Медия без
политическа реклама

Как може да се атакува завещание

Как може да се иска отмяна на завещание, ако се смята, че има проблем при неговото създаване?

С.Щ., София

Правилата, на които се подчиняват завещанията, са уредени основно в действащия закон за наследството (ЗН). Заедно с тях, през всички години се развива и богата съдебна практика, породена, както от множество имотни измами чрез тяхно фалшифициране, така и от напълно човешки взаимоотношения. Не рядко има случаи, в които хора смятат, че са били ощетени, че е била засегната тяхна запазена част, че има манипулация на завещателни разпореждания, и искат по един или друг начин да атакуват завещанията, да искат по някакъв начин изясняване. 

По закон завещанието може да е два вида - нотариално или саморъчно. Нотариалното се извършва от нотариус в присъствието на двама свидетели. 

Саморъчното завещание пък трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него. Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания. Завещанието може да бъде предадено за пазене на нотариуса в затворен плик.  Има случаи, в които обаче просто се прави саморъчно завещание и то не се оставя при нотариус. Според правилата на ЗН "лицето, в което се намира едно саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса". Това може да е човек, с който завещателят е живял, или пък лице, на което го е оставил приживе. Ако това не бъде направено, то всеки заинтересуван може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса. 

Това са на практика най-общите правила, на които се подчиняват завещанията. Има обаче специални разпоредби, които са посветени на тяхната отмяна, както и на обявявяването на тяхната недействителност

На първо място законът допуска и описва процедурата по отменяване на завещанието. Това може да бъде направено от самия завещател. Така "завещанието може да бъде отменено изрично с ново завещание или с нотариален акт, в който завещателят изрично заявява, че отменя изцяло или отчасти предишните си разпореждания". Последващото завещание, което не отменя изрично по-раншното, отменя само онези разпоредби в него, които са несъвместими с новите. Иначе завещанието, което е отменено с последващо такова, остава отменено даже и когато последващото завещание не произведе действие поради това, че установеният наследник или заветник умре, преди завещателят или се окаже недостоен, или се отрече от наследството или от завета.

Съществува обаче и процедура по обявяване на недействителност на завещанието. Тук става дума вече и за хипотези, които са след смъртта на завещателя. На практика тук става дума и възможности за атакуване на дадено завещание.

Така според ЗН завещателното разпореждане е нищожно, когато е направено в полза на лице, което няма право да получава по завещание. Нищожност имаме и когато не са спазени правилата по изготвянето на нотариалното и саморъчно завещание, които бяха посочени по-горе. Например да не е имало свидетели при нотариалното или пък при саморъчното подписът да не е под завещателните разпореждания. Също поради нищожност може да се атакува завещаниеи когато завещателното разпореждане или изразеният в завещанието мотив, поради който единствено е направено разпореждането, са противни на закона, на обществения ред и на добрите нрави. Това важи и когато условието или тежестта са невъзможни.

Друга норма от ЗН пък изрежда хипотезите, в които завещателното разпореждане е унищожаемо. В такава хипотеза е ситуация, в която завещанието е направено от лице, което по време на съставянето му не е било способно да завещава. Например било е непълнолетно или пък при пълно запрещение. Пак е унищожаемо и когато завещанието е направено поради грешка, насилие или измама. Изрично е записано, че "грешката в мотива е причина за унищожение на завещателното разпореждане, когато мотивът е изразен в самото завещание и единствено поради него е направено разпореждането".

Иначе искът за унищожение на завещателното разпореждане, който се подава до съд, се погасява с изтичането на три години от деня, в който ищецът е узнал за причината на унищожаемостта, и във всеки случай с изтичането на десет години от откриването на наследството. Ако узнаването предшества откриването на наследството, тригодишният срок тече от откриването. Възражението за унищожаемостта обаче не е ограничено със срок.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

завещание, консулт

Още по темата