Медия без
политическа реклама

Имот, купен от съпруг с пари от наследство, си е само негов

Имам брак. Продадох наследствен имот. С парите веднага купих друг имот. На кого е този имот и какво би станало с него при развод?

И.Е., София

Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Лични са и вещните права, придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда  на Гражданския процесуален кодекс върху вещни права, които са съпружеска имуществена общност. Това е записано в действащия Семеен кодек (СК) в рапоредбите, които определят кое е личното иущество на двама съпрузи, които живеят в режим на Съпружеска имуществена общност (СИО. 

Лични са и движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Лични са вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

На практика това са специални текстове, които се занимават с т.нар. лични (индивидуални) имущества. В тях се определя, че тези обекти не са подчинени на режима на съпружеската имуществена общност, както например придобитото при съвместен принос по време на брака, а се определят на практика от режима на разделност. С тези разпоредби законът фактически казва кои вещи са само на единия съпруг - и в брака, и след евентуален развод. 

И тук стигаме до разпоредбите, които имат отношение към наследяването и на характера на наследеното в съпружеската имуществена общност.

Според Семейния кодекс лични са и вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Или иначе казано, законът изрично определя, че дори и наследството да е получено по време на брака, то пак е само на съпруга наследник и представлява лично имущество. 

Пак като изключение от общото правило, СК предвижда и т.нар. пълно или частично преобразуване (трансформация) на лично имущество. Според  кодексът се считат за лични вещите и влоговете, придобити през време на брака изцяло с лично имущество. Тук основно се има предвид с пари от наследство или дарение да купиш имот. Този имот е също за съпруга - наследник или надарен. Това е пълна трансформация.

Законът допуска и частичното преобразуване. То е уредено във втората алинея, която указва, че може да се претендира за лично притежание на съответна част от имот, придобит с лично имущество. СК казва - когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество, лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна. Тази претенция става със специален иск до съда, който е установителен. Той може да се предяви при делба. Няма забрана това да се прави и по време на брака. С този иск се търси решение, с което даден имот да бъде определен като лично имущество, както и да не се дели заедно с имуществената общност.

При тези дела се допускат като доказателства, както документи, така и свидетели. Фактически съдът изследва дали например претендираният като лично имущество апартамент е придобит изцяло с лични средства, имащи извънсемеен произход. Според съдебната практика за лична собственост на единия съпруг се счита жилище, придобито от него чрез жилищно-строителна кооперация, ако стойността е покрита с личните му средства и със заем отпреди брака, макар че нотариалният акт е издаден или пък заемът е изплатен по време на брака.

Ако пък се претендира за придобиване чрез дарени средства от родителите, тогава съдът изследва какво е било тяхното материално положение, дали е било възможно да отделят средства, по какъв начин са предоставени парите и т.н. Същото е при частичната трансформация. Тогава просто се доказва, че само част от определен имот е лична собственост, защото е била купена с лични, наследствени или дарени средства. Съдът определя като личен дял толкова, колкото се докаже. Ако обаче тази част е незначителна, то тогава съдът ще откаже да определи нещо за лично имущество.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата