facebook
twitter

Просвета

Максимум 20 ще са децата в една група в детската градина

Родителите ще подписват декларация, че са солидарно отговорни за спазването на правилата
1 593
 Илияна Кирилова

Децата в една група в детската градина може да са максимум 20. Повечето време те следва да са навън, а ако условията позволяват, дори храненето им може да се организира на открито. В забавачките няма да има учебен процес, в тях са забранени дейностите като изучаване на чужди езици, танци, изобразителни изкуства, спорт и др., които досега се предоставяха от външни изпълнители, а играчките трябва да се мият поне два пъти дневно. При установяване на случай на заразен с коронавирус - дете или възрастен, лицата, които ще се поставят под карантина, ще се определят от районните здравни инспекции в зависимост от ситуацията. Това са само част от детайлните мерки за организиране на дейностите в детските градини, които днес просветното министерство изпрати до директорите на детските заведения в страната.

Указанията започват с това, че е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. "Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт - вътрешно градски или между населените места", се казва в насоките. Отново се повтаря обещаното, че от родителите няма да се изисква представянето на медицински бележки.

Очакваният от МОН брой в група ще бъде между 12 и 16 деца. "В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение", посочват от министерството. Това означава, че максималният брой деца в група ще бъде 20 деца, въпреки че първоначално бе обявено, че няма да се залага максимален брой деца, за да се избегне променянето му в последствие.

Приемането на децата в детската градина или ясла ще се извършва по предварително оповестен график, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват - на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като няма да се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина. Самият прием ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице, което следва да ползва маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От децата не се изисква да носят маски. Когато атмосферните условия не позволяват, детската градина следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата, без да се допускат родителите в сградите на детската градина

С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със специални потребности.

При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.

Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група.

 

От МОН са изготвили отделни указания към директорите, родителите и педагогическите специалисти. Ето част от тях:

 

Директорите

Те следва да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат бързо да ги информират за правилата за работа на детската градина и да могат да планират разпределянето на децата в групи. В края на всяка работна седмица те следва да проучват броя на децата, които се очаква да посещават детската градина през следващата седмица, като най-малко един работен ден преди началото на новата седмица трябва да изпратят информация на родителите за създадената организация и да им потвърдят възможността за посещение на детето им.

Директорите следва да призоват родителите да задържат децата вкъщи, а в случай че това е невъзможно, да ги запознаят с правилата и процедурите, които следва да спазват и "да им обърнат внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник-възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им".

Директорите трябва още да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят необходимата маркировка за спазването му, да обособят пространство и ясно указание къде детето се преобува и докъде може да влиза с външните си обувки. При необходимост - да реорганизират помещенията в детската градина, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях и спазването на дистанция между децата от отделните групи. Те следва да организират обезопасяване на средата, като отстраняват всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани, както и да не допускат използването на музикален и физкултурен салон освен в случаите, в които помещенията се използват за обособяването на отделна група.

 

Родителите

Най-късно два работи дни преди планираното посещение родителите следва да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой. Те трябва да декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите ще посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла.

Сред указанията на родителите са още - да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно, да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят, ако забележат признаци на заболяване или измерят температура по-висока от 37,3 градуса. Те следва да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване, да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата, да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина, да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

 

Педагозите

Педагогическите, медицински и непедагогически специалисти трябва да използват обособено помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, както и да измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина. Занапред те следва да въведат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти.

В деня само на първото посещение на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група (контактният термометър трябва да се дезинфекцира след и употреба и да слагат латексови ръкавици при неговото използване). Учителите и възпитателите в градините трябва да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.

Занапред следва да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други, или тя да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба. Дейностите следа да са организирани така, че децата от една група да бъдат разделяни на по-малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности. Сменянето на памперсите следва да става с латексови ръкавици, които да се сменят след всяка процедура, а лигавниците на децата в детските ясли да се сменят възможно най-често.

 

Хигиената

Почистването и дезинфекцията не трябва да се извършва в присъствието на деца. Всички помещения трябва да се проветряват често за поне 10 мин. - сутрин преди пристигане на децата, по време на излизането им, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден. Дезинфекцията на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно. Почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането трябва да е поне 2-3 пъти дневно. На децата следва да се предоставят индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба. Масите, столчета и други повърхности и точки за контакт трябва да се почистват най-малко два пъти дневно. Няма да се допуска внасянето на стоки и предмети от родителите в детската градина (вода, салфетки и др.), както и използването на плюшени играчки. Играчките следва да се мият с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19.

 

При съмнение или случай на COVID-19

Ако има съмнение за коронавирус у дете, то най-напред се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома, като му се поставя маска, съобразена с възрастта му. Незабавно трябва да се осъществи връзка с родителите, които следва да вземат вземат детето, съобразявайки се с необходимите превантивни мерки. Те следва да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест. След като детето напусне помещението, следва да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. То може да се приеме отново в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

В случай на положителен тест на дете, следва да се информира екипът на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската градина/ясла. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация. (Това означава, че родителите не бива да бъдат карани да подписват декларация, че са съгласни да бъдат поставени под 14-дневна карантина, ако дете от групата на детето им се окаже заразено, както вече някои градини са започнали да изискват от родителите.) Директорите трябва да почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа, както да информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

Същите действия следва да се предприемат и ако има наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.) - изолиране на възрастния човек, поставяне на маска, спазване на ограничителните мерки, избягване на физически контакт с други лица, консултация с лекуващ лекар, дезинфеция на помещенията и т.н. В случай на положителен тест трябва да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла. Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.

2

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

София въвежда уседналост при приема в детските градини

21.09.2020

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

2033 21
Детски градини искат сапун и тоалетна хартия от родителите
Стотици родители са отказали да запишат децата си в градина

07.09.2020

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

23595 8

Коментари

KaraKoliu
снимка на KaraKoliu

При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка,

Наистина така са го написали в оригинала. Това ако бъде изпълнявано буквално, би трябвало в жегите  децата да бъдат държани навън и да изпопадат от топлинни и слънчеви удари. Надявам се умните и милостиви учителки и мед. сестри в детските градини да не се съобразяват с всички препоръки, записани във фермана на МО, кръстен "МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА". Защото ако ги изпълняват, детските градини и ясли ще се превърнат в много тъжно и жестоко място за тормоз на дечицата. 

За да бъда конструктивен предлагам, на създателите на тези "МЕРКИ", идеята да включат в педагогическите атрибути малки остенчета, с които да бъдат ръгани децата всеки път, когато са разплакани и тъжни, и търсят прегръдка или утеха. Когато са щастливи и се прегръщат. Когато си разменят играчки или играят близо едно до друго. Когато са забравили да си измият ръцете 15 пъти на ден. И т.н. по всички точки записани в "МЕРКИТЕ". Така децата по-бързо ще усвоят новите правила на "Мерките"

cartman

А как учителките ще могат да контролират струпването на децата на едно място..

Влез или се регистрирай за да коментираш