре пригоден към днешните и бъдещите предизвикателства Европейски съюз. Централно място в NextGenerationEU заема Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС. Договорите/поетите задължения по NextGenerationEU могат да бъдат сключени до края на 2023 г., като плащанията, свързани със заемите, ще се извършват до края на 2026 г.

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?