Медия без
политическа реклама

Наследници могат да продължат дело за развод

Може ли наследници да продължат дело за развод от името на починал съпруг? Възможно ли е по този начин преживелия съпруг да бъде лишен от наследство?

Д.Г., София

Един брак може да се прекрати по различни причини и на няколко основания. Това може да се случи при  смърт на единия от съпрузите. Възможно е да стане и при т.нар. унищожаване на брака. При него може да има прекратяване на брак, защото е установено например, че съгласието за сключването му е било дадено след заплашване. Това може да стане и ако не са спазени, изрично заложени забрани за сключване на брак, свързани с възраст или болест. Унищожаването на брака има действие за в бъдеще.

Третият вариант за прекратяване на брака е чрез развод. При него пък има две отделни хипотези. Едната е развод по взаимно съгласие. Според  Сeмейния кодекс (СК) "при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака". При този развод съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Споразумението се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. 

Има обаче и развод поради разстройство на брака. В този случай всеки от съпрузите може да иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Изрично е посочено, че съдът напътва съпрузите към помирение чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора. С решението за допускане на развода обаче съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака, ако някой от съпрузите е поискал това. При всяко положение на делото обаче съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода.

И тук се идва до въпросителните, свързани с наследяването. Според чл.52 от СК правото на развод не преминава върху наследниците. Това е изричен текст, изрична забрана. Веднага след това обаче има едно изключение. Според него призованите към наследяване низходящи или родители могат да продължат процеса, ако ищецът е поискал произнасяне по вината, за да установят основателността на предявения иск въз основа на посоченото от ищеца виновно поведение на преживелия съпруг. Съдът обаче отхвърля иска, ако преживелият съпруг не е виновен за разстройството на брака.

Това означава, че трябва да има налице няколко неща, за да може изобщо да се намесят в този процес, който на практика може да се окаже много важен. Последното е така, защото след развод съпруг спира да бъде наследник на другия съпруг и не може да претендира, включително и изгодите, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт, направени преди това. 

А има бракоразводни дела, които продължават много години и в един момент възможност за продължаване на такова дело може да се окаже с голям материален интерес.

За да може наследниците да се намесят обаче, то първо трябва да има дело за развод, то да е започнало. Наследник не може след смъртта да заведе дело, той може само да продължи такова. Делото трябва да не е за развод по взаимно съгласие, а такова за непоправимо разстройство на брака, при това по което задължително е търсена вина. От законовия текст става ясно и, че не всички наследници имат право да продължат такова дело. То е дадено на низходящи - деца, внуци, както и на родители. Те трябва да са призовани към наследяване.

СК позволява на наследници да предявяват и други искове. Например такива свързани с произход, бащинство, припознаване. И там обаче изрично е посочено, че наследниците нямат право да предявяват исковете, а могат само да продължат делото по предявения от наследодателя им иск.При тези искове, ако бащата или майката са починали, то искът за установяване или оспорване на произход се предявява срещу техните наследници

Наследници може да продължат вече започнато дело в някои хипотези на осиновяването. Така например наследници на ищец по дело за прекратяване на пълно осиновяване поради установени нарушения. В случай че съдът уважи иска в такъв случай, то виновният преживял осиновител или осиновен не наследява починалия.

 

Ключови думи:

наследници, развод

Още по темата