Медия без
политическа реклама

МОН ще може да предлага повече студенти и по национална сигурност

Има риск за кадровото осигуряване на МВР, казват от МОН

Ако през 2019/20 г. в Академията на МВР са се обучавали 325 души по национална сигурност, две години по-късно те се стопяват до 161 души
ЕПА БГНЕС
Ако през 2019/20 г. в Академията на МВР са се обучавали 325 души по национална сигурност, две години по-късно те се стопяват до 161 души

Министерството на образованието да може да предлага по-голям брой студенти по професионално направление "национална сигурност" за Академията на МВР и за висшите военни училища. Това предвижда проект на МОН за промени в съществуващия ред, по който държавата определя броя на студентите у нас по различните специалности и направления. Според проекта това ще става след мотивирани предложения от министрите на вътрешните работи и на отбраната за необходимостта от обучение на курсанти, като целта е структурите на двете ведомства да бъдат обезпечени с нужния брой кадри, които очевидно намаляват.

Броят на приеманите студенти в държавните вузове по принцип се изчислява чрез специална методика, чиято целта е да се регулира приема в направления и специалности, които са несвойствени за профила на даден вуз. Водещи при нея са оценката на потребностите на пазара на труда, качеството на обучението и професионалната реализация на студентите. В резултат от прилагането й максималният брой студенти в Академията на МВР, обучаващи се на държавна издръжка в "национална сигурност“, е намален чувствително през последните 4 учебни години, като спадът е повече от 100%, посочват от МОН.

По-конкретно данните показват, че ако през 2019/20 г. в Академията на МВР са се обучавали 325 души по национална сигурност, те намаляват до 186 души през 2020/21 г. и до 161 през 2021/22 г. В Националния военен у-т "В. Левски" спадът е от 71 студенти през 2018/19 г. на 44 през 2021/22 г.

"Тази тенденция създава риск за кадровото осигуряване на МВР, което налага спешни мерки за кадрово обезпечаване на структурите. Аналогична е ситуацията и с висшите военни училища", казват оттам, заявявайки, че проблемът възниква от това, че за посочените висши училища не е предвиден правен механизъм, който при установена необходимост от кадри да позволява утвърждаването на по-голям прием на студенти по национална сигурност, тъй като това направление не е включено в Списъка на приоритетните професионални направления.

Към момента МОН може да предлага на МС да утвърди по-голям брой студенти от определения по методиката само за три направления - военно дело, обществено здраве и здравни грижи. Тези изключения не са относими към Академията на МВР и висшите военни училища, обучаващи по национална сигурност. Академията на МВР е основна структура на вътрешното министерство и като второстепенен разпоредител с държавни средства не получава директни трансфери от държавния бюджет, а издръжката на студентите се осигурява от бюджета на МВР. Същото се отнася и за висшите военни училища, чиято издръжка идва от военното министерство.

Обучение по национална сигурност в момента предлагат 13 университета, вкл. 3 частни. От МОН обаче правят разграничението, че във висшите училища се обучават студенти, а единствено в Академията на МВР и трите висши военни училища - Военна академия "Г. Ст. Раковски"-София, Национален военен университет "В. Левски"-Велико Търново и Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"-Варна се обучават курсанти. С тях се сключват договори, с които курсантите се задължават да служат на съответните длъжности за срок от 10 г. "Това създава условия за обезпечаването на системите с кадри, които са обучени целево за служба в структурите на МВР или МО", казват от МОН. Оттам смятат, е наложително да се вземе предвид и динамичната и усложнена геополитическа среда, характеризираща се с все по-трудното идентифициране на същността и обхвата на заплахите и рисковете пред националната сигурност - "обстоятелство, налагащо необходимостта от развиващо се качествено образование, което да подготви кадри, способни да отговорят на съвременните предизвикателства пред Полицията и Българската армия".

В мотивите се посочва, че Академията на МВР е единствено по рода си у нас висше училище за подготовка на висококвалифицирани специалисти за изпълнение на дейности по линия на националната сигурност - противодействие на престъпността, опазване на вътрешния ред и границите на държавата, защита на населението, инфраструктурата и други. Студентите и курсантите в Академията се обучават основно за нуждите на МВР и за други правоохранителни органи. В този смисъл възможността МОН да може да предлага по-голям брой студенти за обучение там няма да е в ущърб на останалите вузове, обучаващи по национална сигурност, казват от МОН.

Реализацията на курсантите в Академията на МВР е почти 100%, което показва, че броят им съответства напълно на потребностите на специфичния пазар на труда и тяхното намаляване създава сериозни предпоставки за възникване на дефицит от професионално подготвени кадри, което е рисково и недопустимо от гледна точка на националната сигурност, аргументират се още вносителите.

 

Дефицит

По данни на НСИ към 26 април 2022 г. броят на записаните студенти през 2021/22 г. в област сигурност е: в степен бакалавър - 6 379, магистър - 1 879, доктор - 116. Към 26 април м.г. броят на завършилите висше образование в тази област през 2021 г. е - 978 бакалаври, 874 магистри и 24 доктори.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата