Медия без
политическа реклама

Адвокатурата предлага голям скок на хонорарите си

Предвижда се двойно възнаграждение за работа в почивни дни или за спешна правна помощ

16 Септ. 2022РАДА НИКОЛОВА
Pixabay

Чувствително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора, предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС).

Проектът за изменения в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения предвижда и други съществени промени във връзка със заплащането на труда на адвокатите. С него се изравняват минималните възнаграждения по административни дела с тези по гражданските. Предвижда се двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ, пише "Лекс". Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Увеличенията процентно са най-големи за най-ниските ставки в наредбата. Най-ниският хонорар за писмена консултация например в момента е 60 лв., а се предлага да стане 200 лв., но в останалите случаи ръстът на възнаграждението е от 30% до 100%

Основният мотив на адвокатурата да иска по-високи такси е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия. Втората е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането им на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво. Третата е необходимостта от поддържане и повишаване на професионалната подготовка на адвокатите и съобразяването ѝ с минималните изисквания за продължаващо обучение, което гарантира и качеството на предоставените правни услуги.

"Предложените минимални възнаграждения държат сметка за необходимостта всеки български гражданин да има достъп до защита на своите права и законни интереси, но същевременно съобразява нуждата от достойно и справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, на които следва да отговаря адвокатът", се посочва в мотивите.

С проекта се премахва нелогичното разминаване в минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела. В момента то е при делата с голям материален интерес – над 100 000 лв., като по граждански дела заложеният хонорар е значително по-висок от този по административните.

Ето какви са предложените минимални хонорари и за гражданските, и за административните дела:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

- при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
- при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
- при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 лв.;
- при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. + 8% за горницата над 25 000 лв.;
- при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.;
- при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.;
- при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. + 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
- при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. + 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

Заложено е увеличение не само на твърдата сума, но и на процента от интереса, фиксиран в нея. Например по едни от най-масовите дела – тези с интерес между 10 000 лв. и 100 000 лв. в момента на адвоката се дължат 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв. С проекта се предлага нов праг от 25 000 лв. и ако вземем за пример дело за 50 000 лв., в момента минималният хонорар на адвоката е 2030 лв., а според предложението ще е 4650 лв. При дело с интерес от 20 000 лв. сега минималното заплащане на адвоката е 1130 лв., а се предлага да е 2200 лв.

Предлага се адвокатите да могат да работят и под минимума в тарифата си на хора, които са материално затруднени. В момента адвокатите могат да защитават про боно имащите право на издръжка, свои близки и роднини, както и други юристи.

Голям ръст се предвижда на хонорарите за изготвяне на договори и съставяне на актове и за вписване в Търговския регистър. Ако пак вземем пример с договор за 50 000 лв., в момента за съставянето му адвокатът е предвидено да получи най-малко 450 лв., а според предлаганите промени хонорарът му ще е 2500 лв. Увеличението идва най-вече от завишения процент от стойността на договора, а не от твърдата компонента на минималното възнаграждение.

Вдига се и минималното заплащане за дело за делба – от 600 лв. за всяка фаза, на 1500 лв., а когато е само на земеделски земи от 300 лв. за всяка фаза, на 750 лв. За представителство и защита по вещни искове минимумът, под който да не може да се пада, вече да е 800 лв. (сега 400 лв.) за движими вещи и 1500 лв. (сега 600 лв.) за недвижимите имоти. Изрично се предвижда, че възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако нямат такава – на база данъчната оценка.

Проектът предлага двойно до 1000 лв. да скочи минималният хонорар за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес.

6000 лв. пък ще стане минималният хонорар за най-тежките наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението се променя така:

- по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – от 400 - 600 лв.;
- до 5 години лишаване от свобода – от 600 - 1000 лв.;
- до 10 години лишаване от свобода – от 1000 - 1500 лв.;
- до 15 години лишаване от свобода – от 1500 - 2250 лв.;
- над 15 години лишаване от свобода – от 2000 - 3000 лв.;
- доживотен затвор – от 4000 - 6000 лв. 

От 100 лв. на 250 лв. скача минималното възнаграждение за всеки ден заседание след първото, както и за извършване на процесуални действия в досъдебната фаза.

Сделки пред нотариус над определен материален интерес да стават само при задължително участие на адвокат за всяка от страните.

 

Увеличаване на минималните адвокатски хонорари с от 30 до 50% и двойно заплащане на предоставената по спешност или в почивните дни правна помощ са част от промените в тарифата за адвокатските хонорари, които предлага Софийската адвокатска колегия, пише "Лекс".

 

Още по темата