Медия без
политическа реклама

Домашните насилници ще остават без оръжие и ще влизат в регистър

21 Юни 2022
Илияна Кирилова

На извършителите на домашно насилие ще се забранява да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация. Те нямат да имат право да получават разрешително за оръжие, а издаденото ще им се отнема. Извършителите ще са задължени да посещават специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева. Това са част от мерките, които предвиждат промените в Закона за защита от домашното насилие, които Министерството на правосъдието публикува за обсъждане вчера. В тях е заложено още пострадалите да бъдат насочвани към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване, а също и помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие.

Според Министерството на правосъдието предлаганите промени ще осигурят бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие, както и ще имат превантивно и възпиращо действие върху извършителите. Една от основните причини, които налагат приемането на проекта, е изключителното изостряне на домашното насилие в последните няколко години и увеличаване на броя на пострадалите и жертвите, което поставя проблема като приоритетен, обясняват от министерството. 

В законопроекта изрично се регламентира ангажиментът на държавата да провежда последователна политика в областта на домашното насилие. За да се гарантират правата на жертвите проектът регламентира, че "мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя".

Като допълнителен механизъм за защита се посочва, че домашно насилие може да се извършва чрез действие или бездействие. Така се въвежда задължение за близките на малтретирано лице да уведомят компетентните органи за актовете на насилие.

Улеснява се достъпът до правосъдие като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Към момента компетентен да наложи мярка за защита е районния съд по местоживеене на пострадали. Проектът предлага това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалия пребивава.

Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или лица, на които детето е поверено; лица, които са роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя.

Отпада административното наказание "глоба" за извършителя при налагането на мерки за защита, тъй като наказването му по административен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност.

Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие. Достъп до данните в системата ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт.

Специализираните услуги ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие независимо дали те са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителя. Сред тях са национална телефонна линия с единен хармонизиран телефонен номер за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, консултативен център и защитено жилище.

Комисарят по човешките права към Съвета на Европа Дуня Миятович за пореден път призова българските власти да бъде подобрена правната и институционалната защита срещу насилието над жени и срещу домашното насилие. Това става ясно от съобщение на институцията.
От началото на 2021 г. досега в България са извършени най-малко 17 убийства и опити за убийства на жени, съобщи Българският фонд за защита на жените. Днес е Международният ден за елиминиране на насилието срещу жени.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата