Медия без
политическа реклама

Удостоверението за наследници гарантира наследствени права

Гарантира ли наследствени права удостоверение за наследник? Задължително ли е човек да се сдобие с него?

Я.И., София

Според чл.1 от Закона за наследството (ЗН) "наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия". Чл. 48 от ЗН пък определя, че наследството се придобива с приемането му. Искането и получаването на удостоверение за наследство е със сигурност един от моментите, в които наследниците по закон демонстрират, че имат готовност да приемат наследството - с всички права и задължения. 

На практика  чрез този документ държавата чрез издаден от общината документ признава съответното лице за наследник, както и че то може практически да се ползва от имуществените права, които получава от наследодателя. От друга страна, с това удостоверение всеки може да се легитимира пред съответните държавни или общински органи.

Удостоверението се издава от общината по последен постоянен адрес на починалото лице. В него задължително се записват и останалите наследници. Това е всъщност един от начините наследник да разбере дали има и кои са другите сънаследници. В същото време често, за да се издаде удостоверението, от общината настояват лицето, което го иска, да каже кои са другите наследници - и то с адреси, ЕГН. 

Правилата за вадене на удостоверението са в закона за гражданската регистрация, закона за наследството, закона за местните данъци и такси. Подава се молба декларация по образец до кмета на общината по последния постоянен адрес на наследодателя. Към нея се прилага и актът за смъртта на наследодателя. Плаща се и такса, която е различна за различните общини.

С молбата по образец се иска подателят да посочи наследниците по закон, които той смята, че има още наследодателя. После длъжностното лице прави служебно проверка, включително и в регистъра на починалите лица. Последният пък е част от регистъра на населението в общината. Длъжностните лица, които ще издадат удостоверението, са длъжни да проверят информацията, подадена чрез молбата, както и да я допълнят или коригират при неточности. Накрая се издава удостоверението за наследници и в него трябва да се изброяват всички наследници на наследодателя по закон. Последното е важно и защото прие евентуална делба, в нея трябва да участват и цялото наследство, и всички наследници.

Важно е да се знае, че удостоверението за наследници е нужно не само за гарантиране на наследствени права при наследяване или прехвърляне на наследствен имот. Той служи и за получаване на неследствени пенсии, при делба на имоти, за издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт, за подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството.
Издадено удостоверение могат да ползват всички наследници.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата